Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05476747

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , 50027, м.Кривий Рiг, вул.Димитрова буд.71 прим.2

5. Міжміський код, телефон та факс

0564097610 0564097600

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Емiтент послугами рейтингового агенства не користується (згiдно ст.4 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв); участi в створеннi юридичних осiб емiтент не брав; в звiтному роцi емiтент не нараховував та не виплачував дивiденди, посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня, емiсiй цiнних паперiв, крiм акцiй у Товариствi не було, викупу власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювалося. ПАТ "ЕМПС" не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; боргових цiнних паперiв пiдприємство не випускало; iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН не випускало. Товариство складає звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi; випуск цiльових облiгацiй, виконання за якими забезпечено об'єктами нерухомостi не здiйснювало. Тому вiдповiдна iнформацiя не заповнюється.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №988402

3. Дата проведення державної реєстрації

08.06.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

9370095.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

699

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк" м. Харкiв

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26007039147000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

вiд.№6 ПАТ "ПУМБ" м.Кривий Рiг

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26004962487308

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Випробування електричного устаткування електричних мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно)

854.13.30

14.08.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

13.08.2018

Опис

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) дiючий.

 

Виконувати роботи пiдвищеної небезпеки при ремонтi i технiчному обслуговуваннi електричного устаткування

465.13.15

12.07.2013

Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду

27.05.2018

Опис

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) дiючий.

 

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

749.13.30-31.62.3

19.07.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

16.03.2015

Опис

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Дозвiл є переоформленим №732.10.30-31.62.3 вiд 16.03.2010 року та №1539.11.30-31.62.3 вiд 21.04.2011 року. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) закiнчився 16.03.2015 року. На даний вид дiяльностi був отриманий новий дозвiл.

 

Монтаж, демонтаж, налагодження устаткування пiдвищеної небезпеки та iншу дiяльнiсть, передбачену Дозволом

006.15.15

14.01.2015

Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду

13.01.2020

Опис

Прогнозiв щодо продовження термiну дiї лiцензiї поки що немає.

 

Експлуатувати технологiчне устаткування ливарної промисловостi згiдно Дозволу

007.15.15

14.01.2015

Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду

13.01.2020

Опис

Прогнозiв щодо продовження термiну дiї лiцензiї поки що немає.

 

Виконувати ремонт, технiчне обслуговування, реконструкцiю устаткування пiдвищеної небезпеки згiдно Дозволу

549.14.15

08.10.2014

Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду

07.10.2019

Опис

Прогнозiв щодо продовження термiну дiї лiцензiї поки що немає.

 

Дозвiл на застосування шкiдливих небезпечних речовин 1,3 класу небезпеки

197.15.30

24.03.2015

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

23.03.2020

Опис

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. По закiнченню термiна дiї дозволу планується отримати новий.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Електромаш" (до 02.03.2015 року)

30734377

30734Україна м.Кривий Рiг вул.Електрозаводська,1

24.900000000000

ТОВ "АФТ"

32633174

50002Україна м.Кривий Рiг вул.Кобилянського буд.219

24.90

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи - акцiонери в кiлькостi 1078 осiб

- - -

75.100000000000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Спецконтакт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2015 особа обрана термiном на 1 рiк до 23.04.2016 року

9) Опис

Назначена на посаду Протоколом Наглядової ради №3 вiд 23.04.2012р. з щорiчною пролонгацiєю повноважень, тому кадрових змiн на посадi не вiдбулося протягом перiоду вiд 23.04.2012 року. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується, призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з економiчних питань/Член Правлiння (до 06.02.2015 року)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Галина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керуючий вiддiленням "Гiрник" акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк" м.Кривого Рогу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.12.2001 Особа обрана термiном на 1 рiк з перiодичною прологацiєю повноважень

9) Опис

12.07.2000 р. прийнята на посаду головного економiста АТЗТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" згiдно наказу №63к.
Згiдно наказу №280/1 вiд 03.12.2001р. посада головного економiста була переiменована на Заступника Голови Правлiння по економiцi, на яку була призначена Гусак Галина Миколаївна з термiном дiї повноважень 5 рокiв. Вiд 03.12.2012 року термiн повноважень обмежився до 1 року. Згiдно наказу № 10 вiд 06.02.2015 р. повноваження Заступника Голови Правлiння з економiчних питань було припинено у зв'язку з виходом на пенсiю.
Повноваження посадової особи протягом перiоду 2001-2013 рокiв продовжувалися за згодою Наглядової ради. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань/Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терещенко Валентина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiд 02.09.1994р згiдно наказу №53к призначена заступником генерального директора з загальних та соцiальних питань АТЗТ "Електромашпромсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.12.2001 Особа обрана термiном на 1 рiк з перiодичною пролонгацiєю повноважень

9) Опис

Призначена на посаду заступника Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань згiдно наказу №280/1 вiд 03.12.2001р з термiном дiї повноважень 5 рокiв. Вiд 03.12.2012 року термiн повноважень обмежився до 1 року. Повноваження посадової особи протягом перiоду 2001-2013 рокiв продовжувалися за згодою Наглядової ради. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння по технiчним питанням - Головний iнженер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Юрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п'яти рокiв особа займала наступнi посади: - головний енергетик ПАТ "ЦГЗК"; - головний енергетик - начальник вiддiлу головного енергетика ПАТ "ПiвнГЗК"; - головний iнженер ПАТ "Електромашпромсервiс" м. Кривий Рiг.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.07.2014 обрано термiном на один рiк до 07.07.2015р

9) Опис

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дьяковський Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розголошення iнформацiї

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi п'ять рокiв особа перебуває на посадi Начальника Управлiння зовнiшнiх ремонтiв та будiвництва ПАТ "ЕМПС".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.02.2015 Призначено термiном на один рiк до 06.02.2016 року (включно)

9) Опис

Згiдно Протоколу Наглядової Ради №1/1 вiд 06.02.2015 р. призначено на посаду члена Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов"язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правлiння.
Винагорода призначена в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiїi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення Головою Наглядової ради, перебував на посадах: - Голова Правлiння ПАТ "ЕМПС" - Начальник вiддiлу збуту та експортного перевозу Управлiння на ВАТ "ПiвдГЗК".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 особа обрана термiном на 3 роки до 24.04.2018р

9) Опис

Був обраний на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року особа була переобрана на посаду термiном на 3 роки.
Голова Наглядової ради:
1.Органiзовує роботу Наглядової ради.
2. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
3. Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.
4. Вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв.
5. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi не має. Винагорода призначена згiдно рiшення акцiонерiв на Загальних зборах. Сума виплаченої винагороди визначена контрактом з Головою наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулiш Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1978

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер ПАТ "ПiвдГЗК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 Особа обрана термiном на 3 роки до 24.04.2018 року

9) Опис

Обрана на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012 р. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року особа була переобрана на посаду термiном на 3 роки.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Винагорода не призначена. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради (до 24.04.2015 року)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кругла Надiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ВРК "Корта плюс" Головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2012 Особа обрана термiном на 3 роки до 28.04.2015 року

9) Опис

Обрана на посаду члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Згiдно протоколу №21 вiд 28.04.2012 р. Згiдно Протоколу Загальних Зборiв № 25 вiд 24.04.2015р. припинено повноваження члена Наглядової Ради Круглої Надiї Миколаївни. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусак Галина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi 5 рокiв особа перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Електромашпромсервiс".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 Призначена термiном на 3 роки до 24.04.2018 року (включно)

9) Опис

Згiдно Протоколу Загальних Зборiв № 25 вiд 24.04.2015р.особа призначена на посаду члена Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хандрилова Альона Iльдусiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займала посаду iнженера на ПП "Надiя".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 Особа обрана термiном на 5 рокiв до 11.04.2019 року

9) Опис

Переобрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року.
Вперше обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв згiдно Протоколу №21 вiд 28.04.2012 р.
Голова Ревiзiйної комiсiї контролює дотримання Товариством законодавства України. Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шилiвська Лариса Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕМПС", начальник Фiнансового вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 Обрано термiном на 5 ( п'ять) рокiв до 11.04.2019 року

9) Опис

Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року.
Голова Ревiзiйної комiсiї контролює дотримання Товариством законодавства України. Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Вiта Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕМПС", провiдний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 Обрано термiном на 5 (П'ять) рокыв до 11.04.2019 року

9) Опис

Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення акцiонерiв Протокол №24 вiд 11.04.2014 року.
Голова Ревiзiйної комiсiї контролює дотримання Товариством законодавства України. Ревiзiйна комiсiя здiйснює:
1. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
2. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
3. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не призначена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденко Ольга Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Економiст Пансiонату "Криворiзький гiрник"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.09.2008 Особа призначена на безстроковий термiн

9) Опис

Назначена на посаду згiдно наказу №272 П вiд 18.09.2008 р.
Права та обов'язки передбаченi Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера , згiдно якої:
- Забезпечити ведення бух.i податкового облiку, дотримуючись методологiчних принципiв, встановлених Законом України №996-XIV вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облiк i фiнансовiй звiтностi в Українi", Податковим кодексом України №2755-VI вiд 02.12.2010р i з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних.
- Органiзовувати роботу бух.служби, контроль за вiдображенням на рахунках бух.облiку всiх господарських операцiй i забезпечувати їх вiдображення в податковому облiку.
- Забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку в пiдроздiлах.
- Приймати участь в проведеннi iнвентаризацiї активiв, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжок та псування активiв пiдприємства.
- Органiзувати роботу по пiдготовцi пропозицiй Головi Правлiння по:
- Органiзацiї облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики пiдприємства; удосконалення внутрiшньогосподарського облiку та правил документообороту; розробка додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та звiдних облiкових документiв; забезпечення збереженостi пiдприємства або вдосконалення дiючої. Непогашеної судимостi не має. Винагорода виплачується в розмiрi заробiтної плати.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння ПАТ "ЕМПС"

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

202178

2.2656

202178

0

0

0

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

- - Особа не дала згоду на розкриття iнформацiї

2000

0.0224

2000

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з економiчних питань/Член Правлiння ( до 06.02.2015), Член Наглядової ради вiд 06.02.2015 року

Гусак Галина Миколаївна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0.0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом та загальних питань/Член Правлiння

Терещенко Валентина Миколаївна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

17394

0.1949

17394

0

0

0

Член Наглядової ради (до 06.02.2015 року)

Кругла Надiя Миколаївна

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

5

0.0001

5

0

0

0

Голова Наглядової ради

Гусак Андрiй Олександрович

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

2205623

24.7159

2205623

0

0

0

Член Наглядової ради

Кулiш Олена Миколаївна

Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

2222050

24.8999

2222050

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Хандрилова Альона Iльдусiвна

Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння по технiчним питанням - Головний iнженер

Бабич Юрiй Олександрович

- - Особа не надала згоду на розкриття iнформацiї

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Дьяковський Сергiй Миколайович

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шилiвська Лариса Михайлiвна

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Коваленко Вiта Вiкторiвна

- - Особа не надала згоду на розкриття персональних даних

0

0

0

0

0

0

Усього

4649250

52.0988

4649250

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "АФТ"

32633174

50002 Україна Дніпропетровська - м.Кривий Рiг вул.Кобилянського буд.219

2222050

24.9

2222050

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гусак Андрiй Олександрович

- - Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

2205623

24.7159

2205623

0

0

0

Кулiш Олена Миколаївна

Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

2222050

24.8999

2222050

0

0

0

Усього

6649723

74.5158

6649723

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2015

Кворум зборів**

96.422

Опис

Згiдно Проколу №25 вiд 24.04.2015 року чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС":
Мiсце проведення загальних зборiв: Україна, м.Кривий Рiг, вул.Електрозаводська, 34Г, 2-й поверх, актовий зал (№б/н).
Дата проведення загальних зборiв: 24 квiтня 2015 року.
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв.
Час вiдкриття зборiв: 09 год.00 хв.
Голова реєстрацйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" Акопян О.Є. повiдомила учасникiв зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", провадила реєстрацiйна комiсiя (договiр №5 вiд 20.04.2015р), в наступному складi:
1. Акопян О.Є. - Голова комiсiї
2. Дрьомiна О.В. - Член комiсiї
Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", здiйснено у вiдповiдностi з перелiком акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", складеним на дату облiку - 20 квiтня 2015 року, наданим депозитарiєм ПАТ "НДУ".
За даними перелiку акцiонерiв:
-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1078;
-кiлькiсть розмiщених акцiй: простих 8923900 шт;
-кiлькiсть акцiй, що беруть участь у голосуваннi: 69145200 шт.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства.
3.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
4.Про затвердження звiту Правлiння Товариства за 2014 рiк.
5.Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
6.Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
7.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
8.Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
9. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру оплати / безоплатностi таких договорiв.
11. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру його винагороди.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
По першому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лiчильної комiсiї Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складi Акопян О.Є., Молодецька О.М., Дрьомiна I.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного збори прийняли рiшення: обрати головою Загальних зборiв Товариства Терещенко Валентину Миколаївну, секретарем Загальних зборiв Товариства - Сємєнцову Наталiю Андрiївну. Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв Товариства, а саме:
Заяви для надання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю зборiв, який буде провадити їх реєстрацiю та укладати список доповiдаючи з кожного питання в порядку надходження заяв. Питання до доповiдачiв надавати в письмовiй формi секретарю зборiв. Питання, якi будуть надаватися секретарю, повиннi бути пiдписаними. Питання надавати тiльки стосовно Порядку денного. Доповiдаючим при обговореннi питань не ставити. Визначений спосiб голосування бюлетенями по всiм питанням порядку денного.
По третьому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
По четвертому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
По шостому питанню порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
По сьомому питанню порядку денного збори прийняли рiшення 100% результуту 2014 року, тобто 5886 тис.грн., спрямувати у непокритий збиток.
По восьмому питанню порядку денного збори прийняли наступне рiшення:
Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме:
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстьдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн.;
з ПРИВАТНИМ ПIПРИЄМСТВОМ "ЕЛЕКТРОГРУП" про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартiсть 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв) грн.
По девятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: за результатами голосування до складу Наглядової Ради Товариства обрано наступних осiб:
Гусака Андрiя Олександровича;
Гусак Галину Миколаївну;
Кулiш Олену Миколаївну.
По десятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: затвердити оголошенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такi договори укладатимуться на безоплатнiй основi (окрiм трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства).
По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: затвердити оголошенi умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановити розмiр його винагороди в сумi 62 000 грн. 00 коп. на мiсяць.
По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення: обрати голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС», як особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
Голова зборiв Терещенко В.М. повiдомила, що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вичерпано, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. Збори о 10 годинi 30 хвилин оголошенi закритими.

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АФТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32633174

Місцезнаходження

50002 Україна Дніпропетровська . м.Кривий Рiг вул.Кобилянського, 219

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286563

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(8056)404-14-42

Факс

(8056)404-14-42

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "АФТ" (Депозитарна установа), згiдно договору №2z/10 вiд 01.11.2010р, надає ПАТ "ЕМПС" послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА ФОРУМ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23070374

Місцезнаходження

53020 Україна Дніпропетровська Криворiзький р-н селище Лозуватка вул.Ленiна, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0733

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0564262936

Факс

0564262936

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги ПАТ "ЕМПС" про достовiрнiсть фiнансової звiтностi, згiдно договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ - - вул.Нижнiй Вал буд 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ581323

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.04.2008

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй надає ПАТ "ЕМПС" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента: прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального(их) тимчасового(их) сертифiкату(iв) випуску(iв) цiнних паперiв Емiтента, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах на основi договору про обслуговування випуску цiнних паперiв.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.2010

124/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000089940

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.050

8923900

9370095.000

100.000000000000

Опис

Емiтованi акцiї в лiстингу фондової бiржi не перебувають.
ПАТ "ЕМПС", як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в 2014 роцi не зареєстрована.

 

 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Електромашпроисервiс", в минулому Криворiзьке електроремонтне пiдприємство (КРЕП), було засновано Наказом МЧМ УССР № 642-Н вiд 02.12.1976 року (i з 01.01.1977 року ввiйшло до складу виробничого обєднання "Укрелектрочормет" на базi 5-ти цехiв, що знаходилися на територiї горно-збагачувальних комбiнатiв Криворiзького басейну та здiйснювало обслуговування комбiнатiв ремонтом електрообладнання. У 1990 роцi ВО "Укрелектрочормет" на основi Договору № 1 вiд 19.01.1990 року перейшло на оренду. У 1994 роцi, рiшенням Криворiзького мiського виконавчого комiтету Ради народних депутатiв № 217 (3) вiд 08.06.1994 року було засновано нинi дiюче акцiонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервiс". З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" i на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства що вiдбулися 21 березня 2011 року вiдбулися змiни, а саме: визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство та змiнено i затверджено повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", скорочене найменування Товариства - ПАТ "ЕМПС" та ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС".

 

Порiвняно з минулим роком змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбулося.
У своїй структурi пiдприємство має спецiалiзованi структурнi пiдроздiли (електроремонтнi цехи), а також допомiжний автотранспортний цех.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "ЕМПС" за 2015 рiк становить 690 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 осiб, на умовах неповного робочого часу працюючих не було. Оплата працi працiвникiв ПАТ "ЕМПС" здiйснювалася в 2015 р. вiдповiдно до чинного законодавства України. Фонд оплати працi за 2015 рiк становив 28553,1 тис грн. (загальний 28998,9 тис.грн). Кадрової полiтики на пiдприємствi немає.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Дiяльнiсть емiтента визначена статутом, всi спiльнi роботи з iншми пiдприємствами, установами проводяться в напрямку основної дiяльностi Товариства. Додаткових спiльних робiт емiтент не має.

 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi.

 

Згiдно наказу про облiкову полiтику, бухгалтерський облiк Товариства веде бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером, використовуючи при цьому iндивiдуально розроблену комп’ютерну програму для ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд керуватися при вимiрюваннi, оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №691 вiд 23.12.2011р.
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
- до основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 2500 грн.;
- застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв;
- амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;
- оцiнка вибуття запасiв провадиться за методом ФIФО;
- величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати.

 

Основними видами дiяльностi Товариства є ремонт та технiчне обслуговування iншого електричного устаткування та монтаж електричного устаткування (в основному електродвигунiв). Головними ринками збуту є горнозбагачувальнi та металургiйнi пiдприємства Днiпропетровської, Кiровоградської областей. В розрiзi основних клiєнтiв на ринку збуту в 2015 роцi аналiзується наступним чином:
ПАТ "Пiвнденний ГЗК " - на суму 25 637 188,95 грн; ПАТ "Пiвнiчний ГЗК" - 60 009 663,05 грн; ПАТ "Iнгулецький ГЗК" - на суму 17 435 424,07 грн; ПАТ "Центральний ГЗК" - 39 001 988,38 грн.
ПАТ "ЕМПС" для зменшення ризикiв заключає договори з клiєнтами на умовах предоплати.
Перспективи розвитку ринку: Основним напрямком роботи пiдприємства можна вважати розширення ринкiв збуту за рахунок завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на європейському ринку. Цiнова полiтика формуватиметься залежно вiд стану ринку на основi спiввiдношення попиту i пропозицiї.
Поставка матерiалов i послуг вiд ПП "Електрогруп" складає на суму 55 620 328,15 грн.

 

Протягом звiтного року Товариством були придбанi основнi засоби (обладнання, оргтехнiка, транспорт, меблi ) на загальну суму 3 964,2 тис.грн., з них за рахунок власних коштiв 3 915,1 тис.грн., виготовлено власними силами в процесi виробництва на суму 49,1 тис.грн, в т.ч.:
- виробниче обладнання (верстати, преси) на суму 3 468,1 тис.грн
- будiвля та споруди на суму 394,6 тис.грн
- iнше обладнання 101,5 тис.грн
Протягом 2015 року було лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом, що не пiдлягають ремонту та їх подальшому використаннi в процесi виробництва, основнi засоби (машини, обладнання ) на суму 4065,7 тис.грн. та переведено в необоротнi активи, що утримуються для реалiзацiї основних засобiв на суму 523,0 тис.грн.

 

Згiдно Проколу №25 вiд 24.04.2015 року чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" рiшенням акцiонерiв попередньо схвалили вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня затвердження, а саме:
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 60 000 000 (шiстьдесят мiльйонiв) грн.;
- з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" про надання послуг (виконання робiт) з ремонту обладнання на граничну сукупну вартiсть 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) грн.;
з ПРИВАТНИМ ПIПРИЄМСТВОМ "ЕЛЕКТРОГРУП" про здiйснення поставки продукцiї (обладнання, тмц, тощо) на граничну сукупну вартiсть 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв) грн.

 

В загальнiй залишковiй вартостi основнi засоби виробничого призначення складають - 99%, невиробничого 1%. Основнi засоби враховуються по фактичнiй собiвартостi всiх витрат, пов'язаних з їх придбанням та доставкою.
Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем реєстрацiї електроремонтних цехiв.
Пiдприємство здає в оренду свої основнi засоби та орендує виробничi примiщення та обладнання.

 

Iстотними проблемами є:- несприятливий регуляторний клiмат (значний вплив),- низькi реалiзацiйнi цiни, пiдвищення собiвартостi (значний вплив),- нестабiльнiсть податкового законодавства (значний вплив).

 

У звiтному роцi штрафнi санкцiї емiтенту не нараховувалися.

 

Фiнансовий стан визначається наявним на пiдприємствi майном та джерелами його фiнансування i фiнансовими результатами дiяльностi. Товариство дотримується полiтики самофiнансування, робочого капiталу достатньо для поточних потреб. У звiтному роцi ПАТ "ЕМПС" вчасно й у повному обсязi здiйснював поточнi платежi в бюджет, пенсiйний фонд, вчасно виплачував заробiтну плату працiвникам.

 

На кiнець 2015 року ПАТ "ЕМПС" не має не виконаних договорiв.

 

Розширення виробництва та реконструкцiю Товариство не планує.

 

За звiтний перiод товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.

 

У звiтному роцi ПАТ "ЕМПС" не виступав стороною у судових справах.

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2014р. склав 0,069, станом на 31.12.2015р. – 0,095, що знаходиться нижче нормативної межi (0,25 – 0,5) та свiдчить про низьку фiнансову стiйкiсть пiдприємства.
Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2014р. складає 13,419, станом на 31.12.2015р. – 9,503, що свiдчить про фiнансову залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв та iнвесторiв.
Показники свiдчать про нестiйке фiнансове становище Товариства.
Дiяльнiсть пiдприємства принесла у 2015роцi збиток у сумi 6106 тис..грн.,тому дiяльнiсть ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС» в звiтному роцi можна охарактеризувати як неефективну.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

97451

111335

0.000

0.000

97451

111335

будівлі та споруди

77939

76370

0.000

0.000

77939

76370

машини та обладнання

19140

33239

0.000

0.000

19140

33239

транспортні засоби

167

1159

0.000

0.000

167

1159

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

205

567

0.000

0.000

205

567

2. Невиробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

0

0

0.000

0.000

0

0

машини та обладнання

0

0

0.000

0.000

0

0

транспортні засоби

0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

97451

111335

0.000

0.000

97451

111335

Опис

Основнi засоби, крiм придбаних до 1 сiчня 2016р. вiдображаються в звiтностi по собiвартостi придбання або будiвництва за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв, придбанi до 1 сiчня 2016р. вiдображаються в звiтностi по передбачуванiй первiснiй вартостi, яка вiдповiдає їх справедливiй вартостi на цю дату, за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
При визнаннi основних засобiв враховується перiод використання об'єкта та його вартiсть.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв склала 147 092 тис.грн (на початок звiтного року становила 181 763 тис.грн). Знос на кiнець року склав 35757 тис.грн (на початок року становив 84312 тис.грн.). Орендованi основнi засоби не використовувалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

18077

10788

Статутний капітал (тис. грн.)

9370.000

9370.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9370.000

9370.000

Опис

Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №336/22868.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПАТ "ЕМПС" бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

69

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

3403

X

X

Усього зобов'язань

X

111456

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЕМПС" не має непогашеної частини боргу за кредитами банку. Зобовязань за облiгацiями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi не має. До зобов'язань ПАТ "ЕМПС" також вiдносяться: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 60936 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 11 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 635 тис.грн; Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 1258 тис.грн., розрахунки з бюджетом склали 2391 тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

16.03.2015

16.03.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.04.2015

24.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.04.2015

24.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА ФОРУМ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23070374

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ю/а 53020, Днiпропетр. обл., Криворiзький р-н, с. Лозуватка, вул. Ленiна, 9 п/а 50002, Днiпр. обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0733 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

001323 серiя П 000325 28.07.2014 29.10.2020р

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ю/а 53020, Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, с. Лозуватка, вул. Ленiна, 9
п/а 50002, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219
тел.: (0564) 26-29-36, факс: (0564) 26-09-05, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
р/р 26002000114135 в фiлiї ВАТ "УКРЕКСIМБАНК" м. Кривий Рiг, МФО 305589,
iдентифiкацiйний код 23070374
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0733,
видане Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26.01.2001р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Серiя та номер Свiдоцтва П 000325 вiд 03.12.2015р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"
станом на 31.12.2015 року
Дата видачi: "11" березня 2016р.

Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики Пiдприємства
Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФОРУМ", яке здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №0733 (Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р.), що видане Аудиторською палатою України (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 29.10.2015р. №316/3 до 29.10.2020р.), провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" (iдентифiкацiйний код: 05476747; мiсцезнаходження - 50027, м. Кривий Рiг, вул. Димитрова,71, прим.2; дата державної реєстрацiї – 08.06.1994р.) (далi - Товариство), якi додаються до аудиторського висновку, що включають Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал за 2015 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Повний комплект рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства, що перевiрений нами, включає фiнансовi звiти:
1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Пiдприємства на 31 грудня 2015р.
2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015р.
3) Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015р.
4) Звiт про власний капiтал за 2015р.
5) Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015р.
Ми провели перевiрку вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та вiдповiдно вимогам Мiжнародних стандартiв аудиту зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна iнформацiя", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi", МСА 510 "Першi завдання з аудиту – залишки на початок перiоду".
Аудиторами були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитори звертали увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалась як аудиторськi докази, якi необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки, тобто до уваги бралися лише суттєвi викривлення. Оцiнка суттєвостi викривлень в фiнансових звiтах зроблена аудиторами вiдповiдно до МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту" в сукупностi з використанням положень МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовище".
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансової звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудиторська перевiрка включала також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
В результатi аудиторської перевiрки встановлено наступне.
Основним видом економiчної дiяльностi Товариства є ремонт та технiчне обслуговування iншого електричного устаткування.
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2015 року становила 699 працiвникiв.
ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999р.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та дiйснi станом на 31.12.2015 року; iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Надана фiнансова звiтнiсть складена на 31.12.2015р., валютою звiтностi є українська гривня, одиниця вимiру – одна тисяча гривень. Фiнансова звiтнiсть мiстить вiдповiдну iнформацiю за звiтний перiод i аналогiчний перiод попереднього року.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, бухгалтерський облiк Товариства веде бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером, використовуючи при цьому iндивiдуально розроблену комп’ютерну програму для ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд керуватися при вимiрюваннi, оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №691 вiд 23.12.2011р.
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
? до основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 2500 грн., з 01.09.2015р. - 6000 тис. грн.;
? застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв;
? амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;
? оцiнка вибуття запасiв провадиться за методом ФIФО;
? величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є концептуальною основою фiнансової звiтностi Пiдприємства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансової звiтностi, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудитори здiйснили аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до МСА, законодавства України.
МСА вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Пiдприємства. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори вважають, що аудиторськi докази, отриманi в ходi перевiрки, є достатнiми, прийнятними та забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку
Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки цей аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА 705.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, проведеної Пiдприємством в 2015 роцi, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на Пiдприємствi цю процедуру виконували iнвентаризацiйнi комiсiї, яким було висловлено довiру згiдно до вимог МСА. Аудитором було виконано процедури, якi обґрунтовують думку що активи та зобов’язання наявнi.
Незгода з управлiнським персоналом стосовно облiкової полiтики та достатностi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
В порушення вимог МСБО 19 "Виплати працiвникам" не створюються забезпечення на:
- оплату днiв щорiчної вiдпустки;
- вiдшкодування витрат пенсiйному фонду щодо виплати пенсiй працiвникам, що працюють у важких та шкiдливих умовах (списки №1 та №2).
Проте, зазначенi моменти не є суттєвими, мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Пiдприємства.

Висловлення модифiкованої аудиторської думки (умовно-позитивної)
Висновок незалежного аудитора складено у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2013, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014р. № 304/1, у тому числi у вiдповiдностi iз МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора".
На думку аудиторiв, фiнансовi звiти у всiх суттєвих аспектах, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Питання, що впливають на думку аудитора (пiдстави для висловлення модифiкованої думки)", вiдображають фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС", його фiнансовi результати за 2015 рiк, у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерських облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. iз змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачень (КТМФЗ, ПКТ).
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2015р., що наведена в iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV, тобто є бiльшою нiж статутний капiтал.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини, перелiк яких надано емiтентом, укладенi емiтентом у вiдповiдностi з вимогами законодавства, нормами статуту та прийнятими рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння емiтента.
Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в iнформацiї емiтента, є достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння.
Внутрiшнiй контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада, управлiнський персонал та спецiалiсти в межах своїх повноважень. Стан внутрiшнього контролю задовiльний.
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення, в тому числи в наслiдок шахрайства.
На пiдставi проведеного фiнансового аналiзу емiтента зроблено висновки:
Пiдприємство має низький рiвень лiквiдностi, значення показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про фiнансову залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Дiяльнiсть пiдприємства у 2015р. була неефективною, отримано збиток у сумi 6106 тис. грн.


Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФОРУМ"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23070374
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ № 0733 вiд 26.01.2001р., термiн дiї до 29.10.2020р.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора Кругла Надiя Миколаївна,
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.95р., термiн чинностi до 24.05.2019р.
Мiсцезнаходження юридичної особи 53060, Днiпропетровська обл.,
Криворiзький р-н., с. Лозуватка, вул. Ленiна, 9
Телефон (0564) 26-29-36
Пiдставою для проведення аудиту є Договiр № 8 вiд 29.01.2016р.
Дата початку аудиторської перевiрки: 29.01.2016р.
Дата закiнчення аудиторської перевiрки: 23.02.2016р.
Дата надання аудиторського висновку: 11.03.2016р.
Додатки:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" на 31.12.2015р.;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" за 2015 рiк;
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" за 2015 рiк;
4. Звiт про власний капiтал ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" за 2015 рiк;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" за 2015рiк;
6. Довiдка про фiнансовий стан ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС" на 31.12.2015р.


Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Н.М. Кругла
Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0733
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.1995р.

Додаток 6
Довiдка
про фiнансовий стан
ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС»
станом на 31.12.2015р.
Аудиторами проведено фiнансовий аналiз ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС» за показниками лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та ефективностi. Данi для проведення розрахунку взятi iз звiтностi пiдприємства за 2015р.
РОЗДIЛ I. ЛIКВIДНIСТЬ
Лiквiднiсть пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання. У табл.1 приведенi формули розрахунку показникiв лiквiдностi.
Таблиця 1
Формули розрахунку показникiв лiквiдностi
№ Найменування показникiв Формула розрахунку
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення) / Короткостроковi зобов’язання
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та реальнi) + Запаси + Витрати) / Короткостроковi зобов’язання

Результат розрахунку показникiв лiквiдностi наведений у табл.2:
Таблиця 2
Результати розрахунку показникiв лiквiдностi
№ Найменування показникiв Значення показникiв Орiєнтовне позитивне значення показника
2014р. 2015р.
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,043 0.109 0,25 – 0,50
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,890 0,698 1,00 – 2,00
На пiдприємствi, що аналiзується, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2014р. складає 0,043 i знаходиться нижче нормативних меж (0,25-0,50), що свiдчить про низький рiвень абсолютної лiквiдностi, але ситуацiя дещо покращується i вже на 31.12.2015р. цей показник дорiвнює 0.109.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття зобов’язань пiдприємства за рахунок використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС» станом на 31.12.2014р. вiн складає 0,890, станом на 31.12.2015р. – 0,698. Величина цього показника знаходиться також нижче нормативних меж (1,00 – 2,00), що свiдчить про невисокий ступiнь лiквiдностi пiдприємства.
Таким чином, в цiлому по ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС» можна говорити про низьку лiквiднiсть дослiджуваного пiдприємства.
РОЗДIЛ II. ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ
Показники фiнансової стiйкостi характеризують структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. У табл.3 приведений перелiк розрахункових показникiв фiнансової стiйкостi та формули їх розрахунку:
Таблиця 3
Формули розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi
№ Найменування показникiв Формула розрахунку
1 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок
активу балансу)
2 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом К4 = (Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний капiтал
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi наведенi у табл.4:
Таблиця 4
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi
№ Найменування показника Значення показника Орiєнтовне позитивне значення показника
2014р. 2015р.
1 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,069 0,095 0,25 – 0,5
2 Коефiцiєнт структури капiталу 13,419 9,503 0,5 – 1,0
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2014р. склав 0,069, станом на 31.12.2015р. – 0,095, що знаходиться нижче нормативної межi (0,25 – 0,5) та свiдчить про низьку фiнансову стiйкiсть пiдприємства.
Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2014р. складає 13,419, станом на 31.12.2015р. – 0,503, що свiдчить про фiнансову залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв та iнвесторiв.
Показники свiдчать про нестiйке фiнансове становище Товариства.

РОЗДIЛ III. ЕФЕКТИВНIСТЬ
Ефективнiсть вкладення коштiв у пiдприємство та рацiональнiсть їхнього використання визначається за допомогою аналiзу показникiв рентабельностi.
В табл. 5 представлений перелiк розрахункових показникiв рентабельностi та формули їх розрахунку:
Таблиця 5
Формули розрахунку показникiв ефективностi
№ Найменування показникiв Формула розрахунку
1 Рентабельнiсть активiв К5 = Чистий прибуток / Середньорiчна вартiсть активу балансу
2 Рентабельнiсть дiяльностi К6 = Чистий прибуток / Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Дiяльнiсть пiдприємства принесла у 2015роцi збиток у сумi 6106 тис..грн.,тому показники ефективностi розраховувати недоцiльно.
Дiяльнiсть ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС» в дослiджуваний перiод часу можна охарактеризувати як неефективну,
Генеральний директор ТОВ АФ «ФОРУМ»
Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0733
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.1995р. Н.М. Кругла

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

1

2

2014

1

1

3

2013

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi збори не проводились.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

 

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Голова Наглядової ради отримує винагороду, яка призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2012 року з подальшим переобранням на посаду, члени Наглядової ради винагороду не отримують.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути акцiонер Товариства: як юридична, так i фiзична особа. Членом Наглядової ради не може бути фiзична особа: (1) з обмеженою дiєздатнiстю; (2) службову або iншу дiяльнiсть якої визнано законодавством несумiсною з перебуванням на посадi члена Наглядової ради; (3) позбавлена за рiшенням суду права перебувати на посадi члена Наглядової ради на перiод дiї такої заборони; (4) та, що перебуває на посадi Генерального директора Голови або члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Член наглядової ради ознайомився зi своїми правами згiдно Положення про Наглядову раду

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудиторська фiрма була змiнена згiдно рiшення Наглядової ради.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): ПАТ "ЕМПС" iз залученням iнвестицiй не визначились.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

Територія

 

за КОАТУУ

1211036300

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

33.14

Середня кількість працівників

699

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

50027, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, вул.Димитрова, буд.71 прим.2

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

13

11

0

первісна вартість

1001

20

20

0

накопичена амортизація

1002

7

9

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

286

82

0

Основні засоби:

1010

97451

111335

0

первісна вартість

1011

181763

147092

0

знос

1012

84312

35757

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

447

446

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

98197

111874

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

23133

22422

0

Виробничі запаси

1101

18101

14369

0

Незавершене виробництво

1102

2673

5185

0

Готова продукція

1103

2359

2868

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

29240

41254

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1355


1243


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

868

699

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2766

12164

0

Готівка

1166

1

0

0

Рахунки в банках

1167

2765

10064

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

4

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

57362

77786

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

208

0

Баланс

1300

155559

189868

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9370

9370

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

20296

31897

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

79

79

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-18957

-23269

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

10788

18077

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

8637

5576

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

71711

54759

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

80348

60335

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

42400

42400

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

18380

60936

0

за розрахунками з бюджетом

1620

521

2391

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

93

69

0

за розрахунками зі страхування

1625

611

635

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1128

1258

0

за одержаними авансами

1635

6

11

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

422

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1377

3403

0

Усього за розділом IІІ

1695

64423

111456

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

155559

189868

0

 

Примітки

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №691 вiд 23.12.2011р.
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
- до основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 2500 грн.;
- застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв;
- амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;
- оцiнка вибуття запасiв провадиться за методом ФIФО;
- величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

124423

110061

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 107407 )

( 109837 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


17016


224

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

5666

3514

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 18258 )

( 15505 )

Витрати на збут

2150

( 1577 )

( 1273 )

Інші операційні витрати

2180

( 13388 )

( 10415 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 10541 )

( 23455 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

17250

Інші доходи

2240

0

36

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 868 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 202 )

( 46 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 11611 )

( 6215 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

5505

329

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 6106 )

( 5886 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

16336

24751

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

16336

24751

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

2941

4455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

13395

20296

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

7289

14410

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

69291

75659

Витрати на оплату праці

2505

29261

28500

Відрахування на соціальні заходи

2510

11136

10753

Амортизація

2515

25507

18332

Інші операційні витрати

2520

4210

5740

Разом

2550

139405

138984

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Пiдприємство має низький рiвень лiквiдностi, значення показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про фiнансову стiйкiсть. Дiяльнiсть пiдприємства у 2015р. була неефективною, отримано збиток у сумi 6106 тис. грн.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


137942


119122

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

18

8

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

158

70

Надходження від повернення авансів

3020

3260

573

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

128

39

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

410

0

Надходження від операційної оренди

3040

2636

1548

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

12108

2526

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 60341 )


( 59382 )

Праці

3105

( 22804 )

( 22649 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 12171 )

( 11710 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 14972 )

( 8250 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 457 )

( 430 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 7951 )

( 1436 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 6564 )

( 6384 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 8536 )

( 13260 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 5 )

( 23 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 28533 )

( 8785 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

9298

-173

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

49

199

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 2049 )

( 751 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 446 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2000

-998

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

7298

-1171

Залишок коштів на початок року

3405

2766

3937

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

10064

2766

 

Примітки

Станом на кiнець року залишок коштiв склав 10064 тис грн, що порiвняно з минулим роком 2766 тис.грн, бiльше на 7298 тис.грн.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство здiйснює облiк руху грошових коштiв за прямим методом.

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС"

за ЄДРПОУ

05476747

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

9370

20296

0

79

-18957

0

0

10788

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

9370

20296

0

79

-18957

0

0

10788

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-6106

0

0

-6106

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

13395

0

0

0

0

0

13395

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

13395

0

0

0

0

0

13395

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-1794

0

0

1794

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

11601

0

0

-4312

0

0

7289

Залишок на кінець року

4300

9370

31897

0

79

-23269

0

0

18077

 

Примітки

Дiяльнiсть Товариства протягом року була неефективною, власний капiтал можна характеризувати як недостатнiй.

Керівник

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

Головний бухгалтер

Руденко Ольга Миколаївна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВIС»
ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК,
СКЛАДЕНОЇ ЗГIДНО МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
М. КРИВИЙ РIГ

Продовження тексту приміток

1. Основна дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство “Електромашпромсервiс” (далi — ПАТ “Електромашпромсервiс ”) було зареєстроване 08 червня 1994 року як юридична особа за законами України. 28 березня 2011 року ПАТ “Електромашпромсервiс”, згiдно зi змiнами в українському законодавствi, змiнив тип акцiонерного товариства з “Акцiонерного товариства закритого типу” на “Публiчне”.

Основна дiяльнiсть пiдприємства – ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування.
Юридична адреса ПАТ “Електромашпромсервiс” – 50027, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, Дзержинський район, вулиця Димитрова,буд.71,прим.2.
2. Основа складання фiнансової звiтностi
Загальна iнформацiя
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31.12.2011р., ПАТ “Електромашпромсервiс” готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.

Починаючи з 1 сiчня 2012 року пiдприємство прийняло всi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до його дiяльностi. Набрання чинностi з 1 сiчня 2016 року новим МСФЗ 14 “Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” не матиме впливу на фiнансовi звiти пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням випадкiв, викладених в облiковiй полiтицi нижче.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi з Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi (“МСФЗ”).
3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Використання оцiнок
Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва пiдприємства здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на суми, що вiдображенi в звiтностi. Такi припущення базуються на iнформацiї, котра була вiдома на дату затвердження фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основнi оцiнки вiдносно фiнансової звiтностi стосуються вартостi та строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; чистої вартостi реалiзацiї запасiв; вiдстрочених податкiв; резерву сумнiвної заборгованостi.
Похибки оцiнок
Нижче наведенi основнi припущення вiдносно розвитку ситуацiї в майбутньому та iншi основнi причини похибок оцiнок на звiтну дату, котрi несуть у собi суттєвий ризик того, що балансова вартiсть активiв та зобов'язань буде суттєво коригуватися на протязi наступного фiнансового року.
Строки корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює залишковi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв принаймнi, на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi з МСБО 8 “ Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки ”. Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв, а також на суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату пiдприємство проводить оцiнку наявностi показникiв можливого зменшення корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi, коли наявнi свiдчення того, що балансова вартiсть активу не може бути вiдшкодована. Для визначення вартостi використання активiв керiвництво повинно здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для одиницi, що генерує грошовi потоки, а також вибрати вiдповiдну ставку дисконтування для визначення поточної вартостi таких грошових потокiв.
Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв
На кожну звiтну дату пiдприємство проводить оцiнку чистої вартостi реалiзацiї запасiв. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi з МСБО 8 “Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки”. Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть запасiв, а також на суму матерiальних витрат, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Резерв сумнiвної заборгованостi
Пiдприємство створює резерв сумнiвної заборгованостi для облiку очiкуваних збиткiв у результатi неспроможностi контрагентiв здiйснити необхiднi платежi. Для оцiнки достатностi резерву сумнiвної заборгованостi керiвництво пiдприємства виходило з оцiнки дебiторської заборгованостi по строкам виникнення, статистики списання за попереднi звiтнi перiоди, платiжеспроможностi контрагентiв та змiн в строках платежiв зi сторони замовникiв.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань.
Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi довгострокових векселiв виданих можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.
Поточнi податки
Українське податкове, валютне та митне законодавство постiйно змiнюється. До того ж, тлумачення законодавства контролюючими органами може не спiвпадати з тлумаченням керiвництвом пiдприємства. Митна та податкова служби мають право переглядати податковi зобов'язання за три роки до року, в якому здiйснюється перевiрка. Станом на 31.12.2015р. Керiвництво пiдприємства вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є вiдповiдною, й ймовiрно, що сума податкiв може бути затвердженою.

Допущення про неприривнiсть дiяльностi пiдприємства
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена на основi допущення, що пiдприємство буде функцiонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi пiдприємства.
4. Основнi положення облiкової полiтики пiдприємства
Нижче описано iстотнi положення облiкової полiтики, використанi ПАТ «Електромашпромсервiс» при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
Визнання доходу
Дохiд визнається одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена.
Не визнаються доходами такi надходження:
- суми надходжень за договорами комiсiй, агентськими та iншим аналогiчним договорами на рахунок комiсiонера, принципала та iнше;
- сума попередньої оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- надходження, що належать iншим особам;
- надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв.
Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Принцип нарахування використовувався як традицiйний метод визнання доходу.
Сума доходу визначається на пiдставi угоди мiж пiдприємством, покупцем (або користувачем активу) за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд вiд продажу товарiв на пiдприємствi визнається, коли задовольняються всi перерахованi умови:
- покупцевi переданi значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари вiдповiдно до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв "Iнкотермс";
- пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, i не контролює проданi товари;
- сума виручки може бути достовiрно оцiнена;
- ймовiрно, що економiчнi вигоди, пов'язанi з угодою, перейдуть до пiдприємства.
Дохiд вiд надання послуг визнається, якщо:
- iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю надання послуг;
- ступiнь завершеностi операцiї з надання послуг за станом на звiтну дату може бути достовiрно оцiнена;
- витрати, понесенi при реалiзацiї угоди, i витрати, необхiднi для її завершення, можуть бути достовiрно визначенi.
У разi, коли в наступних перiодах виникає невизначенiсть стосовно можливостi отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя по нематерiальним активам з визначеним строком корисного використання нараховується за прямолiнiйним методом на протязi 2-10 рокiв. Амортизацiя по нематерiальним активам з не визначеним строком корисного використання не нараховується, а щорiчно вони переглядаються на предмет знецiнення.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по справедливiй вартостi за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть активiв переглядається не рiдше, нiж кожнi 5 рокiв.
При визнаннi основних засобiв враховується перiод використання об'єкта та його вартiсть.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв є несуттєвою, тобто дорiвнює нулю.
Строки корисної експлуатацiї основних засобiв i методи нарахування амортизацiї аналiзуються технiчними спецiалiстами та управлiнським персоналом по необхiдностi, але принаймнi в кiнцi кожного фiнансового року, i у випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, вiдповiдним чином коригуються.
Пiдприємство капiталiзує значнi витрати на ремонт основних засобiв у разi, коли виконуються наступнi умови:
- для будiвель i споруд:
§ витрати з ремонту перевищують 1 млн. грн.;
§ мiжремонтний перiод перевищує 1 рiк;
- для машин та обладнання:
§ витрати з ремонту перевищують 500 тис. грн.;
§ мiжремонтний перiод перевищує 1 рiк.
При переоцiнцi основних засобiв пiдприємство використовує метод рекомендований пiдпункт (б) п.35 МСБО№16.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовий iнструмент — це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного пiдприємства i фiнансового зобов'язання або iнструменту капiталу у iншого пiдприємства.
Фiнансовi iнструменти з метою бухгалтерського облiку подiляються на: фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання, iнструменти власного капiталу, похiднi фiнансовi iнструменти при первiсному визнаннi вiдповiдно до сутностi контрактної угоди.
Фiнансовi активи класифiкуються за наступними категорiями: фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток; займи виданi; торгова дебiторська заборгованiсть; iнша дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення та фiнансовi активи, утримуванi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються по справедливiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть та позики — це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку.
Фiнансове зобов'язання — це будь-яке зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому пiдприємству, або обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями з iншим пiдприємством за умов, якi є потенцiйно несприятливими; або контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу, та який є:
- або непохiдним iнструментом, за яким пiдприємство зобов'язане або може бути зобов'язане надати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу пiдприємства,
- або похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу пiдприємства.
До складу фiнансових зобов'язань вiдноситься торгова кредиторська заборгованiсть, кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, iнша кредиторська заборгованiсть а також облiгацiї та iншi борговi цiннi папери, якi пiдлягають оплатi фiнансовими активами; зобов'язання за податками та iншими платежами; умовнi зобов'язання за гарантiями та iншими пiдставами, якi залежать вiд будь-яких майбутнiх подiй; iншi зобов'язання.
Iнструментами капiталу є звичайнi акцiї.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть для цiлей визначення резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть класифiкується як:
ñ нормальна — коли погашення її без сумнiву:
ñ сумнiвна — коли iснує невпевненiсть у її погашеннi;
ñ безнадiйна — коли iснує упевненiсть у її непогашеннi боржником.
Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується на кожну звiтну дату для сумнiвної заборгованостi, при цьому використовується метод нарахування резерву виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв на умовах подальшої сплати. Нарахування резерву сумнiвних боргiв вiдображається у складi iнших операцiйних витрат.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi здiйснюється на пiдставi прийнятого рiшення управлiнського персоналу. У момент списання такої заборгованостi вiдображається зменшення резерву сумнiвних боргiв та списання заборгованостi за рахунок такого резерву. Якщо по конкретному контрагенту резерв не було сформовано, то пiд час списання безнадiйної заборгованостi вiдображається нарахування такого резерву сумнiвних боргiв та списання заборгованостi за рахунок цього резерву.

Продовження тексту приміток

Запаси
Запаси — це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у процесi виробництва для такого продажу та iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Використовується наступна класифiкацiя запасiв:
- Виробничi запаси (сировина та матерiали, паливно-мастильнi матерiали, тара, запаснi частини, виробничi допомiжнi матерiали та iншi запаси, якi включають малоцiннi та швидкозношувальнi предмети);
- Незавершене виробництво;
- Готова продукцiя;
- Товари для перепродажу.
Запаси визнаються активами, якщо iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їхнього використання в майбутньому та їхня вартiсть може бути достовiрно оцiнена.
Первiсною оцiнкою придбаних або вироблених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
До витрат на придбання запасiв включається: цiна придбання вiдповiдно до договорiв з постачальниками, ввiзне мито та iншi невiдшкодованi податки, а також витрати на транспортування, навантаження i розвантаження та iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв. Торгiвельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Транспортно-заготiвельнi витрати (витрати на придбання) облiковуються на окремому рахунку. Розподiл їх здiйснюється за методом середнього вiдсотка.
При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої собiвартостi для виробничих запасiв та товарiв, для готової продукцiї — метод середньозваженої собiвартостi.
Запаси наведенi в балансi за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси оцiненi до чистої вартостi реалiзацiї на iндивiдуальнiй основi, по кожному номенклатурному номеру. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв стає меншою за їх балансову вартiсть внаслiдок пошкодження або застарiвання запасiв, зниження ринкових цiн.
Для нарахування резерву знецiнення запасiв за вiдсутностi iнформацiї про чисту вартiсть реалiзацiї кожного конкретного номенклатурного номера, був застосований метод знецiнення на пiдставi показника оборотностi запасiв за останнi 12 мiсяцiв.
При цьому:
¾ коефiцiєнт оборотностi розраховувався по кожнiй номенклатурнiй позицiї запасiв, по якiй не було придбання;
¾ в якостi розходу признавався тiльки фактичний розхiд;
¾ коефiцiєнт оборотностi розраховувався по формулi : фактичний розхiд/ ((наявнiсть запасiв на початок перiоду + наявнiсть запасiв на кiнець перiоду)/2;
¾ сума резервiв розраховувалась:
¾ при коефiцiєнтi оборотностi≤0,33 – 100 %;
¾ при коефiцiєнтi оборотностi ≥ 0,33, але ≤0,5-50 %;
¾ при коефiцiєнтi оборотностi ≥ 0,5, але ≤1-30 %;
¾ при коефiцiєнтi оборотностi ≥ 1-0 % вiд вартостi запасiв на дату балансу;
Нарахування резерву знецiнення здiйснюється на кожну звiтну дату i вiдображається за рахунок iнших операцiйних витрат.
При вибуттi запасiв застосовується метод ФIФО.

Резерви
На пiдприємствi забезпечення (резерв) - створюється при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, погашення якого можливо призведе до вiдтоку економiчних вигод, i його оцiнка може бути достовiрно визначена.
Процедура розрахунку резерву знецiнення запасiв проводиться на кожну звiтну дату. Сума резерву розраховувалась як вiдсоток вiд балансової вартостi запасiв. Сума резерву на знецiнення запасiв вiдносилась на витрати звiтного перiоду.
Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується на кожну звiтну дату для сумнiвної заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв вiдображається у витратах звiтного перiоду.
Резерв забезпечення наступних витрат та платежiв створюється на фактично понесенi витрати звiтного перiоду, документальне пiдтвердження яких буде здiйснено в наступному звiтному перiодi.
Пiдприємство має зобов'язання надавати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих на пiдприємствi та колишнiм працiвникам пiдприємства.
Нарахування резерву за пенсiйним забезпеченням повинно вiдбуватися за допомогою методу актуарної оцiнки, який дозволяє визначити вартiсть зобов'язань за Програмою з визначеними виплатами. В той же час, оскiльки розмiр таких виплат є не суттєвим, а щорiчнi витрати на послуги незалежного актуарiя спiвставнi з розмiром щорiчних платежiв до Пенсiйного фонду, управлiнським персоналом пiдприємства прийняте рiшення такий резерв не створювати.
Податок на прибуток
Облiк податкiв на прибуток, подання та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регулюється МСБО 12 “Податки на прибуток”. Стандарт визначає облiковий пiдхiд до вiдображення податку, а не податковий, i передбачає враховувати податковi наслiдки операцiй, що призводять до рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком.
Пiдприємством застосовується метод зобов'язань за балансом — визначення тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з облiкової та податкової вартостi активiв та зобов'язань.
Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку.
Поточний податок на прибуток за звiтний перiод вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що пiдлягає сплатi).
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за звiтний перiод оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють у звiтному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не зважаючи на те, що вони вiдшкодовуються або сплачуються у майбутнiх звiтних перiодах, дисконтуванню не пiдлягають.
5. Iнформацiя за сегментами

Згiдно з МСФЗ 8 операцiйний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:
а) який займається економiчною дiяльнiстю, вiд якої вiн може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов’язанi з операцiями з iншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
б) операцiйнi результати якого регулярно переглядаються вищiм керiвником з операцiйної дiяльностi суб’єкта господарювання для прийняття рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi;
в) про який доступна дискретна фiнансова iнформацiя.
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть лише в одному операцiйному сегментi, тому iнформацiя за сегментами не наводиться.
6. Розрахунки та операцiї з пов’язаними особами
Для цiлей даної фiнансової звiтностi пов’язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд загальним контролем або значно впливає на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони. При аналiзi кожного випадку, який може представляти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонам, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Основним акцiонером ПАТ «Електромашпромсервiс» є ТОВ «Електромаш», який володiє 25% акцiй пiдприємства. Чи складає цей акцiонер консолiдовану фiнансову звiтнiсть управлiнському персоналу пiдприємства не вiдомо.
На пiдприємствi вiдсутня iнформацiя про осiб, якi можуть бути пов’язаними через основного акцiонера.
У 2015 роцi винагорода провiдного управлiнського персоналу пiдприємства складалася з поточної заробiтної плати, премiї та вiдповiдного єдиного соцiального внеску. Загальна сума виплат у т.ч. ЄСВ за 2015 рiк склала 1 126 тис. грн. (за 2014 р. – 1 625 тис. грн.).
7. Деталiзацiя основних статей звiтностi
Основнi засоби
Данi про рух основних засобiв за 2015 рiк наведенi в таблицi.
В тисячах гривень Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструмент, прилади, iнвентар, меблi Iншi Загалом
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 01.01.2015р. 104 281 72 021 1 827 3 424 210 181 763
Накопичена амортизацiя на 01.01.2015р. 26 342 52 881 1 660 3 269 160 84 312
Балансова вартiсть на 01.01.2015р. 77 939 19 140 167 155 50 97 451
Надходження 497 3 546 20 4 063
Вибуття: первiсна вартiсть 4 050 16 4 066
Вибуття: накопичена амортизацiя 4 045 14 4 059
Амортизацiйнi вiдрахування за 2015 рiк 20 136 5 210 86 65 8 25 505
Переоцiнка:первiсна вартiсть -39 263 -668 -2 965 -106 -43 002
Переоцiнка:знос -54 046 -1 746 -3 334 -154 -59 280
Iншi змiни: капiталiзацiя ремонтiв 18 070 985 19 055
Iншi змiни: списання ремонтiв - первiсна вартiсть -10 721 -10 721
Iншi змiни: списання ремонтiв - амортизацiйнi вiдрахування -10 721 -10 721
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 31.12.2015р. 112 127 33 239 1 59 479 88 147 092
Накопичена амортизацiя на 31.12.2015р. 35 757 35 757
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 76 370 33 239 1 159 479 88 111 335
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiн застосовується постiйно, вiд перiоду до перiоду, якщо не трапляється змiн в очiкуванiй формi споживання економiчних вигiд, утiлених в активi.
Перевагою прямолiнiйного методу є простота використання, а недолiком - те, що при використаннi вiн не дозволяє вiдобразити змiни iнтенсивностi використання основних засобiв.
Об'єкти основних засобiв, тимчасово виведенi з експлуатацiї (ремонт, тимчасова консервацiя та iнше), продовжують амортизуватися прямолiнiйним методом.
Строк корисного використання встановлюється технiчними спецiалiстами пiд час зарахування об'єкту на баланс пiдприємства i переглядається принаймнi раз на рiк пiд час проведення рiчної iнвентаризацiї, а також у випадках отримання нової iнформацiї, яка може засвiдчувати про змiну встановлених строкiв (наприклад, проведення модернiзацiї, пошкодження об'єкту, значна змiна навантаження та iнше). При встановленнi строкiв корисного використання враховуються вимоги дiючого законодавства, технiчнi характеристики, паспортнi даннi, умови та мiсця експлуатацiї основних засобiв.
Пiдприємством установленi наступнi строки експлуатацiї основних засобiв:
Будiвлi основного виробництва — 30-50 рокiв;
Будiвлi допомiжнi — 20-40 рокiв;
Основне виробниче обладнання — 10-35 рокiв;
Допомiжне виробниче обладнання — 10-20 рокiв;
Транспортнi засоби — 10-20 рокiв;
Офiсне обладнання — 5-15 рокiв;
Iншi основнi засоби — 10-20 рокiв.

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прийнята рiвною нулю, оскiльки витрати, пов'язанi з реалiзацiю вторинних вiдходiв, отриманих вiд лiквiдацiї основних засобiв, майже завжди перевищують дохiд, одержаний вiд такої реалiзацiї.
Пiдприємство капiталiзує значнi витрати по ремонтам основних засобiв та облiковує їх як окремий компонент. Амортизацiя таких витрат здiйснюється прямолiнiйним методом на протязi мiжремонтного перiоду. Повнiстю амортизованi витрати вiдразу списуються з балансу пiдприємства.
З метою вiдображення в звiтностi основних засобiв за справедливою вартiстю було прийнято рiшення про проведення їх переоцiнки. Переоцiнка всiх груп основних засобiв (крiм будiвель та споруд) здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2015 року. Переоцiнка будiвель та споруд була здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2014р.
Нематерiальнi активи
Данi про рух нематерiальних активiв за 2015 рiк наведенi в таблицi.
В тисячах гривень Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi нематерiальнi активи Загалом
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 01.01.2015р. 20 20
Накопичена амортизацiя на 01.01.2015р. 7 7
Балансова вартiсть на 01.01.2015р. 13 13
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк: первiсна вартiсть
Вибуло за рiк: накопичена амортизацiя
Амортизацiйнi вiдрахування за 2015 рiк 2 2
Первiсна (оцiнена) вартiсть на 31.12.2014р. 20 20
Накопичена амортизацiя на 31.12.2014р. 9 9
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 11 11
Нематерiальнi активи оцiнюються пiдприємством за собiвартiстю, яка визначається згiдно з вимогами МСБО 38.
На пiдприємствi вiдсутнi нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються прямолiнiйним методом на протязi встановлених технiчними спецiалiстами строкiв використання. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
Строки корисного використання нематерiальних активiв встановленi вiд 3 до 10 рокiв. Строк корисного використання переглядається принаймнi раз у рiк при проведеннi рiчної iнвентаризацiї.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи регулюється МСБО 16 та МСБО 38. Згiдно з цими стандартами, незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються разом з тими необоротними активами, для створення яких вони були понесенi. В той же час, реалiї українського бiзнесу такi, що мiж початком створення об'єкту необоротних активiв, i початком отримання вiд них доходiв, може пройти значний перiод часу. П. 29 та п.59 МСБО “Представлення фiнансової звiтностi” дозволяє надавати iнформацiю в тому виглядi, який, на думку управлiнського персоналу, найбiльш достовiрно вiдображає структуру його майна. Таким чином, iнформацiя про незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи надана в звiтностi окремою статтею.
Данi про рух незавершених капiтальних iнвестицiй в необоротнi активи наведено в таблицi.
Iнвестицiї Наявнiсть на початок року Надiйшло за рiк Переведено до складу необоротних активiв Наявнiсть на кiнець року
Придбання основних засобiв 286 23 411 23 615 82
Придбання нематерiальних активiв
Загалом 286 23 411 23 615 82

Запаси
Наявнiсть запасiв на пiдприємствi наведена у таблицi (за вирахуванням резерву знецiнення).
Найменування Балансова вартiсть на 01.01.2015р. Балансова вартiсть на 31.12.2015р. Вiдхилення, + - тис. грн.
Сировина i матерiали 15 424 12 141 -3 283
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 2 313 1 809 -504
Паливо 213 190 -23
Будiвельнi матерiали 11 14 +3
Запаснi частини 33 58 +25
Iншi матерiали 107 157 +50
Незавершене виробництво 2 673 5 185 +2 512
Готова продукцiя 2 359 2 868 +509
Загалом 23 133 22 422 -711
На пiдприємствi запаси первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка включає всi витрати на придбання, переробку та iншi втирати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан (МСБО 2).
При вибуттi запасiв використовується метод ФIФО.
У звiтностi пiдприємства запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiсть чи чиста вартiсть реалiзацiї. Тому на кiнець кожного звiтного перiоду вiдбувається розрахунок резерву знецiнення запасiв виходячи з їх оборотностi. Станом на кiнець 2015 року резерв знецiнення запасiв склав 3772 тис. грн., i збiльшився за 2015рiк на 2 991 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
В процесi ведення господарської дiяльностi пiдприємство укладає угоди, тобто стає стороною договору i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi кошти або юридичний обов'язок їх сплатити. В результатi визнаються фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованiсть.
Наявнiсть дебiторської заборгованостi наведена в таблицi (за справедливою вартiстю).
Сума на 31.12.2015р. Сума на 01.01.2015р. Вiдхилення
Торгiвельна заборгованiсть 41 254 29 240 12 014
Iнша поточна фiнансова заборгованiсть 699 868 -169
Заборгованiсть за бюджетом (не фiнансова) 20 0 20
Заборгованiсть за авансами виданими (не фiнансова) 1 243 1 355 -112
Загалом 43 216 31 463 11 753
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за її справедливою вартiстю, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв нараховується виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв в чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв на умовах подальшої оплати. Станом на 31.12.2015р. резерв сумнiвних боргiв сформовано у розмiрi 50 тис. грн.
Зростання загальної суми заборгованостi вiдбулося в основному за рахунок збiльшення торгiвельної заборгованостi основних покупцiв, що визвано значним вiдвантаженням на протязi останнiх мiсяцiв року (листопад та грудень).
Рух заборгованостi по основним торговим дебiторам наведено в таблицi (по первiснiй вартостi)
Дебiтор Заборгованiсть на 31.12.2015р. Заборгованiсть на 01.01.2015р. Вiдхилення
ПАТ IНГЗК 7 646 6 391 1 255
ВАТ Пiвденний ГЗК 3 029 1 315 1 714
ПАТ Пiвнiчний ГЗК 18 437 9 529 8 908
ПАТ ЦГЗК 9 885 9 591 294
ПАТ Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча 458 177 281
АТ Корум Криворiзький завод гiрничого обладнання 1 135 275 860
ДПП «Кривбаспромводопо-стачання» 237 0 237
ТОВ Кривбас Сервiс 518 -518
Iншi 427 1 444 -1 017
Загалом 41 254 29 240 12 014

Продовження тексту приміток

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Пiдприємством вiдкритi у обслуговуючих банках поточнi рахунки в нацiональнiй валютi
Нижче наведенi даннi про залишок коштiв на рахунках пiдприємства.
На 31.12.2015р. На 01.01.2015р. Вiдхилення
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 10 064 2 766 7 298
Грошовi кошти на казначейському рахунку з ПДВ 2 100 2 100
Загалом грошових коштiв 12 164 2 766 9 398
Справедлива вартiсть грошових коштiв дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Пiдприємство видiлило грошовi кошти, якi знаходяться на казначейському рахунку з ПДВ в зв’язку з тим, що можливiсть використання таких коштiв обмежена.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
В травнi 2015 року керiвництвом пiдприємства прийняте рiшення реалiзувати об'єкт нерухомостi, який не використовувався у виробничому процесi. Даний об’єкт було виключено зi складу основних засобiв та вiдображено у складi необоротних активiв, утримуваних для продажу. Справедлива вартiсть такої нерухомостi станом на 01.06.2015р. була визначена незалежним оцiнювачем i склала 208 тис. грн.

Власний капiтал
Власний капiтал пiдприємства представляє собою грошовi кошти, внесенi акцiонерами (засновниками), а також кошти, утворенi в процесi подальшої дiяльностi товариства. Власний капiтал — це чистi активи пiдприємства.
Активи, з одного боку, характеризують економiчнi ресурси, а з iншого — права на них i на одержання майбутнiх доходiв. Хоча власники беруть на себе максимальний ризик, вони мають право на залишкову нагороду, пов'язану з ним.
У вiдповiдностi з п. 49 Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв, власний капiтал є часткою в активах пiдприємства, яка залишилась пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Цим документом (п.65) передбачена можливiсть подiлу власного капiталу на пiдкласи. В акцiонерному товариствi видiляються такi пiдкласи власного капiталу:
- кошти, внесенi акцiонерами;
- нерозподiлений прибуток:
- резерви, якi вiдображають асигнування нерозподiленого прибутку.
Така класифiкацiя використовується користувачами фiнансових звiтiв для прийняття управлiнських рiшень за умови визначення в нiй правових та iнших обмежень щодо звiтностi Товариства, розподiлу та використання власного капiталу, а також прав сторiн з часткою власностi у Товариствi на отримання дивiдендiв або на виплати капiталу.
Статутний капiтал пiдприємства, зафiксований в статутних документах, станом на 31.12.2015р. становить 9 370 095,00 грн., який сформований з 8 923 900 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Всi випущенi простi iменнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна проста iменна акцiя надає право одного голосу.
Статутом пiдприємства передбачено формування резервного фонду. Станом на 01.01.2015р. резервний фонд сформовано у сумi 79 тис. грн. За 2015 рiк змiн розмiру резервного фонду не було. Резервний фонд є частиною нерозподiленого прибутку, але оскiльки українське законодавство накладає значнi обмеження на його використання, управлiнський персонал пiдприємства вважає за доцiльне вiдобразити його у звiтностi самостiйною статтею.
Станом на 01.01.2015 року пiдприємство мало непокритi збитки у сумi 18957 тис. грн., тому загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24 квiтня 2015 року рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв не приймалося.
Станом на 31.12.2015 року пiдприємством була здiйснена переоцiнка основних засобiв. Сума дооцiнки (за вирахуванням вiдстрочених податкiв) вiдображена у складi капiталу у дооцiнках i складає 13 395 тис. грн.
Також у звiтному перiодi у вiдповiдностi з п. 41 МСБО 16 «Основнi засоби» частина дооцiнки, розрахована як рiзниця мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу, перенесена до складу нерозподiленого прибутку.
Рух власного капiталу пiдприємства наведено у таблицi.
Назва показника Залишок на 01.01.2015р. Надiйшло Витрачено Залишок на 31.12.2015р.
Статутний капiтал 9 370 9 370
Резервний капiтал 79 79
Капiтал у дооцiнках 20 296 13 395 -1 794 31 897
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -18 957 -6 106 1 794 -23 269
Загалом 10 788 7 289 0 18 077

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
На протязi 2011-2015 рокiв пiдприємство розраховувалося з окремими постачальниками шляхом видачi векселiв, у тому числi довгострокових. Згiдно з МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка”, довгостроковi фiнансовi зобов'язання повиннi вiдображатися у звiтностi по теперiшнiй вартостi, тобто пiдлягають дисконтуванню. Для дисконтування використовується метод ефективної ставки вiдсотка.
По цьому методу до витрат вiдносяться вiдсотковi витрати не по номiнальнiй, а по ринковiй (ефективнiй) ставцi на аналогiчнi займи. Ринкова ставка — ставка на момент розмiщення фiнансового iнструменту, у даному випадку — на момент видачi векселiв. Зобов'язання по векселям вiдображенi по справедливiй вартостi, з використанням ефективної ставки вiдсотка, яка на момент видачi векселiв встановлена в розмiрi 18%.
Iнформацiя по виданим векселям, наявним на 31.12.2015р. наведена в таблицi.
Рiк видачi векселiв Рiк погашення векселiв Номiнальна вартiсть векселiв, грн. Номiнальна ставка вiдсотка Ефективна ставка вiдсотка Справедлива вартiсть на 31.12.2015. Сума доходу вiд дисконтування
2012 2017 21 571 611 0 18 15 892 395 5 679 216
2013 2018 35 317 128 0 18 21 795 095 13 522 033
2014 2019 33 097 367 18 17 071 254 16 026 113
Загалом 89 986 106 54 758 744 35 227 362

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за 2015 рiк складаються з таких компонентiв:
Поточний податок на прибуток 497
Вiдстроченi податки (6 002)
Загалом доходiв з податку на прибуток 5 505
Податок з оподатковуваного прибутку, розрахований згiдно з українським податковим законодавством, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, розрахованої шляхом множення суми прибутку до оподаткування на вiдповiдну ставку оподаткування. Звiрка очiкуваних i фактичних витрат з податку на прибуток надана нижче:
Збиток до оподаткування 11 611
Теоретична сума витрат з податку по встановленiй законом ставцi податку 2 090
Податковий ефект статей, що не враховуються для цiлей оподаткування:
Витрати, не врахованi в цiлях оподаткування -3 415
Доходи, не врахованi в цiлях оподаткування
Вплив змiни ставки оподаткування
Доходи з податку на прибуток 5 505
Через вiдмiннiсть мiж принципами оподаткування, викладеними в Податковому кодексi, i принципами викладеними в МСФЗ, виникають тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю окремих активiв та зобов'язань для цiлей формування фiнансової звiтностi та їх вартiстю для цiлей розрахунку оподатковуваного прибутку. Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць наведено в таблицi.
На 01.01.2015р. Вiднесено на фiнансовий результат Вiднесено на статтi власного капiталу На 31.12.2015р.
Сума дисконтування довгострокових векселiв 9 801 -3 460 6 341
Резерв знецiнення запасiв -141 -537 -678
Тимчасовi рiзницi по авансам отриманим на 01.04.2014р., не погашенi станом на 31.12.2014р. -1 -1
Сума перевищення оцiнки основних засобiв в податковому облiку над їх оцiнкою в бухгалтерському облiку -1 022 -1 920 2 941 -1
Резерв сумнiвних боргiв -9 -9
Резерв забезпечення iнших витрат та платежiв -76 -76
Визнанi чистi вiдстроченi податковi зобов'язання 8 637 -6 002 2 941 5 576

Поточна кредиторська заборгованiсть
Наявнiсть кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2015р. наведено в таблицi.
Сума на 31.12.2015р. Сума на 01.01.2015р. Вiдхилення
Торгiвельна заборгованiсть 60 936 18 380 42 556
Iнша поточна фiнансова заборгованiсть 45 803 43 777 2 026
Податки до сплати 2 391 521 1 870
З авансiв одержаних 11 6 5
Заборгованiсть перед працiвниками iз заробiтної плати 1 258 1 128 130
Заборгованiсть за єдиним соцiальним внеском 635 611 24
Поточнi забезпечення 422 0 422
Iнша поточна не фiнансова заборгованiсть 0 0 0
Загалом 111 456 64 423 47 033
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015р. збiльшилася в порiвнянi з заборгованiстю станом на 01.01.2015р. в основному за рахунок зростання торгiвельної заборгованостi.
Рух заборгованостi по основним торгiвельним кредиторам наведено в таблицi
Кредитор Заборгованiсть на 31.12.2015р. Заборгованiсть на 01.01.2015р. Вiдхилення
ПП ЕЛЕКТРОГРУП 56 501 11 552 44 949
ТОВ Днiпропетровська енерго-металургiйна компанiя 314 124 190
ПАТ Пiвнiчний ГЗК 297 113 184
ПП СПЕЦКОНТАКТ 814 4 440 -3 626
ПАТ ЦГЗК 331 238 93
ТОВ «Алтiнi» 112 0 112
ТОВ «Сонар» 1 319 1 124 195
ТОВ «Пiвнiчпромпостач» 125 0 125
ТОВ «Промагроресурс» 139 0 139
ПП «Топтехносервiс» 160 0 160
Iншi 824 789 35
Загалом 60 936 18 380 42 556
Виручка вiд реалiзацiї
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2015 рiк склала 124 423 тисяч гривень.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї у той момент, коли до покупця переходять значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на готову продукцiю вiдповiдно до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".
Елементи операцiйних витрат
У 2015 роцi пiдприємством понесенi наступнi операцiйнi витрати:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 107 407
Адмiнiстративнi витрати 18 258
Витрати на збут 1 577
Iншi операцiйнi витрати 13 388
Загалом 140 630
Данi витрати складалися з таких елементiв витрат:
Матерiальнi витрати 69 291
Витрати на оплату працi 29 261
Вiдрахування на соцiальнi заходи 11 136
Амортизацiя 25 507
Iншi операцiйнi витрати 4 210
Змiна вартостi незавершеного виробництва
та готової продукцiї 1 225
Загалом 140 630
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати за 2015 рiк склали 868 тисяч гривень i розрахованi як рiзниця мiж вiдсотками, нарахованими на довгостроковi векселi виданi (дисконт) та доходу вiд дострокового викупу довгострокових векселiв виданих за цiною, нижчою вiд облiкової.
Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю є найважливiшим аналiтичним показником, i, у зв'язку з цим, одним iз таких, що найбiльш широко застосовуються на фондовому ринку. Використовуючи цей показник, можна як прогнозувати рiвень прибутковостi акцiй та їх курсову (ринкову) вартiсть, так i оцiнювати ефективнiсть управлiння акцiонерним товариством i його дивiдендною полiтикою.
Згiдно з МСБО 33 “Прибуток на акцiю”, базисний прибуток на акцiю обчислюється шляхом дiлення чистого прибутку (збитку) певного перiоду, який може бути розподiлений мiж власниками звичайних акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом цього перiоду.
Товариство має в обiгу 8 923 900 штук однакових простих акцiй.
Данi про прибуток на акцiю за 2015 рiк наведенi у таблицi.
Стаття Одиниця вимiру Показник за рiк
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй шт. 8923900
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй шт. 8923900
Збиток за рiк Тис. грн. 6094
Збиток на одну просту акцiю Грн. 0,68289
Скоригований збиток на одну просту акцiю Грн. 0,68289Iнший сукупний дохiд
Станом на 31.12.2015 року пiдприємством була здiйснена переоцiнка основних засобiв. Сума дооцiнки склала 16 336 тис. грн. Вiдстроченi податки пов’язанi с такою дооцiнкою склали 2 941 тис. грн. Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування склав 13 395 тис. грн. та вiдображений у складi власного капiталу пiдприємства.


Голова Правлiння Столiтня Ю.В.
Головний бухгалтер Руденко О.М.

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога