Річний звіт емітента за 2017р

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05476747

4. Місцезнаходження

50027, Дніпропетровська обл, м.Кривий Рiг, вул.Героїв АТО буд.71 прим.2

5. Міжміський код, телефон та факс

0564097610; 0564097600

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

Elps.dp.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про рейтингове агенство; iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi); текст аудиторського висновку - не заповнюється так як емiтент - приватне (закрите) акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
В iнформацiї про цiннi папери емiтента заповнюється лише вiдомостi про акцiї, так як емiтент здiйснив лише емiсiю акцiй; в звiтному роцi емiтент не здiйснював викуп власних акцiй - iнформацiя не заповнюється. Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, так як емiтент не здiйснював приватне розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №988402

3. Дата проведення державної реєстрації

08.06.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

9370095.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

557

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

AT "УкpCиббaнк" м . Хapкiв

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26001637707600

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 23.04.2015 року працювала директором в ПП "Спецконтакт".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 23.04.2018 року

9) Опис

Назначена на посаду Протоколом Наглядової ради №3 вiд 23.04.2012р. з щорiчною пролонгацiєю повноважень, тому кадрових змiн на посадi не вiдбулося протягом перiоду вiд 23.04.2012 року. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №3 вiд 14.04.2017р) повноваження пролонговано до 23.04.2018 року термiнов на 1 рiк. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується, призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань/Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терещенко Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiд 02.09.1994 р згiдно наказу №53к призначена заступником генерального директора з загальних та соцiальних питань АТЗТ "Електромашпромсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 23.04.2018 року включно

9) Опис

Призначена на посаду заступника Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань згiдно наказу №280/1 вiд 03.12.2001р з термiном дiї повноважень 5 рокiв. Вiд 03.12.2012 року термiн повноважень обмежився до 1 року. Повноваження посадової особи протягом перiоду 2001-2013 рокiв продовжувалися за згодою Наглядової ради. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №3 вiд 14.04.2017р) повноваження пролонговано до 23.04.2018 року термiнов на 1 рiк. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння по технiчним питанням - Головний iнженер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Юрiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п'яти рокiв особа займала наступнi посади: - головний енергетик ПАТ "ЦГЗК"; - головний енергетик - начальник вiддiлу головного енергетика ПАТ "ПiвнГЗК"; - головний iнженер ПАТ "Електромашпромсервiс" м. Кривий Рiг.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 23.04.2018 року включно

9) Опис

Особа обрана на посаду Члена Правлiння за рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 07.07.2014 року з щорiчною пролонгацiєю повноважнь. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №3 вiд 23.04.2017р) повноваження пролонговано до 23.04.2018 року термiном на 1 рiк. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дьяковський Сергiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi п'ять рокiв особа перебуває на посадi Начальника Управлiння зовнiшнiх ремонтiв та будiвництва ПАТ "ЕМПС".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 23.04.2018 року включно

9) Опис

Згiдно Протоколу Наглядової Ради №1/1 вiд 06.02.2015 р. призначено на посаду члена Правлiння. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №3 вiд 14.04.2017р) повноваження пролонговано до 23.04.2018 року термiнов на 1 рiк. Змiн на посадi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Андрiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення Головою Наглядової ради, перебував на посадах: - Голова Правлiння ПАТ "ЕМПС" - Начальник вiддiлу збуту та експортного перевозу Управлiння на ВАТ "ПiвдГЗК".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2017 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 23.04.2018р включно

9) Опис

Був обраний на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року особа була переобрана на посаду термiном на 3 роки. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 14.04.2017р) та рiшення засiдання Членiв Наглядової Ради (Протокол №3 вiд 14.04.2017р) особа переобрана на посаду термiном на 1 рiк. Повноваження були прологнованi термiном на 1 рiк до 23.04.2018р згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол №3 вiд 14.04.2017р).
Голова Наглядової ради:
1.Органiзовує роботу Наглядової ради.
2. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
3. Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.
4. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена згiдно рiшення акцiонерiв на Загальних зборах. Сума виплаченої винагороди визначена контрактом з Головою наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулiш Олена Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ПАТ "ПiвдГЗК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 Особа обрана термiном на 1 рiк до 14.04.2018 року

9) Опис

Обрана на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012 р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року особа була переобрана на посаду термiном на 3 роки. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №28 вiд 14.04.2017 року) особа переобрана на посаду термiном на 1 рiк.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Винагорода не призначена. Непогашеної судимостi не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Галина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 5 рокiв особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Електромашпромсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 Призначена термiном на 1 рiк до 14.04.2018 року (включно)

9) Опис

Згiдно Протоколу Загальних Зборiв № 25 вiд 24.04.2015р.особа призначена на посаду члена Наглядової Ради. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №28 вiд 14.04.2017 року) особа переобрана на посаду термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурлаченко Анатолiй Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi роки особа перебувала на посадi 1 Заступника Голови Правлiння-головоного iнженера ПАТ "Електромашпромсервiс" до 07.07.2014р., вихiд на пенсiю.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 Призначена термiном на 1 рiк до 14.04.2018 року (включно)

9) Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №26 вiд 15.04.2016 року) кiлькiсний склад Наглядової ради був призначений 5 (пять) чоловiк, до складу яких був обраний Бурлаченко А.В. термiном на 1 рiк. Згiдно Протоколу №28 вiд 14.04.2017р загальними зборами акцiонерiв термiн дiї повноважень було пролонговано на 1 рiк до 14.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi володiє у розмiрi 0,224%. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шарапов Дмитро Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 5 рокiв особа перебувала спочатку на посадi Заст.Директора "Iнтер-бизнес iнженерiнг", з 2013 року - Директор "Гормаш-Україна".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 Призначена термiном на 1 рiк до 14.04.2018 року (включно)

9) Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №26 вiд 15.04.2016 року) кiлькiсний склад Наглядової ради був призначений 5 (пять) чоловiк, до складу яких був обраний Шарапов Д.А. термiном на 1 рiк. Згiдно Протоколу №28 вiд 14.04.2017р загальними зборами акцiонерiв термiн дiї повноважень було пролонговано на 1 рiк до 14.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Красовiцька Людмила Германiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕЛЕКТРОМАПРОМСЕРВIС", начальник кошторисного бюро.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Особа обрана термiном на 5 рокiв до 15.04.2021 року включно.

9) Опис

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. та Протоколу Ревiзiйної комiсiї № 2 вiд 15.04.2016 р. Красовiцьку Людмилу Германiвну обрано Головою Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв. Останнi 5 рокiв особа перебуває на посадi начальника кошторисного бюро ПАТ "Електромашпромсервiс".
Голова Ревiзiйної комiсiї контролює дотримання Товариством законодавства України. Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шилiвська Лариса Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕМПС", начальник Фiнансового вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Особа призначена термiном на 5 рокiв до 15.04.2021р включно

9) Опис

Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року. Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Шилiвську Ларису Михайлiвну переобрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Вiта Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провiдний бухгалтер на ПАТ "ЕМПС", вiд 01.02.2016 року на посадi провiдного бухгалтера на ФОП Темерзан О.О.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 Особа призначена термiном на 5 рокiв до 15.04.2021р включно

9) Опис

Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року. Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Коваленко Вiту Вiкторiвну переобрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденко Ольга Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Економiст Пансiонату "Криворiзький гiрник".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.09.2008 Особа призначена на безстроковий термiн

9) Опис

Назначена на посаду згiдно наказу №272 П вiд 18.09.2008 р.
Права та обов'язки передбаченi Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера , згiдно якої:
- Забезпечити ведення бух.i податкового облiку, дотримуючись методологiчних принципiв, встановлених Законом України №996-XIV вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облiк i фiнансовiй звiтностi в Українi", Податковим кодексом України №2755-VI вiд 02.12.2010р i з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних.
- Органiзовувати роботу бух.служби, контроль за вiдображенням на рахунках бух.облiку всiх господарських операцiй i забезпечувати їх вiдображення в податковому облiку.
- Забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку в пiдроздiлах.
- Приймати участь в проведеннi iнвентаризацiї активiв, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжок та псування активiв пiдприємства.
- Органiзувати роботу по пiдготовцi пропозицiй Головi Правлiння по:
- Органiзацiї облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики пiдприємства; удосконалення внутрiшньогосподарського облiку та правил документообороту; розробка додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та звiдних облiкових документiв; забезпечення збереженостi пiдприємства або вдосконалення дiючої. Непогашеної судимостi не має. Винагорода виплачується в розмiрi заробiтної плати.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

-

202178

2.2656

202178

0

0

0

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

-

2000

0.0224

2000

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань/Член Правлiння

Терещенко Валентина Миколаївна

-

17394

0.1949

17394

0

0

0

Заступник Голови Правлiння по технiчним питанням - Головний iнженер

Бабич Юрiй Олександрович

-

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Дьяковський Сергiй Миколайович

-

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шилiвська Лариса Михайлiвна

-

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Коваленко Вiта Вiкторiвна

-

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Красовiцька Людмила Германiвна

-

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Гусак Андрiй Олександрович

-

2205623

24.7159

2205623

0

0

0

Член Наглядової ради

Кулiш Олена Миколаївна

-

2222050

24.8999

2222050

0

0

0

Член Наглядової Ради

Гусак Галина Миколаївна

-

1

0.00001

1

0

0

0

Член Наглядової Ради

Бурлаченко Анатолiй Васильович

20000

0.2241

20000

0

0

0

Член Наглядової Ради

Шарапов Дмитро Анатолiйович

1

0.00001

1

0

0

0

Усього

4669247

52.32

4669247

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТОВ "АФТ"

32633174

50002 Україна Дніпропетровська - м.Кривий Рiг вул.Кобилянського буд.219

2222050

24.9

2222050

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Гусак Андрiй Олександрович

2205623

24.7159

2205623

0

Кулiш Олена Миколаївна

2222050

24.8999

2222050

0

Усього

6649723

74.5158

6649723

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

14.04.2017

Кворум зборів**

99.39

Опис

Згiдно Проколу №28 вiд 14.04.2017 року чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС":
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, актовий зал (№б/н).
Дата проведення загальних зборiв: 14 квiтня 2017 року.
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв.
Час вiдкриття зборiв: 09 год.00 хв.
Голова реєстрацйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" Акопян О.Є. повiдомила учасникiв зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", провадила реєстрацiйна комiсiя (договiр №7 вiд 05.04.2017р), в наступному складi:
1. Акопян О.Є. - Голова комiсiї
2. Дрьомiна О.В. - Член комiсiї
3. Молодецька О.М. - Член Комiсiї
Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", здiйснено у вiдповiдностi з перелiком акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", складеним на дату облiку - 10 квiтня 2016 року, наданим депозитарiєм ПАТ "НДУ".
За даними перелiку акцiонерiв:
-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1080;
-кiлькiсть розмiщених акцiй: простих 8923900 шт;
-кiлькiсть акцiй, що беруть участь у голосуваннi: 6914520 шт.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Правлiння Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
6. Про прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, затвердження, попереднє схвалення значних правочинiв та надання повноважень по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.
7. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру оплати / безоплатностi таких договорiв.
10. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
11. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
По першому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складi Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьомiна I.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: обрати головою Загальних зборiв Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборiв Товариства – Сємєнцову Наталiю Андрiївну.
Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв Товариства, а саме:
Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборiв, який буде про-вадити їх реєстрацiю та укладати список доповiдаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.
Питання до доповiдачiв надавати в письмовiй формi секретарю зборiв. Питання, якi будуть надаватися секретарю, повиннi бути пiдписаними. Питання надавати тiльки стосовно Порядку денного. Доповiдаючим при обговореннi питань не ставити.
Визначений спосiб голосування бюлетенями по всiм питанням порядку денного.
По третьому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
По четвертому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiти Наглядової Ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення 100% результату 2016 року, тобто -9902 тис. грн., спрямувати у непокритий збиток.
По шостому питанню порядку денного збори прийняли рiшення Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:
- з ПрАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПрАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПАТ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) грн.;
- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн.;
- з ТОВ “СОНАР” про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартiсть 16 000 000 (шiстнадцять мiльйонiв) грн.
По сьомому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.
По восьмому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб:
Гусак Андрiй Олександрович;
Бурлаченко Анатолiй Васильович
Гусак Галина Миколаївна;
Кулiш Олена Миколаївна;
Шарапова Дмитро Анатолiйович

По девятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: Затвердити оголошенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такi договори укладатимуться на безоплатнiй основi (окрiм трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).
По десятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб: Затвердити оголошенi умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановити розмiр його винагороди в сумi 62 000 грн. 00 коп. на мiсяць.
По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: Обрати голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", як особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
Голова зборiв Терещенко В.М. повiдомила, що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вичерпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Збори о 10 годинi 30 хвилин оголошенi закритими.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.2010

124/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000089940

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.050

8923900

9370095.000

100.000000000000

Опис

На кiнець року емiтованi акцiї в лiстингу фондової бiржi не перебувають.
ПАТ "ЕМПС", як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Додаткова емiсiя цiнних паперiв у звiтному роцi не зареєстрована.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

78907

59819

0.000

0.000

78907

59819

будівлі та споруди

58806

46435

0.000

0.000

58806

46435

машини та обладнання

19496

13008

0.000

0.000

19496

13008

транспортні засоби

372

173

0.000

0.000

372

173

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

233

203

0.000

0.000

233

203

2. Невиробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

0

0

0.000

0.000

0

0

машини та обладнання

0

0

0.000

0.000

0

0

транспортні засоби

0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

78907

59819

0.000

0.000

78907

59819

Опис

Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по справедливiй вартостi за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть активiв переглядається не рiдше, нiж кожнi 5 рокiв.
При визнаннi основних засобiв враховується перiод використання об'єкта та його вартiсть.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв склала 109 052 тис.грн (на початок звiтного року становила 123 354 тис.грн). Знос на кiнець року склав 49 233 тис.грн (на початок року становив 44 447 тис.грн.). Орендованi основнi засоби не використовувалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

4947

8175

Статутний капітал (тис. грн.)

9370.000

9370.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9370.000

9370.000

Опис

Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №336/22868.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ЕМПС" менша вiд статутного капiталу. Вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

130

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1435

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

56580

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2017 року ПрАТ "ЕМПС" не має непогашеної частини боргу за кредитами банку. Зобовязань за облiгацiями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi не має. До зобов'язань ПрАТ "ЕМПС" також вiдносяться: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 18410 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 46 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 431 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 1529 тис.грн., розрахунки з бюджетом склали 1829 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.04.2017

14.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.04.2017

14.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23070374

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ю/а 50002, Днiпр. обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0733 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

397 П 000397 20.12.2016 до 29.10.2020р

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0637
27.10.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф вiдсутнiй.

Номер та дата договору на проведення аудиту

2
11.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.01.2018
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

36972

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

3

2

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Рiшення про змiну типу та найменування Товариства.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує винагороду, яка призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2012 року з подальшим переобранням на посаду, члени Наглядової ради винагороду не отримують.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути акцiонер фiзична особа. Членом Наглядової ради не може бути фiзична особа: (1) з обмеженою дiєздатнiстю; (2) службову або iншу дiяльнiсть якої визнано законодавством несумiсною з перебуванням на посадi члена Наглядової ради; (3) позбавлена за рiшенням суду права перебувати на посадi члена Наглядової ради на перiод дiї такої заборони; (4) та, що перебуває на посадi Генерального директора Голови або члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Член наглядової ради ознайомився зi своїми правами згiдно Положення про Наглядову раду.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудиторська фiрма не змiнювалася за останнi три роки.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): ПрАТ "ЕМПС" iз залученням iнвестицiй не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

Територія

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

33.14

Середня кількість працівників

560

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

50027, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, вул.Героїв АТО, буд.71 прим.2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

10

8

0

первісна вартість

1001

21

21

0

накопичена амортизація

1002

11

13

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

187

212

0

Основні засоби:

1010

78907

59819

0

первісна вартість

1011

123354

109052

0

знос

1012

44447

49233

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

446

340

0

Відстрочені податкові активи

1045

4497

5479

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

84047

65858

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

14414

10339

0

Виробничі запаси

1101

4629

4243

0

Незавершене виробництво

1102

4651

4123

0

Готова продукція

1103

5134

1973

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

48255

62386

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1107


828


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

296

310

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

3453

6960

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

3452

6959

0

Витрати майбутніх періодів

1170

17

20

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

1

0

Усього за розділом II

1195

67543

80844

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

151590

146702

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9370

9370

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

21984

17130

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

79

79

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-23258

-21632

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

8175

4947

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

82655

85175

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

82655

85175

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

42900

32900

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

11306

18410

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1697

1829

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

24

130

0

за розрахунками зі страхування

1625

317

431

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1221

1529

0

за одержаними авансами

1635

5

46

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3314

1435

0

Усього за розділом IІІ

1695

60760

56580

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

151590

146702

0

Примітки

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №691 вiд 23.12.2011р.
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
- до основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 6000 грн.;
- застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв;
- амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;
- оцiнка вибуття запасiв провадиться за методом ФIФО;
- величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi становить станом на 31.12.2016р. – 1,112. Величина цього показника на кiнець року знаходиться в нормативних межах (1,00 – 2,00), що свiдчить про нормальний ступiнь лiквiдностi пiдприємства.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

139337

118416

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 131401 )

( 110066 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


7936


8350

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1974

6894

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 18661 )

( 20362 )

Витрати на збут

2150

( 430 )

( 777 )

Інші операційні витрати

2180

( 3046 )

( 14197 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


0

збиток

2195

( 12227 )

( 20092 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

8400

737

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 5 )

( 38 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


0

збиток

2295

( 3832 )

( 19393 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

604

9491

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


0

збиток

2355

( 3228 )

( 9902 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3228

9902

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

78861

64223

Витрати на оплату праці

2505

37083

30979

Відрахування на соціальні заходи

2510

8159

6810

Амортизація

2515

19452

29382

Інші операційні витрати

2520

6854

6966

Разом

2550

150409

138360

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Пiдприємство має низький рiвень лiквiдностi, значення показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про фiнансову стiйкiсть. Дiяльнiсть пiдприємства у 2016р. була неефективною, отримано збиток у сумi 9902 тис. грн.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


153528


135366

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

593

628

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

190

61

Надходження від повернення авансів

3020

36

63

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

163

268

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

34

71

Надходження від операційної оренди

3040

771

2268

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

267

1303

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 72092 )


( 66777 )

Праці

3105

( 28860 )

( 24423 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 8065 )

( 7142 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 21960 )

( 19688 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 273 )

( 626 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 13561 )

( 11991 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 8126 )

( 7071 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 10142 )

( 9089 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 11 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 7732 )

( 26447 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

6720

-13538

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

261

4209

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

106

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 579 )

( 282 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-212

3927

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

2000

5000

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

5000

2000

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 1 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3001

3000

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3507

-6611

Залишок коштів на початок року

3405

3453

10064

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

6960

3453

Примітки

Станом на кiнець року залишок коштiв склав 6960 тис грн, що порiвняно з минулим роком 3453 тис.грн, менше на 3507 тис.грн.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Товариство здiйснює облiк руху грошових коштiв за прямим методом.

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

9370

21984

0

79

-23258

0

0

8175

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

9370

21984

0

79

-23258

0

0

8175

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-3228

0

0

-3228

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-4854

0

0

4854

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-4854

0

0

1626

0

0

-3228

Залишок на кінець року

4300

9370

17130

0

79

-21632

0

0

4947

Примітки

Сума власного капiталу на кiнець року становить 4947 тис.грн

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»

ПРИМІТКИ

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2017 РІК,

СКЛАДЕНОЇ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

М. КРИВИЙ РІГ

1. Основна діяльність

Приватне акціонерне товариство «Електромашпромсервіс» (далі — ПрАТ «Електромашпромсервіс») було зареєстроване 08 червня 1994 року як юридична особа за законами України. 28 березня 2011 року ПАТ «Електромашпромсервіс», згідно зі змінами в українському законодавстві, змінив тип акціонерного товариства з “Акціонерного товариства закритого типу” на “Публічне”; 02 грудня 2016року ПрАТ «Електромашпромсервіс», згідно зі змінами в українському законодавстві, змінив тип акціонерного товариства з «Публічного акціонерного товариства» на «Приватне».

Підприємство здійснює ремонт і технічне обслуговування промислового електричного устаткування для підприємств гірничо-металургійного комплексу та інших замовників

Видами діяльності підприємства є:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний);

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Юридична та фактична адреса офісу ПрАТ “Електромашпромсервіс” – 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Металургійний район, вулиця Героїв АТО,буд.71,прим.2.

Виробнича діяльність здійснюється виробничими цехами, розташованими на території м. Кривий Ріг.

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство: www.elps.dp.ua.

Адреса електронної пошти: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Підприємство не входить до складу жодної групи, таким чином відсутнє жодне підприємство, яке можна визначити як материнське.

У підприємства відсутні інвестиції в дочірні, спільні та асоційовані підприємства, тому воно не складає консолідовану фінансову звітність, його фінансова звітність є окремою.

2. Основа складання фінансової звітності

Загальна інформація

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за виключенням випадків, викладених в обліковій політиці нижче.

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено інше.

Заява про відповідність

Ця фінансова звітність складена у відповідності з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (“МСФЗ”).

Склад фінансової звітності:

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.,

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 р.,

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.,

- звіт про власний капітал за 2017 р.,

- примітки до річної фінансової звітності за 2017р.

3. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення

Використання оцінок

Складання фінансової звітності вимагає від керівництва підприємства здійснення оцінок та припущень, які впливають на суми, що відображені в звітності. Такі припущення базуються на інформації, котра була відома на дату затвердження фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Основні оцінки відносно фінансової звітності стосуються вартості та строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів; чистої вартості реалізації запасів; відстрочених податків; резерву сумнівної заборгованості.

Зміни в облікових оцінках, які здійснені протягом звітного року, не мають суттєвого впливу на поточний або майбутні періоди.

Похибки оцінок

Нижче наведені основні припущення відносно розвитку ситуації в майбутньому та інші основні причини похибок оцінок на звітну дату, котрі несуть у собі суттєвий ризик того, що балансова вартість активів та зобов'язань буде суттєво коригуватися на протязі наступного фінансового року.

Строки корисного використання основних засобів

Підприємство оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів основних засобів принаймні, на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8 “ Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки ”. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про прибутки та збитки.

Зменшення корисності активів

На кожну звітну дату підприємство проводить оцінку наявності показників можливого зменшення корисності активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності, коли наявні свідчення того, що балансова вартість активу не може бути відшкодована. Для визначення вартості використання активів керівництво повинно здійснити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків для одиниці, що генерує грошові потоки, а також вибрати відповідну ставку дисконтування для визначення поточної вартості таких грошових потоків.

Чиста вартість реалізації запасів

На кожну звітну дату підприємство проводить оцінку чистої вартості реалізації запасів. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість запасів, а також на суму матеріальних витрат, визнану у звіті про прибутки та збитки.

Резерв сумнівної заборгованості

Підприємство створює резерв сумнівної заборгованості для обліку очікуваних збитків у результаті неспроможності контрагентів здійснити необхідні платежі. Для оцінки достатності резерву сумнівної заборгованості керівництво підприємства виходило з оцінки дебіторської заборгованості по строкам виникнення, статистики списання за попередні звітні періоди, платоспроможності контрагентів та змін в строках платежів зі сторони замовників.

Процентні ставки, які застосовуються до довгострокових зобов’язань.

Судження було використане для оцінки справедливої вартості довгострокових зобов’язань в умовах відсутності аналогічних фінансових інструментів. Зміни у використаних процентних ставках для оцінки справедливої вартості довгострокових векселів виданих можуть зробити істотний вплив на фінансову звітність підприємства.

Поточні податки

Українське податкове, валютне та митне законодавство постійно змінюється. До того ж, тлумачення законодавства контролюючими органами може не співпадати з тлумаченням керівництвом підприємства. Митна та податкова служби мають право переглядати податкові забов'язання за три роки до року, в якому здійснюється перевірка. Станом на 31.12.2017р. Керівництво підприємства вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є відповідною, й ймовірно, що сума податків може бути затвердженою.

Допущення про безперервність діяльності підприємства

Фінансова звітність підприємства підготовлена на основі допущення, що підприємство буде функціонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності підприємства.

Судження керівництва щодо існування або відсутності умов для застосування в Україні норм МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

Згідно даним Держстату України рівень інфляції за 2017 рік становив – 113,7% за 2016 рік - 112,4%, за 2015 рік – 143,3%,. Таким чином, станом на 31.12.2017 кумулятивний рівень інфляції за трирічний період становив 82,7%.

Проаналізувавши критерії, зазначені МСБО 29, керівництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Таким чином, керівництво Товариства вважає, що на дату фінансової звітності не існує достатньо умов для визначення гіперінфляції в країні та початку застосування МСБО 29.

4. Основні положення облікової політики підприємства

Нижче описано істотні положення облікової політики, використані ПрАТ «Електромашпромсервіс» при підготовці фінансової звітності.

Суттєвість

Для звітів фінансової звітності Товариством прийнятий критерій суттєвості – до 0,2% від «Чистого доходу від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)» або «Собівартості реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)» .

Визнання доходу

Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

Не визнаються доходами такі надходження:

- суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншим аналогічним договорами на рахунок комісіонера, принципала та інше;

- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

- надходження, що належать іншим особам;

- надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Принцип нарахування використовувався як традиційний метод визнання доходу.

Сума доходу визначається на підставі угоди між підприємством, покупцем (або користувачем активу) за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід від продажу товарів на підприємстві визнається, коли задовольняються всі перераховані умови:

- покупцеві передані значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів "Інкотермс";

- підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, і не контролює продані товари;

- сума виручки може бути достовірно оцінена;

- ймовірно, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, перейдуть до підприємства.

Дохід від надання послуг визнається, якщо:

- існує ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією надання послуг;

- ступінь завершеності операції з надання послуг за станом на звітну дату може бути достовірно оцінена;

- витрати, понесені при реалізації угоди, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно визначені.

У разі, коли в наступних періодах виникає невизначеність стосовно можливості отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаної виручки.

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються в звітності за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Амортизація по нематеріальним активам з визначеним строком корисного використання нараховується за прямолінійним методом на протязі 2-10 років. Амортизація по нематеріальним активам з не визначеним строком корисного використання не нараховується, а щорічно вони переглядаються на предмет знецінення.

Основні засоби

Основні засоби відображаються в звітності по справедливій вартості за мінусом будь-якої подальшої накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Справедлива вартість активів переглядається не рідше, ніж кожні 5 років.

При визнанні основних засобів враховується період використання об'єкта та його вартість.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активів.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів є несуттєвою, тобто дорівнює нулю.

Строки корисної експлуатації основних засобів і методи нарахування амортизації аналізуються технічними спеціалістами та управлінським персоналом по необхідності, але принаймні в кінці кожного фінансового року, і у випадку, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, відповідним чином коригуються.

Підприємство капіталізує значні витрати на ремонт основних засобів у разі, коли виконуються наступні умови:

- для будівель і споруд:

  • витрати з ремонту перевищують 1 млн. грн.;
  • міжремонтний період перевищує 1 рік;

- для машин та обладнання:

  • витрати з ремонту перевищують 500 тис. грн.;
  • міжремонтний період перевищує 1 рік.

При переоцінці основних засобів підприємство використовує метод рекомендований підпункт (б) п.35 МСБО№16.

Фінансові інструменти

Фінансовий інструмент — це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструменту капіталу у іншого підприємства.

Фінансові інструменти з метою бухгалтерського обліку поділяються на: фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу, похідні фінансові інструменти при первісному визнанні відповідно до сутності контрактної угоди.

Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток; займи видані; торгова дебіторська заборгованість; інша дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення та фінансові активи, утримувані для продажу. При первісному визнанні фінансові активи оцінюються по справедливій вартості.

Дебіторська заборгованість та позики — це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку.

Фінансове зобов'язання — це будь-яке зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству, або обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим підприємством за умов, які є потенційно несприятливими; або контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу, та який є:

- або непохідним інструментом, за яким підприємство зобов'язане або може бути зобов'язане надати змінну кількість власних інструментів капіталу підприємства,

- або похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу підприємства.

До складу фінансових зобов'язань відноситься торгова кредиторська заборгованість, кредиторська заборгованість за одержаними авансами, інша кредиторська заборгованість а також облігації та інші боргові цінні папери, які підлягають оплаті фінансовими активами; зобов'язання за податками та іншими платежами; умовні зобов'язання за гарантіями та іншими підставами, які залежать від будь-яких майбутніх подій; інші зобов'язання.

Інструментами капіталу є звичайні акції.

Після первісного визнання фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю.

Дебіторська заборгованість для цілей визначення резерву під сумнівну дебіторську заборгованість класифікується як:

n нормальна — коли погашення її без сумніву:

n сумнівна — коли існує невпевненість у її погашенні;

n безнадійна — коли існує упевненість у її непогашенні боржником.

Резерв сумнівної заборгованості розраховується на кожну звітну дату для сумнівної заборгованості, при цьому використовується метод нарахування резерву виходячи з питомої ваги безнадійних боргів в чистому доході від реалізації продукції і товарів на умовах подальшої сплати. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат.

Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється на підставі прийнятого рішення управлінського персоналу. У момент списання такої заборгованості відображається зменшення резерву сумнівних боргів та списання заборгованості за рахунок такого резерву. Якщо по конкретному контрагенту резерв не було сформовано, то під час списання безнадійної заборгованості відображається нарахування такого резерву сумнівних боргів та списання заборгованості за рахунок цього резерву.

Запаси

Запаси — це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу, перебувають у процесі виробництва для такого продажу та існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Використовується наступна класифікація запасів:

- Виробничі запаси (сировина та матеріали, паливно-мастильні матеріали, тара, запасні частини, виробничі допоміжні матеріали та інші запаси, які включають малоцінні та швидкозношувані предмети);

- Незавершене виробництво;

- Готова продукція;

- Товари для перепродажу.

Запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність отримання економічних вигод від їхнього використання в майбутньому та їхня вартість може бути достовірно оцінена.

Первісною оцінкою придбаних або вироблених запасів є їх собівартість, яка включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

До витрат на придбання запасів включається: ціна придбання відповідно до договорів з постачальниками, ввізне мито та інші невідшкодовані податки, а також витрати на транспортування, навантаження і розвантаження та інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів. Торгівельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Транспортно-заготівельні витрати (витрати на придбання) обліковуються на окремому рахунку. Розподіл їх здійснюється за методом середнього відсотка.

При вибутті запасів використовується метод ідентифікованої собівартості для виробничих запасів та товарів, для готової продукції — метод середньозваженої собівартості.

Запаси наведені в балансі за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси оцінені до чистої вартості реалізації на індивідуальній основі, по кожному номенклатурному номеру. Чиста вартість реалізації запасів стає меншою за їх балансову вартість внаслідок пошкодження або застарівання запасів, зниження ринкових цін.

Для нарахування резерву знецінення запасів за відсутності інформації про чисту вартість реалізації кожного конкретного номенклатурного номера, був застосований метод знецінення на підставі показника оборотності запасів за останні 12 місяців.

При цьому:

? коефіцієнт оборотності розраховувався по кожній номенклатурній позиції запасів, по якій не було придбання;

? в якості розходу признавався тільки фактичний розхід;

? коефіцієнт оборотності розраховувався по формулі : фактичний розхід/ ((наявність запасів на початок періоду + наявність запасів на кінець періоду)/2;

? сума резервів розраховувалась:

? при коефіцієнті оборотності?0,33 – 100 %;

? при коефіцієнті оборотності ? 0,33, але ?0,5-50 %;

? при коефіцієнті оборотності ? 0,5, але ?1-30 %;

? при коефіцієнті оборотності ? 1-0 % від вартості запасів на дату балансу;

Нарахування резерву знецінення здійснюється на кожну звітну дату і відображається за рахунок інших операційних витрат.

При вибутті запасів застосовується метод ФІФО.

Резерви

На підприємстві забезпечення (резерв) - створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого можливо призведе до відтоку економічних вигод, і його оцінка може бути достовірно визначена.

Процедура розрахунку резерву знецінення запасів проводиться на кожну звітну дату. Сума резерву розраховувалась як відсоток від балансової вартості запасів. Сума резерву на знецінення запасів відносилась на витрати звітного періоду.

Резерв сумнівної заборгованості розраховується на кожну звітну дату для сумнівної заборгованості. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у витратах звітного періоду.

Резерв забезпечення наступних витрат та платежів створюється на фактично понесені витрати звітного періоду, документальне підтвердження яких буде здійснено в наступному звітному періоді.

Підприємство має зобов'язання надавати компенсацію до Пенсійного фонду України щодо пенсій за віком на пільгових умовах, виплачених певним категоріям працюючих на підприємстві та колишнім працівникам підприємства.

Нарахування резерву за пенсійним забезпеченням повинно відбуватися за допомогою методу актуарної оцінки, який дозволяє визначити вартість зобов'язань за Програмою з визначеними виплатами. В той же час, оскільки розмір таких виплат є не суттєвим, а щорічні витрати на послуги незалежного актуарія співставні з розміром щорічних платежів до Пенсійного фонду, управлінським персоналом підприємства прийняте рішення такий резерв не створювати.

Податок на прибуток

Облік податків на прибуток, подання та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регулюється МСБО 12 “Податки на прибуток”. Стандарт визначає обліковий підхід до відображення податку, а не податковий, і передбачає враховувати податкові наслідки операцій, що призводять до різниці між податковим та обліковим прибутком.

Підприємством застосовується метод зобов'язань за балансом — визначення тимчасових різниць між обліковим і податковим прибутком виходячи з облікової та податкової вартості активів та зобов'язань.

Витрати з податку на прибуток за звітний період складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на відстрочені податки з прибутку.

Поточний податок на прибуток за звітний період відображається в обліку як зобов'язання (податок на прибуток, що підлягає сплаті).

Поточні податкові зобов'язання (активи) за звітний період оцінюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють у звітному періоді.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання не зважаючи на те, що вони відшкодовуються або сплачуються у майбутніх звітних періодах, дисконтуванню не підлягають.

Добровільні зміни до облікової політики

На протязі звітного періоду добровільних змін в облікову політику не вносилося.

5.Нові положення бухгалтерського обліку

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, доречні до його операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2017р. Застосування наступних доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства:

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива у сфері розкриття інформації».

Поправки до МСФЗ(IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради з МСФЗ у сфері розкриття інформації та вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, обумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. Дані поправки набули чинності з 1 січня 2017 р.

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відкладених податкових активів відносно нереалізованих збитків»

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела прибутку оподаткування, проти якого вона може робити вирахування при відновленні такої тимчасової різниці, що віднімається. Крім того, поправки містять вказівки відносно того, як організація повинна визначати майбутній прибуток оподаткування, і описують обставини, при яких прибуток оподаткування може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. Дані поправки набули чинності з 1 січня 2017 р.

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу:

Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка” - (зі змінами, внесеними в липні 2014 року, набуває чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2018 року або після цієї дати).

Основні відмінності нового стандарту полягають в наступному:

Фінансові активи повинні класифікуватися за трьома категоріями оцінки: оцінювані згодом за амортизованою вартістю, оцінювані згодом за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі іншого сукупного доходу, і оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в прибутку чи збитку.

Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі підприємства за управління фінансовими активами і від того, чи є передбачені договором потоки грошових коштів лише платежами в рахунок основного боргу і відсотків. Якщо борговий інструмент призначений для отримання грошей, він може враховуватися по амортизованою вартістю, якщо він при цьому також передбачає лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків.

Боргові інструменти, які передбачають лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків і утримуються в портфелі, можуть класифікуватися як оцінювані згодом за справедливою вартістю в складі іншого сукупного доходу, якщо підприємство і утримує їх для отримання грошових потоків за активами, і продає активи. Фінансові активи, що не містять грошових потоків, які є лише платежами в рахунок основного боргу і відсотків, необхідно оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку (наприклад, похідні фінансові інструменти).

Вбудовані похідні інструменти більше не відокремлюються від фінансових активів, але будуть враховуватися при оцінці умови, що передбачає лише платежі в рахунок основного боргу та відсотків.

Інвестиції в інструменти капіталу повинні завжди оцінюватися за справедливою вартості. При цьому керівництво може прийняти рішення, яке не підлягає зміні, про відображенні змін справедливої вартості у складі іншого сукупного доходу, якщо інструмент не призначений для торгівлі. Якщо інструмент власного призначений для торгівлі, то зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку або збитку.

Більшість вимог МСФЗ (IAS) 39 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були перенесені в МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основним відмінністю є вимога до підприємства розкривати ефект змін власного кредитного ризику за фінансовими зобов'язаннями, віднесеним до категорії за справедливою вартістю в прибутку чи збитку, у складі іншого сукупного доходу.

МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову модель визнання збитків від знецінення – модель очікуваних кредитних збитків. Існує «трьох етапний» підхід, заснований на зміні кредитної якості фінансових активів з моменту первинного визнання. На практиці нові правила означають, що при первісному визнанні фінансових активів підприємства повинні будуть відразу визнати збитки в сумі очікуваних кредитних збитків за 12 місяців, не є кредитними збитками від знецінення (або в сумі очікуваних кредитних збитків за весь строк фінансового інструменту для торгової дебіторської заборгованості). Якщо в кредитному ризику відбулося суттєве підвищення, то знецінення оцінюється виходячи з очікуваних кредитних збитків на строк фінансового інструменту, а не очікуваних кредитних збитків заборгованості та дебіторської заборгованості з фінансової оренди.

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (випущений в травні 2014 року і вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 15 замінює собою МСФО (IAS) 18 «Дохід».

Цей стандарт вводить ключовий принцип, відповідно до якого виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги передаються клієнту, за ціною угоди. Будь-які окремі партії товарів або послуг повинні визнаватися окремо, а всі знижки та ретроспективні знижки з контрактної ціни, як правило, розподіляються на окремі елементи. Якщо розмір винагороди змінюється з якої-небудь причини, слід визнати мінімальні суми, якщо вони не схильні до істотного ризику перегляду. Витрати, пов'язані із забезпеченням договорів з клієнтами, повинні капіталізуватися і амортизуватися протягом строку отримання вигоди від договору.

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений в січні 2016 року і вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 16 замінює собою МСФО (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимул-реакції» та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення суті операцій, що мають юридичну форму оренди».

Цей стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, надання і розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». (випущений у травні 2017р і вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 17 замінює собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти».

Цей стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порівняння", що створена МСФЗ 4. МСФЗ 17 визначає, що всі договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. Страхові зобов'язання враховуватимуться з використанням поточної (current values), а не первісної вартості (historical cost), як було раніше. Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну інформацію для користувачів фінансової звітності.

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Інвестиційні організації: Застосування виключення з вимоги про консолідацію» роз'яснюють, що звільнення від обов'язку складати консолідовану фінансову звітність може застосовуватися материнським підприємством, яке є дочірнім підприємством інвестиційної організації, навіть якщо інвестиційна організація обліковує всі свої дочірні організації за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 10. Радою з МСФЗ перенесено дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте організація що застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка операцій за виплатами на основі акцій». Рада з МСФЗ внесла поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основні аспекти:

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатах на основі акцій з розрахунками грошовими коштами;

- класифікація операцій за виплатами на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань по податку, що утримується з джерела;

- облік зміни умов операції по виплатах на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.

Поправки набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати.

6. Інформація за сегментами

Згідно з МСФЗ 8 операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:

а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов’язані з операціями з іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);

б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищім керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;

в) про який доступна дискретна фінансова інформація.

Підприємство здійснює свою діяльність лише в одному операційному сегменті, тому інформація за сегментами не наводиться.

7. Розрахунки та операції з пов’язаними особами

Для цілей даної фінансової звітності пов’язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу, знаходиться під загальним контролем або значно впливає на фінансові та операційні рішення іншої сторони. При аналізі кожного випадку, який може представляти собою відносини між пов’язаними сторонам, увага приділяється суті цих відносин, а не тільки їх юридичній формі.

Основними акціонерами ПрАТ «Електромашпромсервіс» є:

Акціонер

Частка в статутному капіталі, %

Товариство з обмеженою відповідальністю "АФТ", Код ЄДРПОУ 32633174,

24.9000

Гусак Андрій Олександрович,

24.7159

Куліш Олена Миколаївна,

24.9000

Інші акціонери підприємства володіють менше ніж 10% статутного капіталу кожний.

Чи складає ТОВ АФТ консолідовану фінансову звітність управлінському персоналу підприємства не відомо.

На підприємстві відсутня інформація про осіб, які можуть бути пов’язаними через основних акціонерів.

У звітному році підприємство не здійснювало жодних операцій з пов'язаними сторонами, інформація про які повинна розкриватися у фінансовій звітності відповідно з вимогами. Станом як на 01.01.2017р., так і на 31.12.2017р. будь-яка заборгованість по розрахункам з пов’язаними особами відсутня.

У 2017 році винагорода провідного управлінського персоналу підприємства складалася з поточної заробітної плати, премії та відповідного єдиного соціального внеску. Загальна сума виплат у т.ч. ЄСВ за 2017 рік склала 1 429 тис. грн. (за 2016 р. – 1 275 тис. грн.).

8. Деталізація основних статей звітності

Основні засоби

Дані про рух основних засобів за 2017 рік наведені в таблиці.

В тисячах гривень

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструмент, прилади, інвентар, меблі

Інші

Загалом

Первісна (оцінена) вартість на 01.01.2017р.

92 108

29 516

1 159

483

88

123 354

Накопичена амортизація на 01.01.2017р.

33 302

10 020

787

316

22

44 447

Балансова вартість на 01.01.2017р.

58 806

19 496

372

467

66

78 907

Надходження

199

110

95

69

21

494

Вибуття: первісна вартість

3

414

366

17

800

Вибуття: накопичена амортизація

2

338

315

13

668

Амортизаційні відрахування за 2017 рік

12 569

6 522

243

99

17

19 450

Інші зміни: списання ремонтів - первісна вартість

-13 996

-13 996

Інші зміни: списання ремонтів - амортизаційні відрахування

-13 996

-13 996

Первісна (оцінена) вартість на 31.12.2017р.

78 308

29 212

888

535

109

109 052

Накопичена амортизація на 31.12.2017р.

31 873

16 204

715

402

39

49 233

Балансова вартість на 31.12.2017р.

46 435

13 008

173

133

70

59 819

Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, він застосовується постійно, від періоду до періоду, якщо не трапляється змін в очікуваній формі споживання економічних вигід, утілених в активі.

Перевагою прямолінійного методу є простота використання, а недоліком - те, що при використанні він не дозволяє відобразити зміни інтенсивності використання основних засобів.

Об'єкти основних засобів, тимчасово виведені з експлуатації (ремонт, тимчасова консервація та інше), продовжують амортизуватися прямолінійним методом.

Строк корисного використання встановлюється технічними спеціалістами під час зарахування об'єкту на баланс підприємства і переглядається принаймні раз на рік під час проведення річної інвентаризації, а також у випадках отримання нової інформації, яка може засвідчувати про зміну встановлених строків (наприклад, проведення модернізації, пошкодження об'єкту, значна зміна навантаження та інше). При встановленні строків корисного використання враховуються вимоги діючого законодавства, технічні характеристики, паспортні данні, умови та місця експлуатації основних засобів.

Підприємством установлені наступні строки експлуатації основних засобів:

Будівлі основного виробництва — 30-50 років;

Будівлі допоміжні — 20-40 років;

Основне виробниче обладнання — 10-35 років;

Допоміжне виробниче обладнання — 10-20 років;

Транспортні засоби — 10-20 років;

Офісне обладнання — 5-15 років;

Інші основні засоби — 10-20 років.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прийнята рівною нулю, оскільки витрати, пов'язані з реалізацію вторинних відходів, отриманих від ліквідації основних засобів, майже завжди перевищують дохід, одержаний від такої реалізації.

Підприємство капіталізує значні витрати по ремонтам основних засобів та обліковує їх як окремий компонент. Амортизація таких витрат здійснюється прямолінійним методом на протязі міжремонтного періоду. Повністю амортизовані витрати відразу списуються з балансу підприємства.

Переоцінка всіх груп основних засобів (крім будівель та споруд) здійснена незалежним оцінювачем станом на 31.12.2015 року. Переоцінка будівель та споруд була здійснена незалежним оцінювачем станом на 31.12.2014р.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, право власності на які обмежене.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, передані у заставу для забезпечення зобов’язань.

Станом на 31.12.2017р. у балансовій вартості основних засобів відсутні витрати на будівництво об’єктів.

Станом на 31.12.2017р. контрактні зобов’язання з придбання основних засобів відсутні.

Станом на 31.12.2017р. сума компенсації від третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, відсутня.

Станом на 31.12.2017р. сума компенсації від третіх сторін за об’єкти основних засобів, які були втрачені чи передані, відсутня.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, які тимчасово не використовуються.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні повністю амортизовані основні засоби, які ще продовжують використовуватися.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані для продажу.

Нематеріальні активи

Дані про рух нематеріальних активів за 2017 рік наведені в таблиці.

В тисячах гривень

Авторські та суміжні з ними права

Інші нематеріальні активи

Загалом

Первісна (оцінена) вартість на 01.01.2017р.

21

21

Накопичена амортизація на 01.01.2017р.

11

11

Балансова вартість на 01.01.2017р.

10

10

Надійшло за рік

Вибуло за рік: первісна вартість

Вибуло за рік: накопичена амортизація

Амортизаційні відрахування за 2017 рік

2

2

Первісна (оцінена) вартість на 31.12.2017р.

21

21

Накопичена амортизація на 31.12.2017р.

13

13

Балансова вартість на 31.12.2017р.

8

8

Нематеріальні активи оцінюються підприємством за собівартістю, яка визначається згідно з вимогами МСБО 38.

На підприємстві відсутні нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються прямолінійним методом на протязі встановлених технічними спеціалістами строків використання. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.

Строки корисного використання нематеріальних активів встановлені від 3 до 10 років. Строк корисного використання переглядається принаймні раз у рік при проведенні річної інвентаризації.

У звітному періоді витрат на дослідження та розробку підприємство не здійснювало.

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

Облік незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи регулюється МСБО 16 та МСБО 38. Згідно з цими стандартами, незавершені капітальні інвестиції відображаються разом з тими необоротними активами, для створення яких вони були понесені. В той же час, реалії українського бізнесу такі, що між початком створення об'єкту необоротних активів, і початком отримання від них доходів, може пройти значний період часу. П. 29 та п.59 МСБО “Представлення фінансової звітності” дозволяє надавати інформацію в тому вигляді, який, на думку управлінського персоналу, найбільш достовірно відображає структуру його майна. Таким чином, інформація про незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи надана в звітності окремою статтею.

Дані про рух незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи наведено в таблиці.

Інвестиції

Наявність на початок року

Надійшло за рік

Переведено до складу необоротних активів

Наявність на кінець року

Придбання основних засобів

187

519

494

212

Придбання нематеріальних активів

1111111111

Загалом

187

519

4948818812

212

Запаси

Наявність запасів на підприємстві наведена у таблиці (за вирахуванням резерву знецінення).

Найменування

Балансова вартість на 01.01.2017р.

Балансова вартість на 31.12.2017р.

Відхилення, + - тис. грн.

Сировина і матеріали

2 760

2 293

-2 271

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

1 478

1 603

125

Паливо

221

108

-113

Будівельні матеріали

19

16

-3

Запасні частини

55

80

25

Інші матеріали

96

143

47

Незавершене виробництво

4 651

4 123

-528

Готова продукція

5 134

1 973

-3 161

Загалом

14 414

10 339

-4 075

На підприємстві запаси первісно оцінюються за собівартістю, яка включає всі витрати на придбання, переробку та інші втирати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан (МСБО 2).

При вибутті запасів використовується метод ФІФО.

У звітності підприємства запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартість чи чиста вартість реалізації. Тому на кінець кожного звітного періоду відбувається розрахунок резерву знецінення запасів виходячи з їх оборотності. Станом на кінець 2017 року резерв знецінення запасів склав 6 620 тис. грн., і зменшився за 2017 рік на 1 803 тис. грн.

Дебіторська заборгованість

В процесі ведення господарської діяльності підприємство укладає угоди, тобто стає стороною договору і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові кошти або юридичний обов'язок їх сплатити. В результаті визнаються фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість.

Наявність дебіторської заборгованості наведена в таблиці (за справедливою вартістю).

Сума на 31.12.2017р.

Сума на 01.01.2017р.

Відхилення

Торгівельна заборгованість

62 386

48 255

14 131

Інша поточна фінансова заборгованість

310

296

14

Заборгованість за бюджетом (не фінансова)

0

0

Заборгованість за авансами виданими (не фінансова)

828

1 107

-279

Загалом

63 524

49 658

13 866

Дебіторська заборгованість відображається за її справедливою вартістю, за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв нараховується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів в чистому доході від реалізації продукції, товарів на умовах подальшої оплати. Станом на 31.12.2017р. резерв сумнівних боргів сформовано у розмірі 85 тис. грн.

Зростання загальної суми заборгованості відбулося в основному за рахунок збільшення торгівельної заборгованості основних покупців, що визвано значним відвантаженням на протязі останніх місяців року (листопад та грудень).

Рух заборгованості по основним торговим дебіторам наведено в таблиці (по первісній вартості)

Дебітор

Заборгованість на 31.12.2017р.

Заборгованість на 01.01.2017р.

Відхилення

ПрАТ ІНГЗК

9 715

8 543

1 172

ВАТ Південний ГЗК

5 173

221

4 952

ПрАТ Північний ГЗК

23 817

15 893

7 924

ПрАТ ЦГЗК

19 419

17 472

1 947

ПАТ Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча

94

14

80

АТ Корум Криворізький завод гірничого обладнання

0

2 028

-2 028

ДПП «Кривбаспромводопо-стачання»

154

157

-3

ПАТ «Арселор Мітал»

2 470

3 125

-655

ПрАТ НТРУ

412

434

-22

ПП ДКХЗ

136

136

ПП ХЦУ

718

718

Інші

278

368

-90

Загалом

62 386

48 255

14 131

Грошові кошти та їх еквіваленти

Підприємством відкриті у обслуговуючих банках поточні рахунки в національній валюті

Нижче наведені данні про залишок коштів на рахунках підприємства.

На 31.12.2017р.

На 01.01.2017р.

Відхилення

Грошові кошти на банківських рахунках

6 959

3 452

3 507

Готівка

1

1

0

Грошові кошти на казначейському рахунку з ПДВ

0

0

0

Загалом грошових коштів

6 960

3 453

3 507

Справедлива вартість грошових коштів дорівнює їх балансовій вартості. Власний капітал

Власний капітал підприємства представляє собою грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками), а також кошти, утворені в процесі подальшої діяльності товариства. Власний капітал — це чисті активи підприємства.

Активи, з одного боку, характеризують економічні ресурси, а з іншого — права на них і на одержання майбутніх доходів. Хоча власники беруть на себе максимальний ризик, вони мають право на залишкову нагороду, пов'язану з ним.

У відповідності з п. 49 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів, власний капітал є часткою в активах підприємства, яка залишилась після вирахування всіх його зобов'язань. Цим документом (п.65) передбачена можливість поділу власного капіталу на підкласи. В акціонерному товаристві виділяються такі підкласи власного капіталу:

- кошти, внесені акціонерами;

- нерозподілений прибуток:

- резерви, які відображають асигнування нерозподіленого прибутку.

Така класифікація використовується користувачами фінансових звітів для прийняття управлінських рішень за умови визначення в ній правових та інших обмежень щодо звітності Товариства, розподілу та використання власного капіталу, а також прав сторін з часткою власності у Товаристві на отримання дивідендів або на виплати капіталу.

Статутний капітал підприємства, зафіксований в статутних документах, станом на 31.12.2017р. становить 9 370 095,00 грн., який сформований з 8 923 900 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.

Всі випущені прості іменні акції повністю сплачені. Кожна проста іменна акція надає право одного голосу.

Статутом підприємства передбачено формування резервного фонду. Станом на 01.01.2017р. резервний фонд сформовано у сумі 79 тис. грн. За 2017 рік змін розміру резервного фонду не було. Резервний фонд є частиною нерозподіленого прибутку, але оскільки українське законодавство накладає значні обмеження на його використання, управлінський персонал підприємства вважає за доцільне відобразити його у звітності самостійною статтею.

Згідно зі Статутом підприємства, резервний фонд може бути використаний для:

- покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими забов’язаннями;

- покриття інших збитків, зокрема збитків за кредитними операціями , дебіторською заборгованістю та операціями з цінними паперами.

Станом на 01.01.2017 року підприємство мало непокриті збитки у сумі 23 258 тис. грн., тому загальними зборами акціонерів, які відбулися 14 квітня 2017 року рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів не приймалося.

Перед затвердженням фінансової звітності до випуску жодного рішення про виплату дивідендів не приймалося. Сума запропонованих або оголошених дивідендів відсутня. На підприємстві відсутня сума будь-яких невизнаних кумулятивних привілейованих дивідендів.

Рух власного капіталу підприємства наведено у таблиці.

Назва показника

Залишок на 01.01.2017р.

Надійшло

Витрачено

Залишок на 31.12.2017р.

Статутний капітал

9 370

9 370

Резервний капітал

79

79

Капітал у дооцінках

21 984

-4 854

17 130

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-23 258

-3 228

4 854

-21 632

Загалом

8 175

-3 228

0

4 947

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

На протязі 2011-2017 років підприємство розраховувалося з окремими постачальниками шляхом видачі векселів, у тому числі довгострокових. Згідно з МСБО 39 “Фінансові інструменти:визнання та оцінка”, довгострокові фінансові зобов'язання повинні відображатися у звітності по теперішній вартості, тобто підлягають дисконтуванню. Для дисконтування використовується метод ефективної ставки відсотка.

По цьому методу до витрат відносяться відсоткові витрати не по номінальній, а по ринковій (ефективній) ставці на аналогічні займи. Ринкова ставка — ставка на момент розміщення фінансового інструменту, у даному випадку — на момент видачі векселів. Зобов'язання по векселям відображені по справедливій вартості, з використанням ефективної ставки відсотка, яка на момент видачі векселів встановлена в розмірі 18%, у 2016 році в розмірі 14%, а у 2017 році в розмірі 20%.

Інформація по виданим векселям, наявним на 31.12.2017р. наведена в таблиці.

Рік видачі векселів

Рік погашення векселів

Номінальна вартість векселів, грн.

Номінальна ставка відсотка

Ефективна ставка відсотка

Справедлива вартість на 31.12.2017р.

Сума доходу від дисконтування

2012

2017

12 000 000

0

18

12 000 000

0

2013

2018

19 929 101

0

18

16 889 069

3 040 032

2014

2019

33 097 367

0

18

23 770 014

9 327 353

2016

2018

36 158 166

0

14

30 104 283

6 053 883

2017

2022

6 000 000

0

20

2 411 265

3 588 735

Загалом

107 184 634

85 174 631

22 010 003

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток за 2017 рік складаються з таких компонентів:

Поточний податок на прибуток 378

Відстрочені податки (982)

Загалом доходів з податку на прибуток 604

Податок з оподатковуваного прибутку, розрахований згідно з українським податковим законодавством, відрізняється від теоретичної суми, розрахованої шляхом множення суми прибутку до оподаткування на відповідну ставку оподаткування. Звірка очікуваних і фактичних витрат з податку на прибуток надана нижче:

Збиток до оподаткування

3 832

Теоретична сума витрат з податку по встановленій законом ставці податку

690

Податковий ефект статей, що не враховуються для цілей оподаткування:

Витрати, не враховані в цілях оподаткування

Доходи, не враховані в цілях оподаткування

-84

Вплив зміни ставки оподаткування

Доходи з податку на прибуток

604

Через відмінність між принципами оподаткування, викладеними в Податковому кодексі, і принципами викладеними в МСФЗ, виникають тимчасові різниці між балансовою вартістю окремих активів та зобов'язань для цілей формування фінансової звітності та їх вартістю для цілей розрахунку оподатковуваного прибутку. Податковий ефект змін таких тимчасових різниць наведено в таблиці.

На 01.01.2017р.

Віднесено на фінансовий результат

На 31.12.2017р.

Сума дисконтування довгострокових векселів

0

Резерв знецінення запасів

-1 516

328

-1 188

Тимчасові різниці по авансам отриманим на 01.04.2014р., не погашені станом на 31.12.2014р.

-1

1

0

Сума перевищення оцінки основних засобів в податковому обліку над їх оцінкою в бухгалтерському обліку

-2 970

-1 306

-4 276

Резерв сумнівних боргів

-10

-5

-15

Резерв забезпечення інших витрат та платежів

0

Визнані чисті відстрочені податкові зобов'язання

0

Визнані чисті відстрочені податкові активи

-4 497

-982

5 479

Поточна кредиторська заборгованість

Наявність кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017р. наведено в таблиці.

Сума на 31.12.2017р.

Сума на 01.01.2017р.

Відхилення

Торгівельна заборгованість

18 410

11 306

7 104

Інша поточна фінансова заборгованість

34 335

46 214

-11 879

Податки до сплати

1 829

1 697

132

З авансів одержаних

46

5

41

Заборгованість перед працівниками із заробітної плати

1 529

1 221

308

Заборгованість за єдиним соціальним внеском

431

317

114

Поточні забезпечення

0

0

0

Інша поточна не фінансова заборгованість

0

0

0

Загалом

56 580

60 760

-4 180

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2017р. зменшилась в порівняні з заборгованістю станом на 01.01.2017р. в основному за рахунок погашення іншої поточної фінансової заборгованості.

Рух заборгованості по основним торгівельним кредиторам наведено в таблиці

Кредитор

Заборгованість на 31.12.2017р.

Заборгованість на 01.01.2017р.

Відхилення

ПП ЕЛЕКТРОГРУП

41

330

-289

ТОВ Дніпропетровська енерго-металургійна компанія

595

472

123

ПрАТ Північний ГЗК

1388

573

815

ПП СПЕЦКОНТАКТ

6 166

5 488

678

ПрАТ ЦГЗК

2 743

997

1 746

ТОВ «Сонар»

2 220

1 681

539

ТОВ «Промагроресурс»

396

245

151

ПП «Топтехносервіс»

430

225

205

ТД «Елінар»

84

188

-104

ТОВ «Фірма ЛКЛ»

335

122

213

ФЛП «Шевченко В.С.»

116

227

-111

ТОВ «Алтіні»

165

0

165

ТОВ «Гал Кат»

110

0

110

Инфотел

146

0

146

ТОВ «Криворіжпромтехсервіс»

477

0

477

НВП «Укрпромвпровадження»

190

0

190

ПП «Неоліт»

102

0

102

ТОВ «Сервіс Метал Центр»

154

0

154

ТОВ «Техпровід»

151

0

151

ТОВ «Севпромснаб»

117

0

117

ФОП Демчинський А.Г.

102

0

102

ФОП Темерзан О.О.

485

0

485

ТОВ «Транскапітал Груп»

764

0

764

ТОВ ВП «Акватон»

50

0

50

ТОВ «Укртестиль»

88

0

88

ТОВ «Юнік Сервіс»

58

0

58

ФОП Баранов О.А.

81

0

81

ТОВ Юрік Ком юридична компанія

75

0

75

Інші

581

758

-177

Загалом

18 410

11 306

7 104

Виручка від реалізації

Виручка від реалізації готової продукції за 2017 рік склала 139 337 тисяч гривень.

Підприємство визнає виручку від реалізації у той момент, коли до покупця переходять значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на готову продукцію відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів "Інкотермс".

Елементи операційних витрат

У 2017 році підприємством понесені наступні операційні витрати:

Собівартість реалізованої продукції 131 401

Адміністративні витрати 18 661

Витрати на збут 430

Інші операційні витрати 3 046

Інші витрати 5

Загалом 153 543

Дані витрати складалися з таких елементів витрат:

Матеріальні витрати 78 861

Витрати на оплату праці 37 083

Відрахування на соціальні заходи 8 159

Амортизація 19 452

Інші операційні витрати 6 854

Зміна вартості незавершеного виробництва

та готової продукції 3 134

Загалом 153 543

Прибуток на акцію

Прибуток на акцію є найважливішим аналітичним показником, і, у зв'язку з цим, одним із таких, що найбільш широко застосовуються на фондовому ринку. Використовуючи цей показник, можна як прогнозувати рівень прибутковості акцій та їх курсову (ринкову) вартість, так і оцінювати ефективність управління акціонерним товариством і його дивідендною політикою.

Згідно з МСБО 33 “Прибуток на акцію”, базисний прибуток на акцію обчислюється шляхом ділення чистого прибутку (збитку) певного періоду, який може бути розподілений між власниками звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, які знаходяться в обігу протягом цього періоду.

Товариство має в обігу 8 923 900 штук однакових простих акцій.

Дані про прибуток на акцію за 2017 рік наведені у таблиці.

Стаття

Одиниця виміру

Показник за рік

Середньорічна кількість простих акцій

шт.

8923900

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

шт.

8923900

Збиток за рік

Тис. грн.

3 228

Збиток на одну просту акцію

Грн.

0,36173

Скоригований збиток на одну просту акцію

Грн.

0,36173

Інший сукупний дохід

На протязі 2017 року підприємство не здійснювало операцій, які могли призвести до збільшення або зменшення іншого сукупного доходу.

Оренда

Товариство не виступає ані орендодавцем, ані орендарем за угодами про фінансову оренду.

Товариство у звітному періоді виступало Орендарем за угодами про оперативну оренду та наводить наступну інформацію відносно таких угод:

У 2017році згідно трьох договорів було орендовано майно строком на один рік з можливістю подальшої пролангації. Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів складе -1 382 908грн .

Об’єкти оренди у суборенду третім особам передавати не планується. Ремонт орендованого майна планується здійснювати за власний рахунок.

Товариство у звітному періоді виступало Орендодавцем за угодами про оперативну оренду та наводить наступну інформацію відносно таких угод:

У 2017році згідно восьми договорів було здано в оренду майно строком на один рік з можливістю подальшої пролангації. Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів складе -288 000грн .Об’єкти оренди у суборенду третім особам без письмового дозволу орендодавця передавати заборонено. Ремонт орендованого майна буде здійснюватися за рахунок орендаря.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Товариства.

Грошових коштів та еквівалентів, недоступних для використання товариством, немає.

9.Затвердження фінансової звітності.

Фінансову звітність затверджено та допущено до оприлюднення Головою Правління та Головним бухгалтером Товариства 16.02.2018р.

10. Події після Балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань товариства відсутні.

Голова Правління Столітня Ю.В.

Головний бухгалтер Руденко О.М.
Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога