Про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться  14.04.2017р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Початок Зборів о 09 год. 00 хв.

 

Проект порядку денного:

  1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: "Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьоміна І.В Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії."

  1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: "Обрати головою Загальних зборів Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборів Товариства – Сємєнцову Наталію Андріївну.

Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів Товариства, а саме:

Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборів, який буде провадити їх реєстрацію та укладати список доповідаючи з кожного питання в порядку надходження заяв.

Питання до доповідачів надавати в письмовій формі секретарю зборів. Питання, які будуть надаватися секретарю, повинні бути підписаними. Питання надавати тільки стосовно Порядку денного. Доповідачам при обговоренні питань не ставити.

Визначений спосіб голосування бюлетенями по всім питанням порядку денного."

  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

      Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.”

  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

      Проект рішення: "Затвердити звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік."

  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: "100% результату 2016 року, тобто -9902 тис. грн., спрямувати у непокритий збиток.”

6. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

                Проект рішення: "Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПрАТ"ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн.;

- з ПАТ"ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;

- з ПП "СПЕЦКОНТАКТ" про надання послуг (виконання робіт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартість 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.

- з ТОВ "СОНАР" про здійснення поставки продукції (обладнання, тмц, тощо) - на граничну сукупну вартість 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) грн.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства"

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: не складається.

Кандидати до складу Наглядової Ради Товариства:

                1.Гусак Андрій Олександрович;

                2.Гусак Галина Миколаївна

                3.Куліш Олена Миколаївна.

                4.Бурлаченко Анатолій Васильович

                5.Шарапов Дмитро Анатолійович

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.

Проект рішення: "Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі (окрім трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).”

10. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення: " Затвердити оголошені умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Визначити винагороду в розмірі встановленому черговими загальними зборами акціонерів 15.04.2016 р. (протокол № 26 від 15.04.2016р.).".

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Обрати голову чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.".

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2016 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

151590

189868

Основні засоби

78907

111335

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

14414

22422

Сумарна дебіторська заборгованість

50104

43642

Грошові кошти та їх еквіваленти

3453

12164

Нерозподілений прибуток

-23258

-23269

Власний капітал

 

-

Статутний капітал

9370,1

9370,1

Довгострокові зобов'язання

82655

60335

Поточні зобов'язання

60760

111456

Чистий прибуток (збиток)

-9902

-6106

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8923900

8923900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

584

742

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. у день проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати:

-    паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;

-    довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 10.04.2017р.

 

Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робочий час за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Веб – сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.elps.dp.ua.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія Андріївна. Телефон для довідок: (056)-409-76-06, 409-76-13

 

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом  НЕ уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або НЕ здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Депозитарна установа емітента - ТОВ «АФТ», телефон для довідок: (056)-410-03-63

 

Наглядова Рада ПрАТ "ЕМПС".

 

 

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога