Про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Шановний акціонер!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи: 05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, б. 71, прим. 2, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 15.04.2016р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Початок Зборів о 09 год. 00 хв.

 

Порядок денний:

 1. Про обрання ТОВ  "АФТ ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
 6. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів,  затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.
 12. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.
 13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Про припинення попередніх редакцій положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства.
 17. Про затвердження Положень про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. у день проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати:

-      паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;

-      довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 11.04.2016р.

 

Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робочий час за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Димитрова, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія Андріївна.

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2015 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

189868

155559

Основні засоби

111335

97451

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

22422

23133

Сумарна дебіторська заборгованість

43642

31910

Грошові кошти та їх еквіваленти

12164

2766

Нерозподілений прибуток

-23269

-18957

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9370,1

9370,1

Довгострокові зобов'язання

60335

80348

Поточні зобов'язання

111456

64423

Чистий прибуток (збиток)

-6106

-5886

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8923900

8923900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

742

698

 

Телефон для довідок: (056)-409-76-06, 409-76-13

 

Наглядова Рада ПАТ "ЕМПС".

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога