Протокол чергових загальних зборів № 28 від 14.04.2017 р.

ПРОТОКОЛ № 28

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ППРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС"

(ідентифікаційний номер - 05476747, надалі – Товариство)

 

Дата складання протоколу:

Чотирнадцяте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Місце проведення загальних зборів:

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г,

2-й поверх, актовий зал (№ б/н).

Дата проведення загальних зборів:

П’ятнадцяте квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Час початку реєстрації учасників зборів:

08 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів:

08 год. 45 хв.

Час відкриття зборів:

09 год. 00 хв.

 

Голова реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС" Акопян О.Є. повідомила учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", проводила реєстраційна комісія (договір №7 від 05.04.2017р.), в наступному складі:

 1. Акопян О.Є.

– Голова комісії

 1. Дрьоміна І.В.

– Член комісії

 1. Молодецька О.М.

– Член комісії

 

Голова реєстраційної комісії Акопян О.Є. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", здійснено у відповідності з переліком акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", складеним на дату обліку – 10 квітня 2017року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

 

За даними переліку акціонерів:

 • загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1080;
 • кількість розміщених акцій: простих 8 923 900 шт.
 • кількість акцій, що беруть участь у голосуванні: 6 914 520 шт.

 

В термін, визначений для реєстрації зареєструвалося 5 акціонерів (їх представники) з загальною кількістю голосів 6 872 293, що складає 99,39 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС".

 

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

 

Голова реєстраційної комісії Акопян О.Є. оголосила загальні збори акціонерів відкритими.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 6. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.
 10. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.
 11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

1.

Слухали: по першому питанню Порядку денного "Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії."– Голову правління Столітню Ю.В., яка повідомила, що відповідно до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися  депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Після чого Столітня Ю.В. запропонувала покласти функції лічильної комісії на депозитарну установу – ТОВ "АФТ" та затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьоміна І.В Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.".

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьоміна І.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

 

2.

Слухали: по другому питанню Порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства."– Голову правління Столітню Ю.В., яка запропонувала обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну, оскільки вони вже мають досвід проведення Загальних зборів Товариства.

Стосовно регламенту роботи Загальних зборів Товариства запропоновано:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідаючим при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідаючим при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.".

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідаючим при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного.

 

3.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік."– Головного бухгалтера Руденко О.М., яка зачитала річний звіт Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.".

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

4.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік."– Голову правління Столітню Ю.В., яка зачитала звіт Наглядової Ради, звіт Правління Товариства, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та запропонувала їх затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.".

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5.

Слухали: по п’ятому питанню Порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік."– Голову правління Товариства Столітню Ю.В., яка повідомила, що за 2016 рік товариство має збитки в сумі 9902 тис. грн. та запропонувала 100% результату 2016 року, тобто -9902 тис. грн. спрямувати у непокритий збиток.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "100% результату 2016 року, тобто -9902 тис.грн., спрямувати у непокритий збиток.".

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:100% результату 2016 року, тобто -9902 тис. грн., спрямувати у непокритий збиток.

 

6.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів"– Голову наглядової ради Товариства Гусак А.О., який доповів про те, що у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року може виникнути необхідність вчинення значних правочинів, тому на Загальних зборах необхідно попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;

- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.;

- з ТОВ СОНАРпро здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартість 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) грн..

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 77,01 % від загальної кількості голосів акціонерів

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;

- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.;

- з ТОВ СОНАРпро здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартість 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) грн..

 

7.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."– Голову зборів – Терещенко В.М., яка повідомила, що  відповідно до  ст.53, п.1 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту нашого Товариства члени наглядової ради  акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства, тобто кожен рік, а особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Терещенко В.М. запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства  для їх подальшого переобрання.

 

 Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

 

Запропонований проект рішення: " Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.".

 

Результати голосування:

Голосували:

"ЗА"

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"ПРОТИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

 

8.

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного "Про обрання членів Наглядової Ради Товариства"–Голову правління Товариства Столітню Ю.В., яка повідомила, що відповідно до частини 3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, та що до Товариства надійшли заяви від:

 

Гусак Андрія Олександровича;

Бурлаченко Анатолія Васильовича

Гусак Галини Миколаївни;

Куліш Олени Миколаївни;

Шарапова Дмитра Анатолійовича

 

про бажання виконувати повноваження членів Наглядової Ради Товариства.

 

Також Столітня Ю.В. повідомила, що перелічені вище особи зазначені у пропозиції акціонерів (акціонера) та такі особи відповідають вимогам чинного законодавства, які висуваються до членів Наглядової Ради.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

 

Результати голосування:

№ п/п

ПІБ або назва юридичної особи

Кількість голосів

1.

Гусак Андрій Олександрович;

6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах

2.

Бурлаченко Анатолій Васильович

6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах

3.

Гусак Галина Миколаївна

6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах

4.

Куліш Олена Миколаївна;

6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах

5.

Шарапов Дмитро Анатолійович

6 872 293 голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах

 

"УТРИМАЛИСЬ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

"НЕ ДІЙСНІ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

"НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ"

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осіб:

Гусак Андрій Олександрович;

Бурлаченко Анатолій Васильович

Гусак Галина Миколаївна;

Куліш Олена Миколаївна;

Шарапова Дмитро Анатолійович

 

9.

Слухали: по дев’ятому питанню Порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів"– Голову правління Столітню Ю.В., яка доповіла, що відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються даним Законом, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. При цьому такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. З огляду на вищенаведене, Столітня Ю.В. зачитала та запропонувала затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, а також встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Запропонований проект рішення: "Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).".

 

Результати голосування:

Голосували:

“ЗА”

-

6 872 293 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

“ПРОТИ”

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

“УТРИМАЛИСЬ”

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

“НЕ ДІЙСНІ”

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

“НЕ ВРАХОВАНІ ГОЛОСИ”

-

0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в загальних зборах.

 

 

 

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога