ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

акціонерного товариства закритого типу «Електромашпромсервіс»

Протокол Загальних зборів акціонерів

№  20   від «21  » березня 2011р.          

 

Голова Загальних зборів акціонерів:

__________________

 

Секретар Загальних зборів акціонерів: __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2011 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» (далі - Положення) розроблена відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління, що видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління.

2.2. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

2.4. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

3.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Правління належить:

 • Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
 • Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства.
 • Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.
 • Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
 • Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
 • Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
 • Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
 • Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.
 • Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.
 • Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок,  умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
 • Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
 • Визначення організаційної структури Товариства.
 • Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
 • Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
 • Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 • Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
 • Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.
 • Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.
 • Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
 • Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
 • Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
 • Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

3.2. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

3.3. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

3.4. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

3.5. До компетенції Голови Правління належить:

1)    без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;

2)    представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

3)    видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

4)    скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

5)    розподіляти обов’язки між членами Правління;

6)    наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

7)    в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

8)    встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

9)    підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

10)                      підписувати Колективний договір;                                                                       

11)                      подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;

12)                      вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

13)                      приймати участь в Загальних зборах;

14)                      затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

15)                      заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

16)                      розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;

17)                      вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

18)                      виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

19)                      виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

3.6. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

3.7. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, крім укладення правочинів про відчуження майна Товариства на суму більше 100 000 (сто тисяч) гривень. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

3.8. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

3.9. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

3.10. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

3.11. Голова Правління здійснює розподіл обов’язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті, іншим членам Правління. Такий розподіл обов’язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства.

3.12. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

 

4. СКЛАД, СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ  ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

4.1. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п’ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

4.2. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п’ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

 

5. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

5.1. Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління.

5.2. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.

5.3. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

5.4. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

5.5. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

5.6. Члени Наглядової ради, а також представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

5.7. За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

5.8. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні.

5.9. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

5.10. Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

 

6. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства.

6.2. За підсумками року Правління зобов’язане звітувати перед Загальними зборами.

6.3. Правління звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

 • виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
 • фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
 • стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;
 • динаміку змін показників звітності Товариства;
 • з інших питань, визначених Загальними зборами Товариства та Статутом Товариства.

6.4. Окрім регулярних звітів Правління зобов’язане на вимогу Наглядової ради Товариства:

 • звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства з конкретного питання. Звіт повинен містити аналіз порушеного питання з посиланням на документацію та необхідні пояснення.
 • надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради Товариства своїх функцій;
 • негайно інформувати Наглядову раду Товариства про надзвичайні події.
Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога