Уведомление об Общем Собрании

Шановний акціонер!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» (місцезнаходження: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Димитрова, буд. 71, прим.2) повідомляє Вас про те, що 24.04.2015р. о 09.00 годині відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г, 2-й поверх, актовий зал (№ б/н).

Порядок денний:

  1. Про обрання ТОВ «АФТ», як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
  4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
  5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
  6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
  1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину , що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності товариства за 2014 рік.
  2. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

     10.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової

            ради Товариства, встановлення розміру оплати / безоплатності таких договорів.

      11. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою

             Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди.

       12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами

             Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 08.00 до 08.45 год.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для представників, також – належним чином оформлену довіреність на право участі у Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.04.2015р.

Ознайомитися з матеріалами порядку денного акціонери можуть за адресою:  50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Димитрова, буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н), шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Посадові особи товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія Андріївна.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за  2014 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

155559

102557

Основні засоби

97451

49780

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

23133

12955

Сумарна дебіторська заборгованість

31910

18531

Грошові кошти та їх еквіваленти

2766

3937

Нерозподілений прибуток

-18957

-13071

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

9370,1

9370,1

Довгострокові зобов'язання

80348

64460

Поточні зобов'язання

64423

41719

Чистий прибуток (збиток)

-5886

-10384

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8923900

8923900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

698

705

 

Телефон для довідок:  (056)-409-76-06, 409-76-13

 

Наглядова Рада ПАТ «ЕМПС».

 

 

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога