Повідомлення про загальні збори акціонерів 25.04.2018

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 25.04.2018р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Початок Зборів о 09 год. 00 хв.

 

Проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

 

 1. Про обрання лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Проект рішення: "Обрати лічильну комісію для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі:

1. Терещенко Валентина Миколаївна,

2. Сємєнцова Наталія Андріївна.

3. Красовіцький Віктор Вікторович "

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідачам при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного. "

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р. "

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: "100% результату 2017 року, тобто – 3 228 тис. грн тис. грн., спрямувати у непокритий збиток.

 1. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: "Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн..;

- з ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;

- з ТОВ "СОНАР" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість      50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн.;

- з ТОВ "Техпровід" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн."

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства"

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не складається.

Кандидати до складу Наглядової Ради Товариства.

                1.Гусак Андрій Олександрович.

                2.Гусак Галина Миколаївна.

                3.Куліш Олена Миколаївна.

                4.Бурлаченко Анатолій Васильович.

                5.Шарапов Дмитро Анатолійович.

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства)."

 1. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Визначити винагороду в розмірі встановленому черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2016 р. (протокол № 26 від 15.04.2016р.)."

 1. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Обрати голову чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства."

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2017 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

146702

151590

Основні засоби

59819

78907

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

10339

14414

Сумарна дебіторська заборгованість

63864

50104

Грошові кошти та їх еквіваленти

6960

3453

Нерозподілений прибуток

-21632

-23258

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9370,1

9370,1

Довгострокові зобов'язання

85175

82655

Поточні зобов'язання

56580

60760

Чистий прибуток (збиток)

-3228

-9902

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8923900

8923900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

572

584

 

 

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – «06» березня 2018 року.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів -– 8 923 900 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів - 6 914 520 шт. простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. у день проведення Зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19.04.2018р. станом на 24.00 годину.

Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робочий час за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

 

Веб – сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.elps.dp.ua.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія Андріївна.

Телефон для довідок: (056)-409-76-06, 409-76-13

 

 

Наглядова Рада ПрАТ "ЕМПС".

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога