Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Столiтня Юлiя Вячеславiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

16.03.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Електромашпромсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50027, м.Кривий Рiг, вул. Димитрова,71, прим.2

4. Код за ЄДРПОУ

05476747

5. Міжміський код та телефон, факс

0564097610 0564097600

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.03.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

53 Вiдомостi НКЦПФР

19.03.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

elps.dp.ua

в мережі Інтернет

18.03.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

02.03.2015

16.03.2015

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Електромаш"

30734377

24.9

0

Зміст інформації:

16.03.2015 р. товариством отримано вiд ПАТ "НДУ" зведений облiковий реєстр станом на 02.03.2015р. згiдно до якого пакет акцiй, що належав ТОВ "Електромаш" у розмiрi 24,9%, зменшився до 0%

2

02.03.2015

16.03.2015

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АФТ"

32633174

0

24.9

Зміст інформації:

16.03.2015 р. товариством отримано вiд ПАТ "НДУ" зведений облiковий реєстр станом на 02.03.2015р. згiдно до якого у ТОВ "АФТ" з'явився пакет акцiй у розмiрi 24,9%.

Создание сайтов Кривой Рог Создание сайтов Крым Сайт Кривого Рога