Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

«Затверджено»                                                                     

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»                                                                     

протокол № 27  від «01» грудня 2016р.                                      

                                                                                          

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Правління

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2016

 

 

 

 

 

 

 1. 1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.             Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС" (далі -Товариства).

 

1.2.  Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Правління, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Правління.

 

1.3.   Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами.

 

1.4.  У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

 

2.    СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ЙОГО ЧЛЕНІВ

 

2.1. Правління складається з 5 членів. До складу Правління входять:

 • голова Правління;
 • члени Правління.

Зі складу можуть бути призначені: перший заступник, заступники Голови Правління.

 

2.2.   Члени Правління не можуть одночасно бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії.

 

2.3.   Членами Правління не можуть бути:

 

 • юридичні особи;

 

 • особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

 

 • члени Наглядової ради Товариства;

 

 • члени Ревізійної комісії Товариства;
 • інші особи, обмеження щодо членства яких у Правління встановлено законом;

 

 • особи, щодо яких є рішення суду, яким кандидату заборонено займатися цим видом діяльності;

 

 • особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські

злочини.

2.4. Голова Правління та члени Правління обираються (надаються повноваження) Наглядовою радою Товариства.

 

2.5. Обрання та відкликання (надання та припинення повноважень) Голови Правління та членів Правління здійснює Наглядова рада більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Кожен з членів Наглядової ради може висувати кандидатів на посаду Голови Правління та членів Правління. Пропозиції про висування кандидатів подаються Голові Наглядової ради не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання призначення Голови Правління, членів Правління.

Пропозиція має містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;
 • інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
 • місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 (трьох) років з описом виконуваних функцій;
 • наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
 • наявність непогашеної судимості;
 • згоду кандидата на обрання до складу Правління Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у цьому пункті, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається..

 

3.    ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

 

3.1.   Виконавчим органом акціонерного Товариства є Правління Товариства, яке здійснює управління його поточною діяльністю.

 

3.2.   Основними завданнями Правління є:

 

 • забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

 

 • реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

 

 • забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

 

3.3.   Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Правління.

 

3.4.             Голова Правління очолює та організовує роботу Правління, скликає його засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

3.5.             У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Голова Правління згідно рішення Наглядової ради видає наказ, у якому визначає особу (осіб) з числа членів Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

У разі смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Голова Правління не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості наказом призначити виконуючого обов’язки, Перший заступник (або заступник – у разі відсутності Першого заступника) Голови Правління тимчасово виконує обов’язки Голови Правління до прийняття Наглядовою радою рішення про призначення виконуючого обов’язки Голови Правління або обрання Голови Правління, та має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Голови Правління.

 

3.6. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України та Статутом.

 

4.    СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ

 

4.1.   Правління обирається строком на 1 рік.

4.2.             У разі, якщо після закінчення строку їх повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання чи переобрання складу Правління, повноваження Голови Правління та членів Правління продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою відповідного рішення.

4.3.   Одна й та сама особа може обиратися Головою Правління та/чи членом Правління неодноразово.

 

4.4.   З головою Правління та кожним членом Правління укладаються контракти, у яких передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо. Від імені Товариства контракти підписує голова Наглядової ради або особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

 

4.5.   Голова та члени Правління можуть бути достроково відкликані (їх повноваження  достроково припинені) відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Контрактом можуть бути передбачені додаткові підстави для дострокового відкликання (припинення повноважень) їх повноважень.

4.6.   Повноваження Голови Правління та/або члена Правління припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, якщо інший строк не встановлено в такому рішенні, з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (припинення повноважень) Голови Правління та/або члена Правління є припинення посадових повноважень такої особи, припинення дії контракту та припинення трудових відносин з Товариством як Голови Правління та/або члена Правління.

4.7. Без рішення Наглядової ради повноваження члена Правління припиняються достроково:

 

 • складання повноважень за особистою заявою Голови Правління та/або члена Правління за умови обов’язкового письмового повідомлення про це Наглядової ради у строк, не менше ніж за 14 днів;
 • набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
 • смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

 

 

 

 1. 5.         ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

 

5.1.   Члени Правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

 

5.2.   Члени Правління мають право:

 

 • отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
 • в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
 • діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
 • вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
 • ініціювати скликання засідань Правління;
 • надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
 • отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

5.3. Члени Правління зобов’язані:

 

 • діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
 • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства;
 • виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
 • особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
 • дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
 • дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 • контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
 • завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
 • очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління.
 • своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

 

5.4. Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), за виключенням тих випадків, коли відповідні члени Правління голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання.

 

5.5. Члени Правління, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

 

5.6. Товариство, на підставі рішення Загальних зборів, має право звернутися з позовом до члена Правління про відшкодування завданих йому збитків.

 

5.7. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

 

 

6.1.             Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління можуть бути черговими та позачерговими. Чергові засідання Правління проводяться згідно із квартальним (місячним) планом роботи Правління або у строки, визначені Головою Правління.

Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління у разі необхідності:

 • за власною ініціативою Голови Правління;
 • за ініціативою Наглядової ради Товариства;
 • за ініціативою Ревізійної комісії Товариства;
 • за ініціативою члена Правління.

Голова Правління визначає:

 • місце, дату та час проведення засідання Правління;
 • порядок денний засідання;
 • доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;
 • склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

 

6.2. Організаційне забезпечення діяльності Правління Товариства здійснюється Головою Правління.

У разі відсутності Голови Правління його обов’язки виконує його заступник, або один із членів Правління, якого призначає Голова Правління.

6.3.             Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу. Кворум визначається один раз на момент відкриття засідання.

Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії, Корпоративний секретар, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданні Правління.

6.4. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:

 • виступ члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;
 • відповіді доповідача на питання членів Правління;
 • обговорення питання порядку денного;
 • внесення пропозицій щодо проекту рішення;
 • голосування за запропонованими рішеннями;
 • підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
 • оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється Головуючим на засіданні.

Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

6.5. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.

6.6. Ведення діловодства Правління, оформлення та зберігання протоколів засідань Правління здійснює секретар Правління. Секретар Правління призначається рішенням Правління. Секретарем Правління може бути член Правління або особа, що не входить до складу Правління. Функції секретаря Правління може виконувати Корпоративний секретар.

 

6.7. Голова Правління головує на засіданні Правління та організовує його проведення. При неможливості виконання ним цієї функції головує перший його заступник або заступник, або член Правління, призначений головою (його заступниками відповідно).

 

6.8. На засідання Правління можуть бути запрошені особи, які готували інформацію та матеріали з питань порядку денного засідання, співробітники Товариства, інші особи, перелік яких визначається Головою Правління.

 

 

 1. 7.       ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕННЯ  ПРОТОКОЛІВ  ТА  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ

РІШЕНЬ ПРАВЛІННЯ

 

7.1.   Хід засідання Правління і прийняті ним рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом.

 

7.2.   Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше 3 робочих днів з дня проведення засідання Правління або прийняття рішення шляхом заочного голосування.

 

7.3.   У протоколі засідання Правління зазначаються:

 • повне найменування Товариства;
 • дату та місце проведення засідання Правління;
 • перелік осіб, які були присутні на засіданні;
 • інформацію про головуючого на засіданні;
 • наявність кворуму;
 • питання порядку денного;
 • основні положення виступів;
 • поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням.

 

7.4.             Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та секретарем Правління. Протоколи Правління підшиваються та зберігаються в архіві Товариства.

7.5.             Член Правління, який незгоден з рішеннями, прийнятими на засіданні, не пізніше двох робочих днів з моменту проведення засідання може викласти у письмовій формі і передати свої зауваження Голові Правління. Зауваження членів Правління додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

7.6.             Належним чином засвідчена копія протоколу Правління має бути надана за вимогою членів Правління, членів Наглядової ради, Ревізійної комісії протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної вимоги.

7.7.             Особа, яка головувала на засіданні Правління, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

7.8.             Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює голова Правління і, за його дорученням, один або декілька членів Правління.

7.9.             Голова Правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління.

 

8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

 

8.1.   Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

 

8.2.   Правління звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:

 • виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

 

 • результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості. Правління може звітуватися та наводити плани роботи на спільних засідання Правління та Наглядової ради. Звіти Наглядовій раді надаються на її вимогу.

 

8.3. Річний звіт Правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається головою Правління в усній формі на та засіданні Наглядової ради (спільному засіданні Правління та Наглядової ради), на Загальних зборах.

 

 

9 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними зборами.

 

 

 

Голова зборів                                                           Терещенко Валентина Миколаївна

 

 

 

Секретар зборів                                                       Сємєнцова Наталія Андріївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога