Додаткова інформація для акціонерів

Відповідно до п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «ЕМПС» повідомляє:

 

«Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення зборів  –  «06» березня 2018 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів -– 8 923 900 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів - 6 914 520 шт. простих іменних акцій»

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу (паспорт), а представникам акціонерів - документ, що підтверджує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до діючого законодавства України.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань,

включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25.04.2018 р.:

 

  1. Про обрання лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Проект рішення: "Обрати лічильну комісію для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі:

1. Терещенко Валентина Миколаївна,

2. Сємєнцова Наталія Андріївна.

3. Красовіцький Віктор Вікторович "

 

2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідачам при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного. "

 

3.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р. "

 

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

 

5.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: "100% результату 2017 року, тобто – 3 228 тис. грн тис. грн., спрямувати у непокритий збиток.

 

6.Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: "Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн..;

- з ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;

- з ТОВ "СОНАР" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість      50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн.;

- з ТОВ "Техпровід" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн."

 

7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства"

 

8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не складається.

Кандидати до складу Наглядової Ради Товариства.

                1.Гусак Андрій Олександрович.

                2.Гусак Галина Миколаївна.

                3.Куліш Олена Миколаївна.

                4.Бурлаченко Анатолій Васильович.

                5.Шарапов Дмитро Анатолійович.

 

9.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства)."

 

10.Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Визначити винагороду в розмірі встановленому черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2016 р. (протокол № 26 від 15.04.2016р.)."

 

11.Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Обрати голову чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства."

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога