ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

акціонерного товариства закритого типу «Електромашпромсервіс»

Протокол Загальних зборів акціонерів

№ 20 від «21» березня 2011р.

 

Голова Загальних зборів акціонерів:

__________________ В.М.Терещенко

 

Секретар Загальних зборів акціонерів: __________________Н.А. Сємєнцова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2011 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Нова редакція Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» (далі - Положення) розроблена відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління, що видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. З моменту затвердження цієї нової редакції Положення, втрачає силу Положення про Наглядову раду акціонерного товариства закритого типу «Електромашпромсервіс», затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів № 5 від «15» травня 1997 р.

1.3. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства, крім того за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання додаткових функцій, якщо це не суперечитиме чинному законодавству та Статуту Товариства.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

 

 

 

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення Наглядової ради Товариства;

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, у разі запрошення, на засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їхніми винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них зобов’язання, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.7. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

 

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

4.1. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами.

4.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки.

4.3. Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.4. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.5. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи:

1) з обмеженою дієздатністю;

2) службову або іншу діяльність яких визнано законодавством несумісною з перебуванням на посаді члена Наглядової ради;

3) позбавлені за рішенням суду права перебувати на посаді члена Наглядової ради на період дії такої заборони;

4) ті, що перебувають на посаді Генерального директора, Голови або члена Ревізійної комісії Товариства.

4.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов’язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

 

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

5.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

 

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів.

 

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.

 

 

6.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і цим Положенням.

6.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

6.6. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

1) мати повну дієздатність;

2) не обіймати посад, виконання обов’язків за якими не може бути сумісним із виконанням обов’язків члена Наглядової ради;

3) не бути позбавленим права перебувати на посаді члена Наглядової ради за рішенням суду;

4) іншим вимогам, визначеними Статутом Товариства;

6.7. Кожний кандидат повинен бути проінформований Товариством про те, що його кандидатуру запропоновано для обрання у Наглядову раду Товариства.

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

 

7. ПОСАДИ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. З числа членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради обираються:

• Голова Наглядової ради;

• Заступник голови Наглядової ради;

• Секретар Наглядової ради;

7.2. Особа вважається обраною Головою, Заступником голови, Секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

7.3. Голова, Заступник голови, Секретар Наглядової ради у будь-який час можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.

7.4. Особа, за яку проводиться голосування, не бере участі у голосуванні.

7.5. Задля вирішення окремих питань або виконання окремих завдань в Наглядовій раді можуть утворюватись постійні та тимчасові комітети.

7.6. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3) організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

4) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

6) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

7.7. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.8. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням Голови Наглядової ради здійснює повідомлення про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради;

6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

7) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

7.9. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються цим Положенням, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

7.10. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.11. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

7.12. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.13. Корпоративним секретарем може бути обрано будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка має повну дієздатність та належні властивості для виконання функцій корпоративного секретаря.

 

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться у вигляді спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

8.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

8.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Місце проведення засідання визначається Головою Наглядовою ради і зазначається в повідомленні про скликання членів Наглядової ради на засідання.

Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов’язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

• члена Наглядової ради Товариства;

• ревізійної комісії Товариства;

• генерального директора Товариства;

• зовнішнього аудитора Товариства.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і надається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.7. Датою надання вимоги вважається дата:

• вручення повідомлення під розпис;

• зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

8.8. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3) формулювання питань, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.9. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 (десять) днів після отримання Товариством відповідної вимоги.

8.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.11. Про проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються письмово (поштою, факсом або електронною поштою) Головою Наглядової ради персонально з зазначенням часу і місця проведення засідання Наглядової ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш ніж за 2 (два) робочі дні до скликання засідання Наглядової ради.

8.12. Членам Наглядової ради повинна бути надана можливість ознайомитися з питаннями, внесеними до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

8.13. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

8.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

8.15. За результатами засідання Секретар Наглядової ради складає протокол устрок не пізніше 5 (п’яти) днів після проведення засідання.

8.16. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, місце та спосіб проведення засідання Наглядової ради;

3) особи, які брали участь в засіданні;

4) головуючий та секретар засідання;

5) наявність кворуму;

6) питання порядку денного;

7) основні положення виступів;

8) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

8.17. Протокол засідання, що відбувалось способом присутності членів Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Протокол може бути підписаний і всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

8.18. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

8.19. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.20. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Секретаря Наглядової ради. При переобранні Секретаря Наглядової ради протоколи повинні бути передані новообраному Секретарю Наглядової ради у строк не більше 10 (десяти) днів з дня переобрання.

8.21. З ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом опитування. В цьому випадку Голова Наглядової ради формулює питання, що винесені на голосування, та визначає період, протягом якого проводиться голосування.

8.22. Період, протягом якого членами Наглядової ради проводиться голосування, не може бути більше 3 календарних днів з моменту отримання повідомлення про необхідність проведення опитування, листів опитування та інших документів, з якими членам Наглядової ради необхідно ознайомитись для прийняття рішення.

8.23. Всі члени Наглядової ради мають право висловити думку по кожному з питань, включеному в порядок денний. Для цього член Наглядової ради заповнює лист опитування та надсилає його з додатками Голові Наглядової ради Товариства.

8.24. Лист опитування повинен містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений лист опитування;

3) дату закінчення прийому заповнених листів опитування;

4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;

5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";

6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису.

8.25. Член Наглядової ради, котрий не надіслав свій лист опитування у встановлений строк, вважається таким, що не приймав участі у голосуванні. Дата отримання останнього повідомлення є датою складання протоколу.

8.26. Рішення Наглядової ради, які приймались методом опитування, вважаються прийнятими, якщо свою думку по кожному з питань, включеним в порядок денний, висловили не менш ніж половина складу Наглядової ради і за них проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

8.27. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради.

Дата отримання останнього листа опитування є датою складання протоколу. Протокол підписують Голова Наглядової ради і Секретар.

8.28. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням Товариства, всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.29. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок (витягів) із протоколу або шляхом ознайомлення з повним текстом протоколу.

8.30. Виписки (витяги) з протоколів засідань Наглядової ради можуть бути підписані Головою Наглядової ради або Головою правління Товариства. На підпис Голови правління Товариства обов’язково проставляється печатка Товариства.

8.30. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

8.31. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, економістів тощо).

Крім того, Наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

8.32. За результатами даних, що містяться у протоколах, Секретар Наглядової ради може за дорученням Голови Наглядової ради готувати табелі діяльності Наглядової ради загалом та окремо щодо кожного члена Наглядової ради для подання Загальним зборам. У такому випадку у табелі відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Наглядової ради засідань, причини його відсутності на засіданнях, додаткову роботу у комітетах Наглядової ради. Табель підписується Секретарем Наглядової ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до табеля відомостей.

8.33. Копії протоколу засідання Наглядової ради (у т.ч. методом опитування) повинні бути надані секретарем Наглядової ради усім членам Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оформлення протоколу засідання Наглядової ради. 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога