Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05476747

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , 50027, м.Кривий Рiг, вул.Героїв АТО буд.71 прим.2

5. Міжміський код, телефон та факс

0564097610 0564097600

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про рейтингове агенство; iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi); текст аудиторського висновку - не заповнюється так як емiтент - приватне (закрите) акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
В iнформацiї про цiннi папери емiтента заповнюється лише вiдомостi про акцiї, так як емiтент здiйснив лише емiсiю акцiй; в звiтному роцi емiтент не здiйснював викуп власних акцiй - iнформацiя не заповнюється. Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, так як емiтент не здiйснював приватне розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №988402

3. Дата проведення державної реєстрації

08.06.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

9370095.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

647

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ" м.Кривий Рiг

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26004962487308

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 23.04.2015 року працювала директором в ПП "Спецконтакт".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 22.04.2017 року

9) Опис

Назначена на посаду Протоколом Наглядової ради №3 вiд 23.04.2012р. з щорiчною пролонгацiєю повноважень, тому кадрових змiн на посадi не вiдбулося протягом перiоду вiд 23.04.2012 року. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №4 вiд 22.04.2016р) повноваження пролонговано до 22.04.2017 року термiнов на 1 рiк. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується, призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань/Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терещенко Валентина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiд 02.09.1994 р згiдно наказу №53к призначена заступником генерального директора з загальних та соцiальних питань АТЗТ "Електромашпромсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 22.04.2017 року включно

9) Опис

Призначена на посаду заступника Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань згiдно наказу №280/1 вiд 03.12.2001р з термiном дiї повноважень 5 рокiв. Вiд 03.12.2012 року термiн повноважень обмежився до 1 року. Повноваження посадової особи протягом перiоду 2001-2013 рокiв продовжувалися за згодою Наглядової ради. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №4 вiд 22.04.2016р) повноваження пролонговано до 22.04.2017 року термiнов на 1 рiк. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння по технiчним питанням - Головний iнженер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Юрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п'яти рокiв особа займала наступнi посади: - головний енергетик ПАТ "ЦГЗК"; - головний енергетик - начальник вiддiлу головного енергетика ПАТ "ПiвнГЗК"; - головний iнженер ПАТ "Електромашпромсервiс" м. Кривий Рiг.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 22.04.2017 року включно

9) Опис

Особа обрана на посаду Члена Правлiння за рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 07.07.2014 року з щорiчною пролонгацiєю повноважнь. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №4 вiд 22.04.2016р) повноваження пролонговано до 22.04.2017 року термiнов на 1 рiк. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дьяковський Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розголошення iнформацiї

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi п'ять рокiв особа перебуває на посадi Начальника Управлiння зовнiшнiх ремонтiв та будiвництва ПАТ "ЕМПС".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2016 Повноваження продовжено термiном на 1 рiк до 22.04.2017 року включно)

9) Опис

Згiдно Протоколу Наглядової Ради №1/1 вiд 06.02.2015 р. призначено на посаду члена Правлiння. Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол №4 вiд 22.04.2016р) повноваження пролонговано до 22.04.2017 року термiнов на 1 рiк. Змiн на посадi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiїi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення Головою Наглядової ради, перебував на посадах: - Голова Правлiння ПАТ "ЕМПС" - Начальник вiддiлу збуту та експортного перевозу Управлiння на ВАТ "ПiвдГЗК".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 особа обрана термiном на 1 рiк до 15.04.2017р

9) Опис

Був обраний на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року особа була переобрана на посаду термiном на 3 роки. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 26 вiд 15.04.2016р) та рiщення засiдання Членiв Наглядової Ради (Протокол №4 вiд 15.04.2016р) особа переобрана на посаду термiном на 1 рiк.
Голова Наглядової ради:
1.Органiзовує роботу Наглядової ради.
2. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
3. Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.
4. Вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв.
5. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена згiдно рiшення акцiонерiв на Загальних зборах. Сума виплаченої винагороди визначена контрактом з Головою наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулiш Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ПАТ "ПiвдГЗК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Особа обрана термiном на 1 рiк до 15.04.2017 року

9) Опис

Обрана на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012 р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року особа була переобрана на посаду термiном на 3 роки. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №26 вiд 15.04.2016 року) особа переобрана на посаду термiном на 1 рiк.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Винагорода не призначена. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Галина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 5 рокiв особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Електромашпромсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Призначена термiном на 1 рiк до 15.04.2017 року (включно)

9) Опис

Згiдно Протоколу Загальних Зборiв № 25 вiд 24.04.2015р.особа призначена на посаду члена Наглядової Ради. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №26 вiд 15.04.2016 року) особа переобрана на посаду термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурлаченко Анатолiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi роки особа перебувала на посадi 1 Заступника Голови Правлiння-головоного iнженера ПАТ "Електромашпромсервiс" до 07.07.2014р., вихiд на пенсiю.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Призначена термiном на 1 рiк до 15.04.2017 року (включно)

9) Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №26 вiд 15.04.2016 року) кiлькiсний склад Наглядової ради був призначений 5 (пять) чоловiк, до складу яких був обраний Бурлаченко А.В. термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi володiє у розмiрi 0,224%. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шарапов Дмитро Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 5 рокiв особа перебувала спочатку на посадi Заст.Директора "Iнтер-бизнес iнженерiнг", з 2013 року - Директор "Бормаш-Україна".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Призначена термiном на 1 рiк до 15.04.2017 року (включно)

9) Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол №26 вiд 15.04.2016 року) кiлькiсний склад Наглядової ради був призначений 5 (пять) чоловiк, до складу яких був обраний Шарапов Д.А. термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї (до 15.04.2016 року)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хандрилова Альона Iльдусiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займала посаду iнженера на ПП "Надiя".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 Особа обрана термiном на 5 рокiв до 11.04.2019 року (повноваження достроково припиненi 15.04.2016 р)

9) Опис

Згiдно Протоколу Загальних зборiв №26 вiд 15.04.2016р. припинено повноваження Хандрилової Альони Iльдусiвни.
Вперше обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв згiдно Протоколу №21 вiд 28.04.2012 р. Переобрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року.
Голова Ревiзiйної комiсiї контролює дотримання Товариством законодавства України. Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї (вiд 15.04.2016 року)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Красовiцька Людмила Германiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕЛЕКТРОМАПРОМСЕРВIС", начальник кошторисного бюро.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Особа обрана термiном на 5 рокiв до 15.04.2021 року включно.

9) Опис

Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. та Протоколу Ревiзiйної комiсiї № 2 вiд 15.04.2016 р. Красовiцьку Людмилу Германiвну обрано Головою Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв. Останнi 5 рокiв особа перебуває на посадi начальника кошторисного бюро ПАТ "Електромашпромсервiс".
Голова Ревiзiйної комiсiї контролює дотримання Товариством законодавства України. Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шилiвська Лариса Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕМПС", начальник Фiнансового вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Особа призначена термiном на 5 рокiв до 15.04.2021р включно

9) Опис

Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року. Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Шилiвську Ларису Михайлiвну переобрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Вiта Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕМПС", провiдний бухгалтер, провiдний бухгалтер на ФОП Темерзан О.О. вiд 01.02.2016 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 Особа призначена термiном на 5 рокiв до 15.04.2021р включно

9) Опис

Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року. Згiдно Протоколу Загальних зборiв № 26 вiд 15.04.2016р. Коваленко Вiту Вiкторiвну переобрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв. Останнi 5 рокiв особа перебувала на посадi провiдного бухгалтера ПАТ "Електромашпромсервiс", з 01.02.2016р.-провiдний бухгалтер "ФОП Темерзан О.О".
Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденко Ольга Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Економiст Пансiонату "Криворiзький гiрник".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.09.2009 Особа призначена на безстроковий термiн

9) Опис

Назначена на посаду згiдно наказу №272 П вiд 18.09.2008 р.
Права та обов'язки передбаченi Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера , згiдно якої:
- Забезпечити ведення бух.i податкового облiку, дотримуючись методологiчних принципiв, встановлених Законом України №996-XIV вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облiк i фiнансовiй звiтностi в Українi", Податковим кодексом України №2755-VI вiд 02.12.2010р i з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних.
- Органiзовувати роботу бух.служби, контроль за вiдображенням на рахунках бух.облiку всiх господарських операцiй i забезпечувати їх вiдображення в податковому облiку.
- Забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку в пiдроздiлах.
- Приймати участь в проведеннi iнвентаризацiї активiв, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжок та псування активiв пiдприємства.
- Органiзувати роботу по пiдготовцi пропозицiй Головi Правлiння по:
- Органiзацiї облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики пiдприємства; удосконалення внутрiшньогосподарського облiку та правил документообороту; розробка додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та звiдних облiкових документiв; забезпечення збереженостi пiдприємства або вдосконалення дiючої. Непогашеної судимостi не має. Винагорода виплачується в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

202178

2.2656

202178

0

0

0

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

2000

0.0224

2000

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань/Член Правлiння

Терещенко Валентина Миколаївна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

17394

0.1949

17394

0

0

0

Заступник Голови Правлiння по технiчним питанням - Головний iнженер

Бабич Юрiй Олександрович

- - Особа не надала згоду на розкриття iнформацiї

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Дьяковський Сергiй Миколайович

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шилiвська Лариса Михайлiвна

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Коваленко Вiта Вiкторiвна

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї (до 15.04.2016 року)

Хандрилова Альона Iльдусiвна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї (вiд 15.04.2016 року)

Красовiцька Людмила Германiвна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Гусак Андрiй Олександрович

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

2205623

24.7159

2205623

0

0

0

Член Наглядової ради

Кулiш Олена Миколаївна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

2222050

24.8999

2222050

0

0

0

Член Наглядової Ради

Гусак Галина Миколаївна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Бурлаченко Анатолiй Васильович

Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

20000

0.2241

20000

0

0

0

Член Наглядової Ради

Шарапов Дмитро Анатолiйович

Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Усього

4669245

52.32

4669245

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "АФТ"

32633174

50002 Україна Дніпропетровська - м.Кривий Рiг вул.Кобилянського буд.219

2222050

24.9

 

2222050

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гусак Андрiй Олександрович

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

2205623

24.7159

 

2205623

0

0

0

Кулiш Олена Миколаївна

Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

2222050

24.8999

 

2222050

0

0

0

Усього

6649723

74.5158

 

6649723

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

15.04.2016

Кворум зборів**

96.465

Опис

Згiдно Проколу №26 вiд 15.04.2016 року чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС":
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, актовий зал (№б/н).
Дата проведення загальних зборiв: 15 квiтня 2016 року.
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв.
Час вiдкриття зборiв: 09 год.00 хв.
Голова реєстрацйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" Акопян О.Є. повiдомила учасникiв зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", провадила реєстрацiйна комiсiя (договiр №1 вiд 08.04.2016р), в наступному складi:
1. Акопян О.Є. - Голова комiсiї
2. Дрьомiна О.В. - Член комiсiї
3. Молодецька О.М. - Член Комiсiї
Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", здiйснено у вiдповiдностi з перелiком акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", складеним на дату облiку - 11 квiтня 2016 року, наданим депозитарiєм ПАТ "НДУ".
За даними перелiку акцiонерiв:
-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1078;
-кiлькiсть розмiщених акцiй: простих 8923900 шт;
-кiлькiсть акцiй, що беруть участь у голосуваннi: 6914520 шт.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Правлiння Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
6. Про прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, затвердження, попереднє схвалення значних правочинiв та надання повноважень по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.
7. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру оплати / безоплатностi таких договорiв.
12. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
13. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Про припинення попереднiх редакцiй положень про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства.
17. Про затвердження Положень про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства.

По першому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складi Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьомiна I.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: обрати головою Загальних зборiв Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборiв Товариства – Сємєнцову Наталiю Андрiївну.
Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв Товариства, а саме:
Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборiв, який буде про-вадити їх реєстрацiю та укладати список доповiдаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.
Питання до доповiдачiв надавати в письмовiй формi секретарю зборiв. Питання, якi будуть надаватися секретарю, повиннi бути пiдписаними. Питання надавати тiльки стосовно Порядку денного. Доповiдаючим при обговореннi питань не ставити.
Визначений спосiб голосування бюлетенями по всiм питанням порядку денного.
По третьому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
По четвертому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiти Наглядової Ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення 100% результату 2015 року, тобто -6106 тис. грн., спрямувати у непокритий збиток.
По шостому питанню порядку денного збори прийняли рiшення Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:
- з ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПАТ"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн.
По сьомому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї, у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Призначити, як уповноважену особу на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства, та надiлити вiдповiдними повноваженнями - голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС".
По восьмому питанню порядку денного збори прийняли рiшення припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.
По девятому питанню порядку денного було прийнято рiшення Встановити кiлькiсний склад членiв Наглядової Ради Товариства– 5 осiб.
По десятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб:
Гусак Андрiй Олександрович;
Бурлаченко Анатолiй Васильович
Гусак Галина Миколаївна;
Кулiш Олена Миколаївна;
Шарапова Дмитро Анатолiйович
По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення затвердити оголошенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такi договори укладатимуться на безоплатнiй основi (окрiм трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).
По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення затвердити оголошенi умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановити розмiр його винагороди в сумi 62 000 грн. 00 коп. на мiсяць.
По тринадцятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення обрати голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", як особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
По чотирнадцятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства з дати прийняття такого рiшення.
По пятнадцятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: за результатами голосування до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано наступних осiб:
Коваленко Вiта Вiкторiвна
Красовiцька Людмила Германiвна
Шилiвська Лариса Михайлiвна
По шiстнадцятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення Припинити дiї попереднiх редакцiй положень про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства.
По сiмнадцятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити Положення про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства.
Голова зборiв Терещенко В.М. повiдомила, що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вичерпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Збори о 10 годинi 30 хвилин оголошенi закритими.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

11.11.2016

Кворум зборів**

3.219

Опис

Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, актовий зал (№б/н).
Дата проведення загальних зборiв: 11 листопада 2016 року.
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв.
Порядок денний:
1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
3. Змiна типу та найменування Товариства.
4. Про проведення у вiдповiднiсть мiсцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулицi .
5. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
6. Про припинення попереднiх редакцiй положень про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
7. Затвердження Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
Вiдповiдно до Протоколу реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" в термiн, визначений для реєстрацiї зареєструвалося 4 акцiонера (їх представникiв) з загальною кiлькiстю голосiв 222 570, що складає 3,219% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi мають право голосу на загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС".
У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення зборiв не досягнуто, збори не є правомочними примати рiшення з питань порядку денного.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

01.12.2016

Кворум зборів**

99.360

Опис

Згiдно Проколу №27 вiд 01.12.2016 року позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС":
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, актовий зал (№б/н).
Дата проведення загальних зборiв: 01 грудня 2016 року.
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв.
Час вiдкриття зборiв: 09 год.00 хв.
Голова реєстрацйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" Акопян О.Є. повiдомила учасникiв зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", провадила реєстрацiйна комiсiя (договiр №1 вiд 15.11.2016р), в наступному складi:
1. Акопян О.Є. - Голова комiсiї
2. Дрьомiна О.В. - Член комiсiї
3. Молодецька О.М. - Член Комiсiї
Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", здiйснено у вiдповiдностi з перелiком акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", складеним на дату облiку - 25 листопада 2016 року, наданим депозитарiєм ПАТ "НДУ".
За даними перелiку акцiонерiв:
-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1080;
-кiлькiсть розмiщених акцiй: простих 8923900 шт;
-кiлькiсть акцiй, що беруть участь у голосуваннi: 6914520 шт.
Порядок денний
1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
3. Змiна типу та найменування Товариства.
4. Про приведення у вiдповiднiсть мiсцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням вулицi .
5. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
6. Про припинення попереднiх редакцiй положень про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
7. Затвердження Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
По першому питанню збори прийняли рiшення обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складi Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьомiна I.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
По другому питанню збори прийняли рiшення обрати головою Загальних зборiв Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборiв Товариства – Сємєнцову Наталiю Андрiївну.
Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв Товариства, а саме:
Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборiв, який буде про-вадити їх реєстрацiю та укладати список доповiдаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.
Питання до доповiдачiв надавати в письмовiй формi секретарю зборiв. Питання, якi будуть надаватися секретарю, повиннi бути пiдписаними. Питання надавати тiльки стосовно Порядку денного. Доповiдачам при обговореннi питань не ставити.
Визначений спосiб голосування бюлетенями по всiм питанням порядку денного.
По третьому питанню збори прийняли рiшення змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
У зв'язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕР-ВIС";
- росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС";
- англiйською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC".
Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою –ПрАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", ПрАТ "ЕМПС";
- росiйською мовою –ЧАО "ЭЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВИС", ЧАО "ЭМПС";
англiйською мовою –PJSC "ELECTROMASHPROMSERVICE-INC", PJSC "EMPS".
По четвертому питанню збори прийняли рiшення: на виконання закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал – соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки" № 317-VIII вiд 09.04.2015 р. та розпорядження Голови Обласної державної адмiнiстрацiї "Про перейменування топонiмiв у населених пунктах областi № Р-233/0/3-16 вiд 19.05.2016р." внести змiни про мiсцезнаходження Товариства виклавши його в наступнiй редакцiї "50027, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Металургiйний р-н, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2."
По пятому питанню збори прийняли рiшення внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї, у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Призначити, як уповноважену особу на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства, та надiлити вiдповiдними повноваженнями - голову позачергових Загальних зборiв Товариства.
По шостому питанню збори прийняли рiшення припинити дiї попереднiх редакцiй положень про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
По сьомому питанню збори прийняли рiшення затвердити Положення про загальнi збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Голова Зборiв Терещенко В.М. повiдомила, що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Това-риства вичерпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Збори о 10 годинi 30 хви-лин оголошенi закритими.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.2010

124/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000089940

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.050

8923900

9370095.000

100.000000000000

Опис

На кiнець року емiтованi акцiї в лiстингу фондової бiржi не перебувають.
ПАТ "ЕМПС", як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Додаткова емiсiя цiнних паперiв у звiтному роцi не зареєстрована.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

111335

78907

0.000

0.000

111335

78907

будівлі та споруди

76370

58806

0.000

0.000

76370

58806

машини та обладнання

33239

19496

0.000

0.000

33239

19496

транспортні засоби

1159

372

0.000

0.000

1159

372

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

567

233

0.000

0.000

567

233

2. Невиробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

0

0

0.000

0.000

0

0

машини та обладнання

0

0

0.000

0.000

0

0

транспортні засоби

0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

111335

78907

0.000

0.000

111335

78907

Опис

Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по справедливiй вартостi за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть активiв переглядається не рiдше, нiж кожнi 5 рокiв.
При визнаннi основних засобiв враховується перiод використання об'єкта та його вартiсть.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв склала 123354 тис.грн (на початок звiтного року становила 147092 тис.грн). Знос на кiнець року склав 44447 тис.грн (на початок року становив 35757 тис.грн.). Орендованi основнi засоби не використовувалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8175

18077

Статутний капітал (тис. грн.)

9370.000

9370.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9370.000

9370.000

Опис

Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №336/22868.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПАТ "ЕМПС" менша вiд статутного капiталу. Вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

24

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

3314

X

X

Усього зобов'язань

X

60760

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2016 року ПрАТ "ЕМПС" не має непогашеної частини боргу за кредитами банку. Зобовязань за облiгацiями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi не має. До зобов'язань ПрАТ "ЕМПС" також вiдносяться: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11306 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 5 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 317 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 1221 тис.грн., розрахунки з бюджетом склали 1697 тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2016

15.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23070374

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ю/а 50002, Днiпр. обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0733 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

397 П 000397 20.12.2016 до 29.10.2020р

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

3

2

2

2015

1

1

3

2014

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

X

 

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Рiшення про змiну типу та найменування Товариства.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

 

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує винагороду, яка призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2012 року з подальшим переобранням на посаду, члени Наглядової ради винагороду не отримують.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути акцiонер Товариства: як юридична, так i фiзична особа. Членом Наглядової ради не може бути фiзична особа: (1) з обмеженою дiєздатнiстю; (2) службову або iншу дiяльнiсть якої визнано законодавством несумiсною з перебуванням на посадi члена Наглядової ради; (3) позбавлена за рiшенням суду права перебувати на посадi члена Наглядової ради на перiод дiї такої заборони; (4) та, що перебуває на посадi Генерального директора Голови або члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Член наглядової ради ознайомився зi своїми правами згiдно Положення про Наглядову раду.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудиторська фiрма не змiнювалася за останнi три роки.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): ПрАТ "ЕМПС" iз залученням iнвестицiй не визначились.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

Територія

 

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

33.14

Середня кількість працівників

647

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

50027, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, вул.Героїв АТО, буд.71 прим.2

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

11

10

0

первісна вартість

1001

20

21

0

накопичена амортизація

1002

9

11

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

82

187

0

Основні засоби:

1010

111335

78907

0

первісна вартість

1011

147092

123354

0

знос

1012

35757

44447

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

446

446

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

4497

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

111874

84047

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

22422

14414

0

Виробничі запаси

1101

14369

4629

0

Незавершене виробництво

1102

5185

4651

0

Готова продукція

1103

2868

5134

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

41254

48255

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1243


1107


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

699

296

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

12164

3453

0

Готівка

1166

0

1

0

Рахунки в банках

1167

10064

3452

0

Витрати майбутніх періодів

1170

4

17

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

1

0

Усього за розділом II

1195

77786

67543

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

208

0

0

Баланс

1300

189868

151590

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9370

9370

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

31897

21984

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

79

79

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-23269

-23258

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

18077

8175

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

5576

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

54759

82655

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

60335

82655

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

42400

42900

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

60936

11306

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2391

1697

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

69

24

0

за розрахунками зі страхування

1625

635

317

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1258

1221

0

за одержаними авансами

1635

11

5

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

422

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3403

3314

0

Усього за розділом IІІ

1695

111456

60760

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

189868

151590

0

 

Примітки

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №691 вiд 23.12.2011р.
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
- до основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 6000 грн.;
- застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв;
- амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;
- оцiнка вибуття запасiв провадиться за методом ФIФО;
- величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi становить станом на 31.12.2016р. – 1,112. Величина цього показника на кiнець року знаходиться в нормативних межах (1,00 – 2,00), що свiдчить про нормальний ступiнь лiквiдностi пiдприємства.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

118416

124423

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 110066 )

( 107407 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


8350


17016

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6894

5666

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 20362 )

( 18258 )

Витрати на збут

2150

( 777 )

( 1577 )

Інші операційні витрати

2180

( 14197 )

( 13388 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 20092 )

( 10541 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

737

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 868 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 38 )

( 202 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 19393 )

( 11611 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

9491

5505

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 9902 )

( 6106 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

16336

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

16336

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

2941

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

13395

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

9902

7289

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

64223

69291

Витрати на оплату праці

2505

30979

29261

Відрахування на соціальні заходи

2510

6810

11136

Амортизація

2515

29382

25507

Інші операційні витрати

2520

6966

4210

Разом

2550

138360

139405

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Пiдприємство має низький рiвень лiквiдностi, значення показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про фiнансову стiйкiсть. Дiяльнiсть пiдприємства у 2016р. була неефективною, отримано збиток у сумi 9902 тис. грн.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


135366


137942

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

628

18

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

61

158

Надходження від повернення авансів

3020

63

3260

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

268

128

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

71

410

Надходження від операційної оренди

3040

2268

2636

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1303

12108

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 66777 )


( 60341 )

Праці

3105

( 24423 )

( 22804 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 7142 )

( 12171 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 19688 )

( 14972 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 626 )

( 457 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 11991 )

( 7951 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 7071 )

( 6564 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 9089 )

( 8536 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 5 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 26447 )

( 28533 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-13538

9298

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

4209

49

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 282 )

( 2049 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3927

-2000

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

5000

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

2000

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3000

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-6611

7298

Залишок коштів на початок року

3405

10064

2766

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3453

10064

 

Примітки

Станом на кiнець року залишок коштiв склав 3453 тис грн, що порiвняно з минулим роком 10064 тис.грн, менше на 6611 тис.грн.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство здiйснює облiк руху грошових коштiв за прямим методом.

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

9370

31897

0

79

-23269

0

0

18077

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

9370

31897

0

79

-23269

0

0

18077

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-9902

0

0

-9902

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-9913

0

0

9913

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-9913

0

0

11

0

0

-9902

Залишок на кінець року

4300

9370

21984

0

79

-23258

0

0

8175

 

Примітки

Дiяльнiсть Товариства протягом року була неефективною, власний капiтал можна характеризувати як недостатнiй. Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2015р. складає 9,503, станом на 31.12.2016р. – 17,543, що свiдчить про фiнансову залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв та iнвесторiв.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС»

ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК,
СКЛАДЕНОЇ ЗГIДНО МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

М. КРИВИЙ РIГ

Продовження тексту приміток

1. Основна дiяльнiсть
Приватне акцiонерне товариство «Електромашпромсервiс» (далi — ПрАТ «Електромашпромсервiс») було зареєстроване 08 червня 1994 року як юридична особа за законами України. 28 березня 2011 року ПАТ «Електромашпромсервiс», згiдно зi змiнами в українському законодавствi, змiнив тип акцiонерного товариства з “Акцiонерного товариства закритого типу” на “Публiчне”; 02 грудня 2016року ПрАТ «Електромашпромсервiс», згiдно зi змiнами в українському законодавствi, змiнив тип акцiонерного товариства з «Публiчного акцiонерного товариства» на «Приватне».

Основна дiяльнiсть пiдприємства – ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування.
Юридична адреса ПрАТ “Електромашпромсервiс” – 50027, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, Металургiйний район, вулиця Героїв АТО,буд.71,прим.2.
2. Основа складання фiнансової звiтностi
Загальна iнформацiя
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31.12.2011р., ПрАТ “Електромашпромсервiс” готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.

Починаючи з 1 сiчня 2012 року пiдприємство прийняло всi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до його дiяльностi. Набрання чинностi з 1 сiчня 2016 року новим МСФЗ 14 “Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” не має впливу на фiнансовi звiти пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням випадкiв, викладених в облiковiй полiтицi нижче.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено iнше.

Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi з Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi (“МСФЗ”).
3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Використання оцiнок
Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва пiдприємства здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на суми, що вiдображенi в звiтностi. Такi припущення базуються на iнформацiї, котра була вiдома на дату затвердження фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основнi оцiнки вiдносно фiнансової звiтностi стосуються вартостi та строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; чистої вартостi реалiзацiї запасiв; вiдстрочених податкiв; резерву сумнiвної заборгованостi.
Похибки оцiнок
Нижче наведенi основнi припущення вiдносно розвитку ситуацiї в майбутньому та iншi основнi причини похибок оцiнок на звiтну дату, котрi несуть у собi суттєвий ризик того, що балансова вартiсть активiв та зобов'язань буде суттєво коригуватися на протязi наступного фiнансового року.
Строки корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює залишковi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв принаймнi, на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi з МСБО 8 “ Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки ”. Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв, а також на суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату пiдприємство проводить оцiнку наявностi показникiв можливого зменшення корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi, коли наявнi свiдчення того, що балансова вартiсть активу не може бути вiдшкодована. Для визначення вартостi використання активiв керiвництво повинно здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для одиницi, що генерує грошовi потоки, а також вибрати вiдповiдну ставку дисконтування для визначення поточної вартостi таких грошових потокiв.
Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв
На кожну звiтну дату пiдприємство проводить оцiнку чистої вартостi реалiзацiї запасiв. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi з МСБО 8 “Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки”. Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть запасiв, а також на суму матерiальних витрат, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Резерв сумнiвної заборгованостi
Пiдприємство створює резерв сумнiвної заборгованостi для облiку очiкуваних збиткiв у результатi неспроможностi контрагентiв здiйснити необхiднi платежi. Для оцiнки достатностi резерву сумнiвної заборгованостi керiвництво пiдприємства виходило з оцiнки дебiторської заборгованостi по строкам виникнення, статистики списання за попереднi звiтнi перiоди, платiжеспроможностi контрагентiв та змiн в строках платежiв зi сторони замовникiв.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань.
Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi довгострокових векселiв виданих можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.
Поточнi податки
Українське податкове, валютне та митне законодавство постiйно змiнюється. До того ж, тлумачення законодавства контролюючими органами може не спiвпадати з тлумаченням керiвництвом пiдприємства. Митна та податкова служби мають право переглядати податковi зобов'язання за три роки до року, в якому здiйснюється перевiрка. Станом на 31.12.2016р. Керiвництво пiдприємства вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є вiдповiдною, й ймовiрно, що сума податкiв може бути затвердженою.
Допущення про неприривнiсть дiяльностi пiдприємства
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена на основi допущення, що пiдприємство буде функцiонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi пiдприємства.
4. Основнi положення облiкової полiтики пiдприємства
Нижче описано iстотнi положення облiкової полiтики, використанi ПрАТ «Електромашпромсервiс» при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
Визнання доходу
Дохiд визнається одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена.
Не визнаються доходами такi надходження:
суми надходжень за договорами комiсiй, агентськими та iншим аналогiчним договорами на рахунок комiсiонера, принципала та iнше;
сума попередньої оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
надходження, що належать iншим особам;
надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв.
Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Принцип нарахування використовувався як традицiйний метод визнання доходу.
Сума доходу визначається на пiдставi угоди мiж пiдприємством, покупцем (або користувачем активу) за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд вiд продажу товарiв на пiдприємствi визнається, коли задовольняються всi перерахованi умови:
- покупцевi переданi значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари вiдповiдно до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв "Iнкотермс";
- пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, i не контролює проданi товари;
- сума виручки може бути достовiрно оцiнена;
- ймовiрно, що економiчнi вигоди, пов'язанi з угодою, перейдуть до пiдприємства.
Дохiд вiд надання послуг визнається, якщо:
- iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю надання послуг;
- ступiнь завершеностi операцiї з надання послуг за станом на звiтну дату може бути достовiрно оцiнена;
- витрати, понесенi при реалiзацiї угоди, i витрати, необхiднi для її завершення, можуть бути достовiрно визначенi.
У разi, коли в наступних перiодах виникає невизначенiсть стосовно можливостi отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя по нематерiальним активам з визначеним строком корисного використання нараховується за прямолiнiйним методом на протязi 2-10 рокiв. Амортизацiя по нематерiальним активам з не визначеним строком корисного використання не нараховується, а щорiчно вони переглядаються на предмет знецiнення.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по справедливiй вартостi за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть активiв переглядається не рiдше, нiж кожнi 5 рокiв.
При визнаннi основних засобiв враховується перiод використання об'єкта та його вартiсть.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв є несуттєвою, тобто дорiвнює нулю.
Строки корисної експлуатацiї основних засобiв i методи нарахування амортизацiї аналiзуються технiчними спецiалiстами та управлiнським персоналом по необхiдностi, але принаймнi в кiнцi кожного фiнансового року, i у випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, вiдповiдним чином коригуються.
Пiдприємство капiталiзує значнi витрати на ремонт основних засобiв у разi, коли виконуються наступнi умови:
- для будiвель i споруд:
витрати з ремонту перевищують 1 млн. грн.;
мiжремонтний перiод перевищує 1 рiк;
- для машин та обладнання:
витрати з ремонту перевищують 500 тис. грн.;
мiжремонтний перiод перевищує 1 рiк.
При переоцiнцi основних засобiв пiдприємство використовує метод рекомендований пiдпункт (б) п.35 МСБО№16.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовий iнструмент — це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного пiдприємства i фiнансового зобов'язання або iнструменту капiталу у iншого пiдприємства.
Фiнансовi iнструменти з метою бухгалтерського облiку подiляються на: фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання, iнструменти власного капiталу, похiднi фiнансовi iнструменти при первiсному визнаннi вiдповiдно до сутностi контрактної угоди.
Фiнансовi активи класифiкуються за наступними категорiями: фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток; займи виданi; торгова дебiторська заборгованiсть; iнша дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення та фiнансовi активи, утримуванi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються по справедливiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть та позики — це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку.
Фiнансове зобов'язання — це будь-яке зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому пiдприємству, або обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями з iншим пiдприємством за умов, якi є потенцiйно несприятливими; або контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу, та який є:
або непохiдним iнструментом, за яким пiдприємство зобов'язане або може бути зобов'язане надати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу пiдприємства,
або похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу пiдприємства.
До складу фiнансових зобов'язань вiдноситься торгова кредиторська заборгованiсть, кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, iнша кредиторська заборгованiсть а також облiгацiї та iншi борговi цiннi папери, якi пiдлягають оплатi фiнансовими активами; зобов'язання за податками та iншими платежами; умовнi зобов'язання за гарантiями та iншими пiдставами, якi залежать вiд будь-яких майбутнiх подiй; iншi зобов'язання.
Iнструментами капiталу є звичайнi акцiї.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть для цiлей визначення резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть класифiкується як:
нормальна — коли погашення її без сумнiву:
сумнiвна — коли iснує невпевненiсть у її погашеннi;
безнадiйна — коли iснує упевненiсть у її непогашеннi боржником.
Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується на кожну звiтну дату для сумнiвної заборгованостi, при цьому використовується метод нарахування резерву виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати. Нарахування резерву сумнiвних боргiв вiдображається у складi iнших операцiйних витрат.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi здiйснюється на пiдставi прийнятого рiшення управлiнського персоналу. У момент списання такої заборгованостi вiдображається зменшення резерву сумнiвних боргiв та списання заборгованостi за рахунок такого резерву. Якщо по конкретному контрагенту резерв не було сформовано, то пiд час списання безнадiйної заборгованостi вiдображається нарахування такого резерву сумнiвних боргiв та списання заборгованостi за рахунок цього резерву.
Запаси
Запаси — це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у процесi виробництва для такого продажу та iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Використовується наступна класифiкацiя запасiв:
Виробничi запаси (сировина та матерiали, паливно-мастильнi матерiали, тара, запаснi частини, виробничi допомiжнi матерiали та iншi запаси, якi включають малоцiннi та швидкозношувальнi предмети);
Незавершене виробництво;
Готова продукцiя;
Товари для перепродажу.
Запаси визнаються активами, якщо iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їхнього використання в майбутньому та їхня вартiсть може бути достовiрно оцiнена.
Первiсною оцiнкою придбаних або вироблених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
До витрат на придбання запасiв включається: цiна придбання вiдповiдно до договорiв з постачальниками, ввiзне мито та iншi невiдшкодованi податки, а також витрати на транспортування, навантаження i розвантаження та iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв. Торгiвельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Транспортно-заготiвельнi витрати (витрати на придбання) облiковуються на окремому рахунку. Розподiл їх здiйснюється за методом середнього вiдсотка.
При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої собiвартостi для виробничих запасiв та товарiв, для готової продукцiї — метод середньозваженої собiвартостi.
Запаси наведенi в балансi за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси оцiненi до чистої вартостi реалiзацiї на iндивiдуальнiй основi, по кожному номенклатурному номеру. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв стає меншою за їх балансову вартiсть внаслiдок пошкодження або застарiвання запасiв, зниження ринкових цiн.
Для нарахування резерву знецiнення запасiв за вiдсутностi iнформацiї про чисту вартiсть реалiзацiї кожного конкретного номенклатурного номера, був застосований метод знецiнення на пiдставi показника оборотностi запасiв за останнi 12 мiсяцiв.
При цьому:
коефiцiєнт оборотностi розраховувався по кожнiй номенклатурнiй позицiї запасiв, по якiй не було придбання;
в якостi розходу признавався тiльки фактичний розхiд;
коефiцiєнт оборотностi розраховувався по формулi : фактичний розхiд/ ((наявнiсть запасiв на початок перiоду + наявнiсть запасiв на кiнець перiоду)/2;
сума резервiв розраховувалась:
при коефiцiєнтi оборотностi?0,33 – 100 %;
при коефiцiєнтi оборотностi ? 0,33, але ?0,5-50 %;
при коефiцiєнтi оборотностi ? 0,5, але ?1-30 %;
при коефiцiєнтi оборотностi ? 1-0 % вiд вартостi запасiв на дату балансу;
Нарахування резерву знецiнення здiйснюється на кожну звiтну дату i вiдображається за рахунок iнших операцiйних витрат.
При вибуттi запасiв застосовується метод ФIФО.

Резерви
На пiдприємствi забезпечення (резерв) - створюється при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, погашення якого можливо призведе до вiдтоку економiчних вигод, i його оцiнка може бути достовiрно визначена.
Процедура розрахунку резерву знецiнення запасiв проводиться на кожну звiтну дату. Сума резерву розраховувалась як вiдсоток вiд балансової вартостi запасiв. Сума резерву на знецiнення запасiв вiдносилась на витрати звiтного перiоду.
Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується на кожну звiтну дату для сумнiвної заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв вiдображається у витратах звiтного перiоду.
Резерв забезпечення наступних витрат та платежiв створюється на фактично понесенi витрати звiтного перiоду, документальне пiдтвердження яких буде здiйснено в наступному звiтному перiодi.
Пiдприємство має зобов'язання надавати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих на пiдприємствi та колишнiм працiвникам пiдприємства.
Нарахування резерву за пенсiйним забезпеченням повинно вiдбуватися за допомогою методу актуарної оцiнки, який дозволяє визначити вартiсть зобов'язань за Програмою з визначеними виплатами. В той же час, оскiльки розмiр таких виплат є не суттєвим, а щорiчнi витрати на послуги незалежного актуарiя спiвставнi з розмiром щорiчних платежiв до Пенсiйного фонду, управлiнським персоналом пiдприємства прийняте рiшення такий резерв не створювати.
Податок на прибуток
Облiк податкiв на прибуток, подання та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регулюється МСБО 12 “Податки на прибуток”. Стандарт визначає облiковий пiдхiд до вiдображення податку, а не податковий, i передбачає враховувати податковi наслiдки операцiй, що призводять до рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком.
Пiдприємством застосовується метод зобов'язань за балансом — визначення тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з облiкової та податкової вартостi активiв та зобов'язань.
Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку.
Поточний податок на прибуток за звiтний перiод вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що пiдлягає сплатi).
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за звiтний перiод оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють у звiтному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не зважаючи на те, що вони вiдшкодовуються або сплачуються у майбутнiх звiтних перiодах, дисконтуванню не пiдлягають.
5. Iнформацiя за сегментами

Згiдно з МСФЗ 8 операцiйний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:
а) який займається економiчною дiяльнiстю, вiд якої вiн може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов’язанi з операцiями з iншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
б) операцiйнi результати якого регулярно переглядаються вищiм керiвником з операцiйної дiяльностi суб’єкта господарювання для прийняття рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi;
в) про який доступна дискретна фiнансова iнформацiя.
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть лише в одному операцiйному сегментi, тому iнформацiя за сегментами не наводиться.
6. Розрахунки та операцiї з пов’язаними особами
Для цiлей даної фiнансової звiтностi пов’язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд загальним контролем або значно впливає на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони. При аналiзi кожного випадку, який може представляти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонам, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Основним акцiонером ПрАТ «Електромашпромсервiс» є ТОВ «Електромаш», який володiє 25% акцiй пiдприємства. Чи складає цей акцiонер консолiдовану фiнансову звiтнiсть управлiнському персоналу пiдприємства не вiдомо.
На пiдприємствi вiдсутня iнформацiя про осiб, якi можуть бути пов’язаними через основного акцiонера.
У 2016 роцi винагорода провiдного управлiнського персоналу пiдприємства складалася з поточної заробiтної плати, премiї та вiдповiдного єдиного соцiального внеску. Загальна сума виплат у т.ч. ЄСВ за 2016 рiк склала 1 275 тис. грн. (за 2015 р. – 1 126 тис. грн.).
7. Деталiзацiя основних статей звiтностi
Основнi засоби
Данi про рух основних засобiв за 2016 рiк наведенi в таблицi.
В тисячах гривень Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструмент, прилади, iнвентар, меблi Iншi Загалом
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 01.01.2016р. 112 127 33 239 1 159 479 88 147 092
Накопичена амортизацiя на 01.01.2016р. 35 757 35 757
Балансова вартiсть на 01.01.2016р. 76 370 33 239 1 159 479 88 111 335
Надходження 1 225 9 235
Вибуття: первiсна вартiсть 3 948 5 3 953
Вибуття: накопичена амортизацiя 667 3 670
Амортизацiйнi вiдрахування за 2016 рiк 17 565 10 687 787 319 22 29 380
Iншi змiни: списання ремонтiв - первiсна вартiсть -20 020 -20 020
Iншi змiни: списання ремонтiв - амортизацiйнi вiдрахування -20 020 -20 020
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 31.12.2016р. 92 108 29 516 1 159 483 88 123 354
Накопичена амортизацiя на 31.12.2016р. 33 302 10 020 787 316 22 44 447
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. 58 806 19 496 372 167 66 78 907
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiн застосовується постiйно, вiд перiоду до перiоду, якщо не трапляється змiн в очiкуванiй формi споживання економiчних вигiд, утiлених в активi.
Перевагою прямолiнiйного методу є простота використання, а недолiком - те, що при використаннi вiн не дозволяє вiдобразити змiни iнтенсивностi використання основних засобiв.
Об'єкти основних засобiв, тимчасово виведенi з експлуатацiї (ремонт, тимчасова консервацiя та iнше), продовжують амортизуватися прямолiнiйним методом.
Строк корисного використання встановлюється технiчними спецiалiстами пiд час зарахування об'єкту на баланс пiдприємства i переглядається принаймнi раз на рiк пiд час проведення рiчної iнвентаризацiї, а також у випадках отримання нової iнформацiї, яка може засвiдчувати про змiну встановлених строкiв (наприклад, проведення модернiзацiї, пошкодження об'єкту, значна змiна навантаження та iнше). При встановленнi строкiв корисного використання враховуються вимоги дiючого законодавства, технiчнi характеристики, паспортнi даннi, умови та мiсця експлуатацiї основних засобiв.
Пiдприємством установленi наступнi строки експлуатацiї основних засобiв:
Будiвлi основного виробництва — 30-50 рокiв;
Будiвлi допомiжнi — 20-40 рокiв;
Основне виробниче обладнання — 10-35 рокiв;
Допомiжне виробниче обладнання — 10-20 рокiв;
Транспортнi засоби — 10-20 рокiв;
Офiсне обладнання — 5-15 рокiв;
Iншi основнi засоби — 10-20 рокiв.

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прийнята рiвною нулю, оскiльки витрати, пов'язанi з реалiзацiю вторинних вiдходiв, отриманих вiд лiквiдацiї основних засобiв, майже завжди перевищують дохiд, одержаний вiд такої реалiзацiї.
Пiдприємство капiталiзує значнi витрати по ремонтам основних засобiв та облiковує їх як окремий компонент. Амортизацiя таких витрат здiйснюється прямолiнiйним методом на протязi мiжремонтного перiоду. Повнiстю амортизованi витрати вiдразу списуються з балансу пiдприємства.
Переоцiнка всiх груп основних засобiв (крiм будiвель та споруд) здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2015 року. Переоцiнка будiвель та споруд була здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2014р.
Нематерiальнi активи
Данi про рух нематерiальних активiв за 2016 рiк наведенi в таблицi.
В тисячах гривень Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi нематерiальнi активи Загалом
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 01.01.2016р. 20 20
Накопичена амортизацiя на 01.01.2016р. 9 9
Балансова вартiсть на 01.01.2016р. 11 11
Надiйшло за рiк 1 1
Вибуло за рiк: первiсна вартiсть
Вибуло за рiк: накопичена амортизацiя
Амортизацiйнi вiдрахування за 2016 рiк 2 2
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 31.12.2016р. 21 21
Накопичена амортизацiя на 31.12.2016р. 11 11
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. 10 10
Нематерiальнi активи оцiнюються пiдприємством за собiвартiстю, яка визначається згiдно з вимогами МСБО 38.
На пiдприємствi вiдсутнi нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються прямолiнiйним методом на протязi встановлених технiчними спецiалiстами строкiв використання. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
Строки корисного використання нематерiальних активiв встановленi вiд 3 до 10 рокiв. Строк корисного використання переглядається принаймнi раз у рiк при проведеннi рiчної iнвентаризацiї.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи регулюється МСБО 16 та МСБО 38. Згiдно з цими стандартами, незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються разом з тими необоротними активами, для створення яких вони були понесенi. В той же час, реалiї українського бiзнесу такi, що мiж початком створення об'єкту необоротних активiв, i початком отримання вiд них доходiв, може пройти значний перiод часу. П. 29 та п.59 МСБО “Представлення фiнансової звiтностi” дозволяє надавати iнформацiю в тому виглядi, який, на думку управлiнського персоналу, найбiльш достовiрно вiдображає структуру його майна. Таким чином, iнформацiя про незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи надана в звiтностi окремою статтею.
Данi про рух незавершених капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи наведено в таблицi.
Iнвестицiї Наявнiсть на початок року Надiйшло за рiк Переведено до складу необоротних активiв Наявнiсть на кiнець року
Придбання основних засобiв 82 340 235 187
Придбання нематерiальних активiв
Загалом 82 340 235 187

Запаси
Наявнiсть запасiв на пiдприємствi наведена у таблицi (за вирахуванням резерву знецiнення).
Найменування Балансова вартiсть на 01.01.2016р. Балансова вартiсть на 31.12.2016р. Вiдхилення, + - тис. грн.
Сировина i матерiали 12 141 2 760 -9 381
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 1 809 1 478 -331
Паливо 190 221 31
Будiвельнi матерiали 14 19 5
Запаснi частини 58 55 -3
Iншi матерiали 157 96 -61
Незавершене виробництво 5 185 4 651 -534
Готова продукцiя 2 868 5 134 2 266
Загалом 22 422 14 414 - 8 008
На пiдприємствi запаси первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка включає всi витрати на придбання, переробку та iншi втирати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан (МСБО 2).
При вибуттi запасiв використовується метод ФIФО.
У звiтностi пiдприємства запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiсть чи чиста вартiсть реалiзацiї. Тому на кiнець кожного звiтного перiоду вiдбувається розрахунок резерву знецiнення запасiв виходячи з їх оборотностi. Станом на кiнець 2016 року резерв знецiнення запасiв склав 8 423 тис. грн., i збiльшився за 2016 рiк на 4 651 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
В процесi ведення господарської дiяльностi пiдприємство укладає угоди, тобто стає стороною договору i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi кошти або юридичний обов'язок їх сплатити. В результатi визнаються фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованiсть.
Наявнiсть дебiторської заборгованостi наведена в таблицi (за справедливою вартiстю).
Сума на 31.12.2016р. Сума на 01.01.2016р. Вiдхилення
Торгiвельна заборгованiсть 48 255 41 254 7 001
Iнша поточна фiнансова заборгованiсть 296 699 -403
Заборгованiсть за бюджетом (не фiнансова) 0 0 0
Заборгованiсть за авансами виданими (не фiнансова) 1 107 1 243 -136
Загалом 49 658 43 196 6 462
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за її справедливою вартiстю, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв нараховується виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв на умовах подальшої оплати. Станом на 31.12.2016р. резерв сумнiвних боргiв сформовано у розмiрi 56 тис. грн.
Зростання загальної суми заборгованостi вiдбулося в основному за рахунок збiльшення торгiвельної заборгованостi основних покупцiв, що визвано значним вiдвантаженням на протязi останнiх мiсяцiв року (листопад та грудень).
Рух заборгованостi по основним торговим дебiторам наведено в таблицi (по первiснiй вартостi)
Дебiтор Заборгованiсть на 31.12.2016р. Заборгованiсть на 01.01.2016р. Вiдхилення
ПрАТ IНГЗК 8 543 7 646 897
ВАТ Пiвденний ГЗК 221 3 029 -2 808
ПрАТ Пiвнiчний ГЗК 15 893 18 437 -2 544
ПрАТ ЦГЗК 17 472 9 885 7 587
ПАТ Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча 14 458 -444
АТ Корум Криворiзький завод гiрничого обладнання 2028 1 135 893
ДПП «Кривбаспромводопо-стачання» 157 237 -80
ПАТ «Арселор Мiтал» 3 125 0 3 125
ПрАТ НТРУ 434 0 434
Iншi 368 427 -59
Загалом 48 255 41 254 7 001

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Пiдприємством вiдкритi у обслуговуючих банках поточнi рахунки в нацiональнiй валютi
Нижче наведенi даннi про залишок коштiв на рахунках пiдприємства.
На 31.12.2016р. На 01.01.2016р. Вiдхилення
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 3 452 10 064 -6 612
Готiвка 1 0 1
Грошовi кошти на казначейському рахунку з ПДВ 0 2 100 -2 100
Загалом грошових коштiв 3 453 12 164 -8 711
Справедлива вартiсть грошових коштiв дорiвнює їх балансовiй вартостi.

Власний капiтал
Власний капiтал пiдприємства представляє собою грошовi кошти, внесенi акцiонерами (засновниками), а також кошти, утворенi в процесi подальшої дiяльностi товариства. Власний капiтал — це чистi активи пiдприємства.
Активи, з одного боку, характеризують економiчнi ресурси, а з iншого — права на них i на одержання майбутнiх доходiв. Хоча власники беруть на себе максимальний ризик, вони мають право на залишкову нагороду, пов'язану з ним.
У вiдповiдностi з п. 49 Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв, власний капiтал є часткою в активах пiдприємства, яка залишилась пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Цим документом (п.65) передбачена можливiсть подiлу власного капiталу на пiдкласи. В акцiонерному товариствi видiляються такi пiдкласи власного капiталу:
кошти, внесенi акцiонерами;
нерозподiлений прибуток:
резерви, якi вiдображають асигнування нерозподiленого прибутку.
Така класифiкацiя використовується користувачами фiнансових звiтiв для прийняття управлiнських рiшень за умови визначення в нiй правових та iнших обмежень щодо звiтностi Товариства, розподiлу та використання власного капiталу, а також прав сторiн з часткою власностi у Товариствi на отримання дивiдендiв або на виплати капiталу.
Статутний капiтал пiдприємства, зафiксований в статутних документах, станом на 31.12.2016р. становить 9 370 095,00 грн., який сформований з 8 923 900 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Всi випущенi простi iменнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна проста iменна акцiя надає право одного голосу.
Статутом пiдприємства передбачено формування резервного фонду. Станом на 01.01.2016р. резервний фонд сформовано у сумi 79 тис. грн. За 2016 рiк змiн розмiру резервного фонду не було. Резервний фонд є частиною нерозподiленого прибутку, але оскiльки українське законодавство накладає значнi обмеження на його використання, управлiнський персонал пiдприємства вважає за доцiльне вiдобразити його у звiтностi самостiйною статтею.
Станом на 01.01.2016 року пiдприємство мало непокритi збитки у сумi 23 269 тис. грн., тому загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 15 квiтня 2016 року рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв не приймалося.
Рух власного капiталу пiдприємства наведено у таблицi.
Назва показника Залишок на 01.01.2016р. Надiйшло Витрачено Залишок на 31.12.2016р.
Статутний капiтал 9 370 9 370
Резервний капiтал 79 79
Капiтал у дооцiнках 31 897 -9 913 21 984
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -23 269 -9 902 9 913 -23 258
Загалом 18 077 -9 902 0 8 175

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
На протязi 2011-2016 рокiв пiдприємство розраховувалося з окремими постачальниками шляхом видачi векселiв, у тому числi довгострокових. Згiдно з МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка”, довгостроковi фiнансовi зобов'язання повиннi вiдображатися у звiтностi по теперiшнiй вартостi, тобто пiдлягають дисконтуванню. Для дисконтування використовується метод ефективної ставки вiдсотка.
По цьому методу до витрат вiдносяться вiдсотковi витрати не по номiнальнiй, а по ринковiй (ефективнiй) ставцi на аналогiчнi займи. Ринкова ставка — ставка на момент розмiщення фiнансового iнструменту, у даному випадку — на момент видачi векселiв. Зобов'язання по векселям вiдображенi по справедливiй вартостi, з використанням ефективної ставки вiдсотка, яка на момент видачi векселiв встановлена в розмiрi 18%, а у 2016 роцi в розмiрi 14%.
Iнформацiя по виданим векселям, наявним на 31.12.2016р. наведена в таблицi.
Рiк видачi векселiв Рiк погашення векселiв Номiнальна вартiсть векселiв, грн. Номiнальна ставка вiдсотка Ефективна ставка вiдсотка Справедлива вартiсть на 31.12.2016р. Сума доходу вiд дисконтування
2012 2017 12 286 115 0 18 10 411 962 1 874 153
2013 2018 34 486 830 0 18 24 767 905 9 718 925
2014 2019 33 097 367 0 18 20 144 080 12 953 287
2016 2018 37 498 166 0 14 27 330 580 10 167 586
Загалом 117 368 478 82 654 527 34 713 951

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за 2016 рiк складаються з таких компонентiв:
Поточний податок на прибуток 582
Вiдстроченi податки (10 073)
Загалом доходiв з податку на прибуток 9 491
Податок з оподатковуваного прибутку, розрахований згiдно з українським податковим законодавством, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, розрахованої шляхом множення суми прибутку до оподаткування на вiдповiдну ставку оподаткування. Звiрка очiкуваних i фактичних витрат з податку на прибуток надана нижче:
Збиток до оподаткування 19 393
Теоретична сума витрат з податку по встановленiй законом ставцi податку 3 491
Податковий ефект статей, що не враховуються для цiлей оподаткування:
Витрати, не врахованi в цiлях оподаткування -6 000
Доходи, не врахованi в цiлях оподаткування
Вплив змiни ставки оподаткування
Доходи з податку на прибуток 9 491
Через вiдмiннiсть мiж принципами оподаткування, викладеними в Податковому кодексi, i принципами викладеними в МСФЗ, виникають тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю окремих активiв та зобов'язань для цiлей формування фiнансової звiтностi та їх вартiстю для цiлей розрахунку оподатковуваного прибутку. Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць наведено в таблицi.
На 01.01.2016р. Вiднесено на фiнансовий результат На 31.12.2016р.
Сума дисконтування довгострокових векселiв 6 341 -6341 0
Резерв знецiнення запасiв -678 -838 -1516
Тимчасовi рiзницi по авансам отриманим на 01.04.2014р., не погашенi станом на 31.12.2014р. -1 0 -1
Сума перевищення оцiнки основних засобiв в податковому облiку над їх оцiнкою в бухгалтерському облiку -1 -2969 -2970
Резерв сумнiвних боргiв -9 -1 -10
Резерв забезпечення iнших витрат та платежiв -76 76 0
Визнанi чистi вiдстроченi податковi зобов'язання 5 576 -5576 0
Визнанi чистi вiдстроченi податковi активи -4497 4497

Поточна кредиторська заборгованiсть
Наявнiсть кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2016р. наведено в таблицi.
Сума на 31.12.2016р. Сума на 01.01.2016р. Вiдхилення
Торгiвельна заборгованiсть 11 306 60 936 -49 630
Iнша поточна фiнансова заборгованiсть 46 214 45 803 411
Податки до сплати 1 697 2 391 -694
З авансiв одержаних 5 11 -6
Заборгованiсть перед працiвниками iз заробiтної плати 1 221 1 258 -37
Заборгованiсть за єдиним соцiальним внеском 317 635 -318
Поточнi забезпечення 0 422 -422
Iнша поточна не фiнансова заборгованiсть 0 0 0
Загалом 60 760 111 456 -50 696
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. зменшилась в порiвнянi з заборгованiстю станом на 01.01.2016р. в основному за рахунок погашення торгiвельної заборгованостi.
Рух заборгованостi по основним торгiвельним кредиторам наведено в таблицi
Кредитор Заборгованiсть на 31.12.2016р. Заборгованiсть на 01.01.2016р. Вiдхилення
ПП ЕЛЕКТРОГРУП 330 56 501 -56 171
ТОВ Днiпропетровська енерго-металургiйна компанiя 472 314 158
ПрАТ Пiвнiчний ГЗК 573 297 276
ПП СПЕЦКОНТАКТ 5 488 814 4 674
ПрАТ ЦГЗК 997 331 666
ТОВ «Алтiнi» 0 112 -112
ТОВ «Сонар» 1 681 1319 362
ТОВ «Пiвнiчпромпостач» 0 125 -125
ТОВ «Промагроресурс» 245 139 106
ПП «Топтехносервiс» 225 160 65
ТД «Елiнар» 188 0 188
ТОВ «Фiрма ЛКЛ» 122 0 122
ФЛП «Шевченко В.С.» 227 0 227
Iншi 758 824 -66
Загалом 11 306 60 936 -49 630
Виручка вiд реалiзацiї
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2016 рiк склала 118 416 тисяч гривень.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї у той момент, коли до покупця переходять значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на готову продукцiю вiдповiдно до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".
Елементи операцiйних витрат
У 2016 роцi пiдприємством понесенi наступнi операцiйнi витрати:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 110 066
Адмiнiстративнi витрати 20 362
Витрати на збут 777
Iншi операцiйнi витрати 14 197
Загалом 145 402
Данi витрати складалися з таких елементiв витрат:
Матерiальнi витрати 64 223
Витрати на оплату працi 30 979
Вiдрахування на соцiальнi заходи 6 810
Амортизацiя 29 382
Iншi операцiйнi витрати 6 966
Змiна вартостi незавершеного виробництва
та готової продукцiї 7 042
Загалом 145 402


Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю є найважливiшим аналiтичним показником, i, у зв'язку з цим, одним iз таких, що найбiльш широко застосовуються на фондовому ринку. Використовуючи цей показник, можна як прогнозувати рiвень прибутковостi акцiй та їх курсову (ринкову) вартiсть, так i оцiнювати ефективнiсть управлiння акцiонерним товариством i його дивiдендною полiтикою.
Згiдно з МСБО 33 “Прибуток на акцiю”, базисний прибуток на акцiю обчислюється шляхом дiлення чистого прибутку (збитку) певного перiоду, який може бути розподiлений мiж власниками звичайних акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом цього перiоду.
Товариство має в обiгу 8 923 900 штук однакових простих акцiй.
Данi про прибуток на акцiю за 2016 рiк наведенi у таблицi.
Стаття Одиниця вимiру Показник за рiк
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй шт. 8923900
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй шт. 8923900
Збиток за рiк Тис. грн. 6094
Збиток на одну просту акцiю Грн. 0,68289
Скоригований збиток на одну просту акцiю Грн. 0,68289Iнший сукупний дохiд
На протязi 2016 року пiдприємство не здiйснювало операцiй, якi могли призвести до збiльшення або зменшення iншого сукупного доходу.
Звiт про рух грошових коштiв
Пiдприємство складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.


Голова Правлiння Столiтня Ю.В.
Головний бухгалтер Руденко О.М.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога